Thông báo 5071-TM/XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
1
download

Thông báo 5071-TM/XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 5071-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 5071-TM/XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng b¸o cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 5071 T M/ X N K  n g µ y 9 th¸ng  n¨ m  1997 B T 5  v Ò  viÖc t¹m n g õ n g  n h Ë p  k h È u  m ét sè m Æ t  h µ n g Thùc  hiÖn chØ  ®¹o cña  ChÝnh phñ ngµy  6/5/1997,c¨n cø      nhu  cÇu thÞ  tr êng  kh¶  vµ  n¨ng  cung  øng hµng  s¶n xuÊt trong níc,Bé        Th¬ng     m¹ixinth«ng  b¸o: T¹m  ngõng  nhËp  khÈu    Æt   c¸cm hµng: ­ ThÐp    trßn x©y    dùng    mµ trong níc®¸p      øng  îcnhu  ®   cÇu  sè îng vµ  vÒ  l   chÊtl  îng. ­GiÊy    viÕt,  giÊy inc¸clo¹ trongníc®∙        i       s¶n  xuÊt®ñ.   ­KÝnh    tr¾ng  x©y  dùng    tõ2mm    ­7mm. ­Xim¨ng    th«ng  dông. ­Xe    lÞch nguyªn chiÕc    chç    «t« du      díi12  ngåi. ­Xe    g¾n  m¸y  nguyªn chiÕc.   ­ C¸c  Æt     m hµng trong níc®∙      s¶n xuÊt ® îc:® êng    ®¹p,qu¹t®iÖn,     ¨n,xe        b¸nh kÑo, bia,nícgi¶i         kh¸t. Bé Th¬ng    m¹i yªu cÇu    c¸c doanh nghiÖp ngõng ngay viÖc  kÕt    ký  hîp ®ång nhËp  khÈu    Æt   c¸cm hµng trªn. §èivíi   c¸c tr     c¶    êng    tÊt hîp doanh  nghiÖp  ® îcBé  ®∙    Th¬ng    m¹icho phÐp  nhËp  khÈu  vµ/hoÆc  doanh nghiÖp  îcnhËp  ®   khÈu    ®Ó ®¸p  øng nhu cÇu  s¶n  xuÊt kinh doanh      theo GiÊy phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu    Æt   (c¸cm hµng  trªn) mµ   ký      ®∙  hîp ®ång  , nhËp  khÈu  ícngµy  tr   10/5/1997 th× doanh      nghiÖp  ­ ® îclµm        thñ tôcnhËp  khÈu theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh,nhng    hµng  ®Õn   vÒ  cöa  khÈu  ViÖtNam   ícngµy    tr   01/7/1997. Bé Th¬ng    m¹ith«ng  ®Ó     b¸o  c¸cdoanh nghiÖp  îcbiÕtvµ    ®     ®Ò nghÞ   c¸c Bé, ngµnh    h÷u quan,Uû    ban  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng phèihîp chØ      ®¹o    c¸cdoanh  nghiÖp    trùcthuéc nghiªm      tócthùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản