Thông báo 342/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
5
download

Thông báo 342/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 342/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về định hướng quy hoạch điểm dân cư nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 342/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 342/TB-VPCP Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO Ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về định hướng quy hoạch điểm dân cư nông thôn Ngày 12 tháng 12 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì họp về định hướng quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Tham dự có lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về định hướng quy hoạch điểm dân cư nông thôn và ý kiến của các Bộ tham dự, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Triển khai Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp và nông dân, nông thôn, quy hoạch phải đi trước một bước để làm cơ sở triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã đề ra của Nghị quyết. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn là một trong nội dung chính của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải lấy xã là đơn vị quy hoạch cơ bản, có sự liên kết với quy hoạch chung (liên xã, huyện, tỉnh). 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ ngành, trong tháng 1 năm 2009 trình Thủ tướng Chính phủ bộ tiêu chí nông thôn mới để có cơ sở xây dựng mô hình quy hoạch điểm dân cư nông thôn và xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bộ tiêu chí nông thôn mới phải nêu được các nội dung về phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần dân cư nông thôn, giữ gìn, bảo tồn phát huy bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao vai trò hệ thống chính trị, giữ vững, an ninh quốc phòng ở nông thôn và cụ thể cho từng vùng, từng dân tộc. 3. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ ngành có liên quan, trên cơ sở tiếp thu ý kiến các Bộ đã tham gia tại cuộc họp và bộ tiêu chí nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh mô hình quy hoạch điểm dân cư nông thôn và xây dựng quy hoạch dân cư nông thôn tập trung vùng bị ảnh hưởng thiên tai theo hướng: mô hình quy hoạch điểm dân cư phải phù hợp từng vùng sinh thái, có cơ chế chính sách huy động được mọi nguồn lực tham gia (trung ương, địa phương, doanh nghiệp và người dân), xác định trách nhiệm các cấp, các ngành trong triển khai, ở địa phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chính. Trong quý II năm 2009 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mô hình quy hoạch và tiêu chuẩn quy phạm xây dựng điểm dân cư nông thôn,
  2. để hết năm 2010 hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt quy hoạch điểm dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước. 4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải củng cố Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn để có đủ năng lực giúp Bộ triển khai việc phát triển nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - Các Bộ : Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, (Đã ký) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý các vụ: TKBT, TTĐT, TH, - Lưu: VT, KTN (3). 19
Đồng bộ tài khoản