Thông báo 650/TB-VP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
5
download

Thông báo 650/TB-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 650/TB-VP về kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng về chế độ tiền lương cho cán bộ, viên chức các ban quản lý dự án sử dụng ODA xây dựng cơ bản do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 650/TB-VP

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM VĂN PHÒNG c l p - T do - H nh phúc ----------- ----------- S : 650/TB-VP TP. H Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N CH O C A PHÓ CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH NGUY N THN H NG V CH TI N LƯƠNG CHO CÁN B , VIÊN CH C CÁC BAN QU N LÝ D ÁN S D NG ODA XÂY D NG CƠ B N Ngày 20 tháng 8 năm 2009, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Nguy n Th H ng ã ch trì cu c h p v ch ti n lương cho cán b , viên ch c các Ban Qu n lý d án s d ng v n ODA xây d ng cơ b n. Tham d cu c h p có i di n: S N i v , S Tài chính, Kho b c Nhà nư c thành ph , Ban Qu n lý d án i l ông Tây và Môi trư ng nư c thành ph , Ban Qu n lý ư ng s t ô th , Ban Qu n lý d án phát tri n công ngh thông tin - S Thông tin và Truy n thông thành ph và Văn phòng y ban nhân dân thành ph ; Sau khi nghe S N i v báo cáo v ch ti n lưong cho cán b , viên ch c các Ban Qu n lý d án s d ng v n ODA xây d ng cơ b n và ý ki n c a các thành viên d h p; Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Nguy n Th H ng k t lu n ch o như sau: 1. Th c hi n các quy nh pháp lu t hi n hành; hi n nay, h u h t các Ban Qu n lý d án có s d ng v n ODA xây d ng cơ b n trên a bàn thành ph u áp d ng cơ ch ti n lương theo quy nh pháp lu t; do ó, vi c S N i v th ng nh t v i S Tài chính trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh v ch ti n lương cho cán b , viên ch c các Ban Qu n lý d án s d ng v n ODA xây d ng cơ b n theo T trình s 718/TTr-SNV ngày 25 tháng 6 năm 2009 là không phù h p, vì không gi i quy t úng vư ng m c và yêu c u c a các Ban Qu n lý d án khi ơn v chuy n i mô hình sang ơn v s nghi p theo Quy t nh s 2001/Q -UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v ki n toàn t ch c b máy các Ban Qu n lý d án và th c hi n cơ ch t ch tài chính theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph quy nh v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p. 2. Giao S N i v ch ng ph i h p v i S Tài chính kh o sát, ánh giá báo cáo tình hình th c hi n cơ ch ti n lương c a các Ban Qu n lý d án nói chung và Ban Qu n lý d án s d ng v n ODA nói riêng, s m xu t cơ ch tài chính i v i mô hình ho t ng c a các Ban Qu n lý d án ư c chuy n i theo Quy t nh s 2001/Q - UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v ki n toàn t ch c b máy các Ban Qu n lý d án; trên cơ s ó, căn c các quy nh c a pháp lu t hi n hành và tình hình th c t ho t ng c a các Ban Qu n lý d án trình y ban nhân dân thành ph s xem xét, quy t nh.
  2. Văn phòng y ban nhân dân thành ph thông báo n i dung k t lu n c a Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Nguy n Th H ng n các cơ quan, ơn v liên quan bi t th c hi n./. KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Thư ng tr c Thành y; - TTUB: CT, các PCT; - Văn phòng Thành y; - Các thành viên d h p; - S ngành thành ph ; - UBND qu n-huy n; - VPUB: CPVP; Trương Th Minh Hương - Phòng VX, TCTMDV, TH-KH; - Lưu: VT, (VX/Nh) HL.
Đồng bộ tài khoản