Thông báo 260a/TB-BTC

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
5
download

Thông báo 260a/TB-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 260a/TB-BTC về ý kiến kết luận của lãnh đạo Bộ Tài chính tại cuộc họp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 260a/TB-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 260a/TB-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A LÃNH O B TÀI CHÍNH T I CU C H P TH C HI N CH O C A TH TƯ NG CHÍNH PH TRONG VI C PH I H P TH C HI N C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH THU, N P B O HI M XÃ H I, B O HI M Y T Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 272/TB-VPCP ngày 31/8/2009 c a Văn phòng Chính ph trong ó giao B Tài chính ph i h p v i Cơ quan B o hi m xã h i, B o hi m y t và các cơ quan có liên quan c i cách th t c thu n p b o hi m xã h i, b o hi m y t g n, h p lý, thu n ti n có th gi m ít nh t 150 gi làm th t c so v i 400 gi hi n nay; ngày 29/9/2009, B Tài chính ã t ch c cu c h p tri n khai n i dung trên, thành ph n tham d cu c h p g m có: - B Tài chính: ng chí Th trư ng Hoàng Anh Tu n - Ch trì - và Th trư ng các ơn v : T ng c c Thu , Kho b c Nhà nư c, V Hành chính s nghi p, V Pháp ch , C c Tin h c và th ng kê tài chính, Văn phòng B . - B Lao ng - Thương binh và xã h i: ng chí Ph m Trư ng Giang - Phó V trư ng V BHXH; -B Yt : ng chí Nghiêm Tr n Dũng - Phó V trư ng V BHYT; - B o hi m xã h i Vi t Nam: ng chí Ki u Văn Minh - Trư ng Ban thu. ng chí Th trư ng B Tài chính ã xác nh m c ích, yêu c u c a cu c h p; T ng c c Thu trình bày d th o án ph i h p gi a các cơ quan tri n khai th c hi n ch o c a Th tư ng, i di n các B Y t , B L TB&XH, BHXH Vi t Nam và các ơn v c a B Tài chính ã phát bi u ý ki n tham gia; các ý ki n tham gia t i cu c h p u th ng nh t cao quan i m quy t tâm c i cách th t c hành chính trong công tác thu n p b o hi m xã h i, b o hi m y t theo úng ch o c a Th tư ng Chính ph . K t thúc cu c h p, ng chí Th trư ng B Tài chính thay m t các ng chí i di n các B , cơ quan tham gia cu c h p ã có ý ki n k t lu n v m t s n i dung và k ho ch tri n khai ý ki n ch o c a Th tư ng như sau: 1. ngh các B Y t , B L TB&XH, BHXH Vi t Nam c cán b tham gia v i B Tài chính thành l p Nhóm công tác chuNn b th c hi n án ( i di n các Cơ quan tham d h p ã cung c p tên các ng chí tham d Nhóm công tác) V TCCB B Tài chính báo cáo B thành l p Nhóm công tác trư c ngày 03/10/2009, thành ph n Nhóm do Lãnh o T ng c c Thu ch trì cùng các ng chí i di n B Y t , B
  2. L TB&XH, BHXH Vi t Nam và các ơn v liên quan thu c B Tài chính (V HCSN, V PC, KBNN, C c THTKTC). Nhóm công tác có nhi m v ánh giá th c tr ng công tác thu, n p BHXH, BHYT hi n nay; xây d ng hoàn ch nh cương án ph i h p nghiên c u, th c hi n c i cách th t c hành chính trong công tác thu, n p BHXH, BHYT trình Lãnh o 04 cơ quan quy t nh trong tháng 10/2009; chuNn b xây d ng các cơ ch chính sách liên quan t o cơ s pháp lý, xây d ng k ho ch t ch c tri n khai th c hi n công tác thu, n p BHXH, BHYT, báo cáo Lãnh o các cơ quan trong Quý 4/2009. 2. M t s m c tiêu, n i dung cơ b n: - Nghiên c u ánh giá th c tr ng; nghiên c u kinh nghi m qu c t ; xây d ng quy trình ph i h p, quy trình nghi p v thu, n p BHXH, BHYT do cơ quan thu th c hi n trên cơ s k t h p v i công tác thu thu v i m c ích gi m th t c hành chính cho doanh nghi p, ngư i n p thu . - Cơ quan thu và cơ quan BHXH, BHYT nghiên c u cùng s d ng chung 01 mã i tư ng n p thu , n p BHXH, BHYT. S a i m u T khai thu thu nh p cá nhân, T khai thu BHXH, BHYT hi n hành doanh nghi p, ngư i n p thu , ngư i n p BHXH, BHYT ư c thu n ti n và áp d ng ư c khi khai qua m ng; cơ quan thu s th c hi n ph i h p v i cơ quan BHXH t ch c thu BHXH, BHYT, chuy n tr k p th i cho cơ quan BHXH, BHYT; B Tài chính ki n ngh Nhà nư c th c hi n cơ ch không trích phí u nhi m thu. Xây d ng cơ ch ph i h p trong vi c thanh tra, ki m tra, x lý i v i doanh nghi p trong vi c khai, n p BHXH, BHYT cho ngư i lao ng, ng th i không làm tăng thêm th t c hành chính cho doanh nghi p, ngư i n p BHXH, BHYT. - Th c hi n vi c n i m ng gi a cơ quan thu v i cơ quan BHXH, BHYT trao i d li u thông tin gi a các cơ quan. - Xây d ng và ban hành quy trình nghi p v , ch trách nhi m th c hi n vi c ph i h p gi a cơ quan thu v i cơ quan b o hi m t vi c ti p nh n t khai, thu, n p, chuy n tr cho cơ quan b o hi m, trao i thông tin, thanh tra, ki m tra ngư i n p thu , n p BHXH, BHYT. B Tài chính giao TCT ch trì th c hi n các công vi c trên. 3. K ho ch tri n khai th c hi n: - Giao TCT ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan trong và ngoài B l p k ho ch kh o sát th c t , tham kh o ý ki n chuyên gia, ánh giá th c tr ng công tác thu, n p BHXH, BHYT; báo cáo Lãnh o các cơ quan thành l p oàn kh o sát th c t trong nư c và nghiên c u kinh nghi m nư c ngoài. - TCT ph i h p v i cơ quan b o hi m ch n a bàn, ơn v th c hi n thí i m, báo cáo Lãnh o các cơ quan liên quan b t u tri n khai trong Quý II/2010. T ch c ào t o, t p hu n cho các cơ quan, ơn v n p BHXH, BHYT.
  3. - V Pháp ch B Tài chính ch trì cùng TCT ph i h p v i các cơ quan liên quan trong và ngoài B báo cáo Th tư ng Chính ph k ho ch tri n khai ý ki n ch o c a Th tư ng; nghiên c u xây d ng, ban hành Thông tư Liên t ch gi a các cơ quan t ch c tri n khai th c hi n. Hoàn thành trư c 31/12/2009. Văn phòng B Tài chính xin báo cáo Lãnh o B Tài chính, B Y t , B L TB&XH, BHXH Vi t Nam và các cơ quan, ơn v liên quan bi t, ph i h p ch o tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Lê Văn Hoan
Đồng bộ tài khoản