Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ Xà H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------ ð c l p - T do - H nh phúc ------------------- Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 S : 25/TB-VPCP THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH ð O T NH TI N GIANG Ngày 15 tháng 01 năm 2009 t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ñã ch trì cu c h p v i lãnh ñ o t nh Ti n Giang. Cùng d có lãnh ñ o các B : K ho ch và ð u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Giáo d c và ðào t o và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe ñ ng chí Ch t ch y ban nhân dân t nh báo cáo v k t qu th c hi n .vn nhi m v kinh t - xã h i năm 2008, k ho ch và nhi m v năm 2009 và m t s ñ ngh c a T nh, ý ki n c a lãnh ñ o các B , Th tư ng Nguy n T n Dũng ñã k t lu n như sau: I. ðÁNH GIÁ CHUNG: am Năm 2008, trong b i c nh kinh t trong nư c g p r t nhi u khó khăn, ð ng b , chính tn quy n và nhân dân T nh ñã có nhi u c g ng, kinh t - xã h i phát tri n khá toàn di n; tăng ie trư ng GDP ñ t m c khá trên 11%; các lĩnh v c văn hóa - xã h i có nhi u ti n b , nh t là trong công tác xóa ñói gi m nghèo và gi i quy t vi c làm; tình hình an ninh, chính tr n ñ nh, tr t t xã tV h i ñư c b o ñ m. ua Tuy nhiên, Ti n Giang v n là t nh thu n nông, công nghi p, d ch v chưa phát tri n, thu .L nh p bình quân ñ u ngư i còn th p hơn m c bình quân chung c nư c, ð ng b , chính quy n T nh c n c g ng hơn n a ñ hoàn thành t t các chi tiêu kinh t - xã h i c a năm 2009; c n t p ww trung tri n khai có hi u qu Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP c a Chính ph v i tr ng tâm là ch ñ ng ngăn ch n suy gi m kinh t , b o ñ m an sinh xã h i và duy trì tăng trư ng. ð c bi t lãnh w ñ o T nh c n h t s c quan tâm, chú ý trong lĩnh v c ñào t o ngh , coi ñây là m t nhi m v chính tr quan tr ng; ti p t c ñ y m nh công tác xã h i hóa lĩnh v c giáo d c - ñào t o; h tr ngư i nghèo và ñ i tư ng chính sách. II. V M T S ð NGH C A T NH: 1. B Tài chính nghiên c u cơ ch ñ u tư h t ng th y s n ñã ñư cban hành theo Quy t ñ nh s 132/2001/Qð-TTg ngày 07/9/2001 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 95/2004/TT-BTC ngày 11/10/2004 c a B Tài chính ñ th c hi n chung cho các ñ a phương. Trư c m t, T nh th c hi n theo các quy ñ nh hi n hành. 2. V vi c xin h tr v n t Chương trình bi n ðông - H i ñ o ñ phát tri n kinh t - xã h i: th c hi n theo Quy t ñ nh s 904a/Qð-TTg ngày 23/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t k ho ch chương trình bi n ðông - H i ñ o, bán ñ o cho lĩnh v c an nhinh - qu c phòng trên bi n và h i ñ o. 3. Vi c chuy n ñ i m c ñích s d ng ñ t ñ th c hi n d án C m liên h p d ch v ñô th t i khu v c xã Bình Xuân và Bình ðông thu c xã Gò Công: ñ ng ý v nguyên t c, T nh t ch c l p d án c th và th c hi n vi c chuy n ñ i m c ñích s d ng ñ t theo quy ñ nh; trong ñó lưu ý làm t t vi c tái ñ nh cư, t o vi c làm, chuy n ñ i ngh và s d ng ñ t hi u qu . 4. B Giáo d c và ðào t o s m trình Chính ph phương án s a ñ i t l h tr c a Trung ương ñ i v i các công trình thu c ð án kiên c hóa trư ng, l p h c giai ño n 2008 - 2012 ñ áp d ng chung cho các t nh, trong ñó có t nh Ti n Giang.
  2. 5. B K ho ch và ð u tư, B Tài chính cân ñ i, b trí ñ v n cho các d án, công trình ñã có trong danh m c v n trái phi u Chính ph ; trư ng h p các d án ñã gi i ngân h t và c n hoàn thành trong năm 2009 thì cho phép t m ng v n năm 2010. y ban nhân dân t nh ch ñ o rà soát l i các d án, công trình c th , g i B K ho ch và ð u tư, B Tài chính xem xét, gi i quy t. 6. y ban nhân dân t nh Ti n Giang làm vi c c th v i B Tài chính, B K ho ch và ð u tư và các B liên quan rà soát, phân lo i các công trình ñã có d án nhưng không n m trong danh m c v n trái phi u Chính ph theo th t ưu tiên, ñ xu t ngu n v n, trình Th tư ng xem xét, quy t ñ nh. ð i v i các công trình c p bách có th ng v n năm 2010 ñ th c hi n trong năm 2009. 7. ð i v i d án Trư ng h c Ti n Giang: th c hi n theo k ho ch hàng năm. T nh ph i h p v i B Giáo d c và ðào t o nghiên c u chuy n ñ i hình th c ñ u tư theo hư ng ñ y m nh xã h i hóa trong lĩnh v c giáo d c - ñào t o. 8. V D án ñ u tư xây d ng khu neo ñ u tránh, trú bão cho tàu cá c a sông Soài R p: giao B K ho ch và ð u tư, B Tài chính ng v n năm 2010 ñ th c hi n. 9. V d án nâng c p ñê bi n Gò Công: giao T nh ph i h p v i B , ngành liên quan nghiên c u, l p d án, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t ñ nh. .vn 10. V D án m r ng khu d ch v h u c n ngh cá M Tho: giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b trí v n th c hi n trong năm 2009. am 11. V ñ u tư giao thông nông thôn các xã: a) ð i v i d án ñư ng giao thông ñ n trung tâm xã chưa có ñư ng ô tô: T nh ch ñ o tn các ngành rà soát, báo cáo B K ho ch và ð u tư ñ t ng h p chung vào danh m c ñ u tư s ie d ng v n trái phi u Chính ph giai ño n 2003 - 2010, báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i. tV b) ð i v i d án ñư ng ñ n thôn, p: T nh th c hi n th t c ñ u tư theo quy ñ nh, làm ua vi c v i B K ho ch và ð u tư, B Tài chính cho vay không lãi k t h p v i ngu n v n ñ a phương. .L Văn phòng Chính ph xin thông báo ñ các B , cơ quan liên quan và y ban nhân dân ww t nh Ti n Giang bi t, th c hi n./. w KT. B TRƯ NG, CH NHI M Ni nh n: PHÓ CH NHI M - TTg, các Phó TTg Chính ph ; - Các B : K ho ch và ð u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Giáo d c và ðào t o; - Các B : TC, KH&ðT, TP, TT&TT; Ph m Văn Phư ng - T nh y, HðND, UBND t nh Ti n Giang; - VPCP: BTCN, các PCN, c ng TTðT, các V : TH, KTN, KTTH, TKBT, KGVX,NC; - Lưu: VT, ðP(5) .
Đồng bộ tài khoản