Thông báo 413/TB-BGTVT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
3
download

Thông báo 413/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 413/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về phương án tổ chức, quản lý và thu phí tạm thời đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 413/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 413/TB-BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ TH NH Đ C T I CU C H P V PHƯƠNG ÁN T CH C, QU N LÝ VÀ THU PHÍ T M TH I ĐƯ NG CAO T C TP. H CHÍ MINH - TRUNG LƯƠNG Ngày 12/9/2009 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng thư ng tr c Ngô Th nh Đ c đã ch trì cu c h p v Phương án t ch c, qu n lý và thu phí t m th i đư ng cao t c TP. H Chí Minh - Trung Lương. Tham d cu c h p có Lãnh đ o và chuyên viên các đơn v : V K t c u h t ng GT, V KHĐT, V Tài chính, V KHCN, V TCCB, Thanh tra B , C c QLXD & CLCT GT, Văn phòng B , Văn phòng Ban Ch đ o nhà nư c các công trình, DA tr ng đi m ngành GTVT, Công ty Đ u tư phát tri n đư ng cao t c VN (VEC), Ban QLDA M Thu n. Sau khi nghe Ban QLDA M Thu n trình bày báo cáo k ho ch v Phương án t ch c, qu n lý và thu phí t m th i D án đư ng cao t c TP. H Chí Minh - Trung Lương và ý ki n tham gia c a các đ i bi u, Th trư ng đã k t lu n như sau: 1. D án đư ng cao t c TP. H Chí Minh - Trung Lương là d án đư ng cao t c đ u tiên c a Vi t Nam đư c đ u tư xây d ng b ng ngu n v n t m ng trái phi u Chính ph , trong đó Th tư ng Chính ph đã giao cho B Tài chính ch trì vi c bán quy n thu phí c a d án. 2. Vào ngày 09/9/2009, Thư ng tr c Chính ph h p m t s n i dung có liên quan đ n đư ng d án cao t c TP. H Chí Minh - Trung Lương, trong khi ch quy t đ nh c a Th tư ng, th c hi n k t lu n c a Phó Th tư ng Hoàng Trung H i t i văn b n s 237/TB-VPCP ngày 04/8/2009 c a Văn phòng Chính ph , B GTVT th ng nh t cách th c th c hi n v Phương án t ch c, qu n lý và thu phí t m th i D án đư ng cao t c TP. H Chí Minh - Trung Lương: a) Ban QLDA M Thu n là Ban QLDA xây d ng. Tuy nhiên, theo nhi m v đư c giao, đã xây d ng Đ án, trình B v các v n đ liên quan đ n t ch c, qu n lý và thu phí t m th i đư ng cao t c TP. H Chí Minh - Trung Lương. b) V quan đi m, m c tiêu xây d ng đ án: - Đo n đư ng cao t c TP. H Chí Minh - Trung Lương là m t đo n tuy n n m trong tuy n đư ng cao t c TP. H Chí Minh – C n Thơ và là m t ph n n m trong tuy n đư ng cao t c B c – Nam theo Quy ho ch phát tri n m ng đư ng b cao t c Vi t Nam đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i quy t đ nh s 1734/QĐ-TTg ngày 01/12/2008. - Vi c xây d ng mô hình qu n lý, khai thác và thu phí đư ng cao t c chưa có ti n l nư c ta. Hi n nay, chúng ta đang t ch c qu n lý, khai thác các tuy n qu c l theo cách truy n th ng; qu n lý thu phí m i theo hình th c 1 d ng và không phù h p đ i v i qu n lý đư ng cao t c. - Vi c xây d ng quy đ nh đ qu n lý, khai thác đư ng cao t c đã đư c B GTVT quan tâm và giao cho các cơ quan tham mưu th c hi n (chu n b thông qua). Vi c t ch c thu phí cũng đã đư c B GTVT quan tâm và đã trình Th tư ng Chính ph có Hi p đ nh EDCF ti p nh n, qu n lý toàn b công ngh thu phí. Tuy
  2. nhiên, trong quá trình th c hi n, ph i phù h p v i th c t . Do v y, c n ph i xây d ng 02 phương án như sau: Phương án 1: B GTVT t ch c xây d ng Trung tâm đi u hành – đây là Trung tâm qu n lý đi u hành m ng đư ng cao t c khu v c phía Nam, trong đó có Phòng giám sát đi u hành đo n đư ng cao t c TP. H Chí Minh – Trung Lương. B GTVT t ch c thu phí t m th i (bao g m c b máy thu phí) cho t i khi ký song h p đ ng chuy n như ng quy n thu phí và bàn giao cho Cơ quan nh n chuy n như ng. Phương án 2: B GTVT t ch c xây d ng Trung tâm đi u hành và công b Khung các tiêu chu n k t n i các h th ng thi t b c a Tr m thu phí mà BIDV ph i th c hi n đ đ m b o th ng nh t gi a Phòng giám sát đi u hành đo n đư ng cao t c TP. H Chí Minh – Trung Lương v i Trung tâm đi u hành m ng đư ng cao t c khu v c phía Nam. Vi c t ch c thu phí t m th i do BIDV th c hi n. c) V i trách nhi m qu n lý nhà nư c v lĩnh v c giao thông v n t i, trên cơ s c a 02 phương án nêu trên, B GTVT đã và đang ti n hành: - Biên so n quy đ nh t m th i v qu n lý, khai thác đư ng cao t c (D a trên cơ s tham kh o kinh nghi m và các tài li u hi n có c a m t s nư c trong khu v c). - Xây d ng Quy ch qu n lý khai thác đư ng cao t c, trong đó có các v n đ v : + Quy ch v qu n lý, giám sát, duy tu b o dư ng, x lý tai n n, phòng cháy ch a cháy.... + Công b Quy ch qu n lý khai thác đư ng cao t c. d) Trên cơ s Phương án t ch c, qu n lý và phương án thu phí t m th i D án đư ng cao t c TP. H Chí Minh - Trung Lương do Ban QLDA M Thu n trình, đ ngh Ban ph i h p v i V TC, V KCHTGT b sung, hoàn thi n theo hư ng: * Công tác qu n lý khai thác đư ng cao t c bao g m: - B ph n theo dõi giám sát hình nh trong phòng bao g m: + Các chuyên viên qu n lý khai thác đư ng cao t c làm vi c 3 ca, 24h/24h. + L c lư ng c nh sát giao thông làm vi c 3 ca, 24h/24h (01 đ i di n/01 ca). + Trư ng ca là cán b chuyên môn c a cơ quan qu n lý dư ng cao t c. - Đ i ngũ tu n đư ng, tu n tra, có sơn phù hi u, b ng hi u có xe ô tô, mô tô (th c hi n theo ch c năng qui đ nh). - Tr m x lý ng c u đư c b trí t i v trí thích h p trên tuy n, bao g m: xe c u h , xe c nh sát. Riêng b ph n phòng cháy, ch a cháy đư c b trí t p trung, n m t i v trí c a Trung tâm đi u hành. - B ph n sơ, c p c u: là nh ng nhân viên y t ho c l c lư ng c u h đư c t p hu n các ki n th c v sơ, c p c u; trong đó có ph i h p v i Trung tâm 115 c a các t nh trong khu v c. - B ph n x lý các v n đ liên quan v đi n, thông tin bao g m: th đi n, k sư tin h c, k sư t đ ng hóa đ x lý các camera, đư ng truy n tín hi u, đi n... khi x y ra các s c trên tuy n đư ng cao t c. * Công tác thu phí bao g m:
  3. - Thu phí t m th i: bao g m v trí thu phí t m, c ng thu phí, phương th c thu phí, m nh giá (các lo i phương ti n). - Thu phí chính th c: Thi t b t i v trí ph i đ m b o tương tác v i Trung tâm đi u hành và quy đ nh phương th c thu phí (C a t đ ng, s c a; phương th c thanh toán các lo i th lưu thông qua ngân hàng ...). Các n i dung v : + Thu phí 1 d ng; thu phí th công. + Xe quá kh , quá t i. + Các phương ti n ưu tiên, không thu phí ... đ) V i các n i dung nêu trên, c n ch nh s a l i Đ án đ trình Th tư ng Chính ph : - Giao V K t c u h t ng GT: Ch trì biên so n quy đ nh v qu n lý khai thác đư ng cao t c TP. H Chí Minh - Trung Lương (k c trách nhi m ph i h p c a l c lư ng tu n đư ng). - Giao V K t c u h t ng GT và Thanh tra B : Biên so n v s ph i h p gi a l c lư ng qu n lý c a Trung tâm đi u hành đư ng cao t c v i l c lư ng c nh sát giao thông. - Các cơ quan: V KHĐT, V KHCN, C c QLXD & CLCTGT có trách nhi m tham gia ý ki n đ i v i các n i dung có liên quan. - Giao V Pháp ch tham gia các n i dung v s ph i h p gi a l c lư ng qu n lý giao thông c a Trung tâm qu n lý đi u hành đư ng cao t c v i l c lư ng c nh sát giao thông. - T công tác chu n b qu n lý, khai thác đư ng cao t c (theo quy t đ nh s 2596/QĐ-BGTVT ngày 08/9/2009 c a B GTVT) tham mưu cho B các n i dung v qu n lý, khai thác đư ng cao t c TP. H Chí Minh - Trung Lương. e) V v n đ thu phí: Giao V Tài Chính ch trì, hoàn ch nh Đ án trình Th tư ng Chính ph theo 2 phương án: - Phương án 1: B GTVT làm h t (theo PA 1, m c 2b), xong thì chuy n giao cho Đơn v nh n chuy n như ng . - Phương án 2: B GTVT hoàn ch nh khung và công b (theo PA 2, m c 2b),. g) Trên cơ s k t lu n Thông báo cu c h p này, trình B trư ng các n i dung sau: - Đ ngh Chánh Văn phòng Ban Ch đ o nhà nư c các công trình, DA tr ng đi m ngành GTVT giúp B trư ng các v n đ liên quan đ n thu phí đư ng cao t c TP. H Chí Minh - Trung Lương. - Đ xu t trưng d ng m t s cán b có liên quan trong B đ bư c đ u hình thành b ph n bán chuyên trách v Qu n lý đ u tư xây d ng, khai thác đư ng cao t c. h) Ti n đ hoàn thành Đ án: Trình B trư c ngày 25/9/2009. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo đ các cơ quan, đơn v bi t và th c hi n./.
  4. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B trư ng (đ b/c); TTr. Ngô Th nh Đ c (đ b/c); Chánh Văn phòng (đ b/c); V PC; Ban QLDA M Thu n; Các Đơn v d h p; Bùi Nguyên Long Lưu VT, KCHT (2b).
Đồng bộ tài khoản