Thông báo 855/TB-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
1
download

Thông báo 855/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 855/TB-BYT về nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 01/9/2009, tại Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 855/TB-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 855/TB-BYT Hà N i, ngày 10 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO N I DUNG CU C H P BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG I DNCH CÚM NGƯ I NGÀY 01/9/2009, T I B Y T Ngày 01/9/2009, B Y t - Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i t ch c h p Ban ch o qu c gia v công tác phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1). Cu c h p do PGS.TS. Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t - Phó trư ng ban thư ng tr c Ban ch o qu c gia ch trì. Theo báo cáo c a các Ti u ban, tình hình d ch cúm A(H1N1) di n bi n như sau: I. TÌNH HÌNH DNCH TRÊN TH GI I Theo thông báo s 63 c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 28/8/2009, toàn th gi i ã ghi nh n 209.438 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó có 2.185 trư ng h p t vong. T i khu v c ông Á và ông Nam Á, tình hình d ch ti p t c di n bi n ph c t p: Nh t B n ã ghi nh n 07 trư ng h p t vong do cúm A(H1N1), ư c tính kho ng 60.000 ngư i ã nhi m b nh; Hàn Qu c (t vong: 03); Philippine (t vong: 08); Singapore (t vong: 13); Brunei (t vong: 01); Malaysia (t vong: 72); Lào (t vong: 01); Indonesia (t vong: 06); Thái Lan (t vong: 119). II. TÌNH HÌNH DNCH T I VI T NAM Ngày 31/8/2009, Vi t Nam ã ghi nh n thêm 69 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) (khu v c phía Nam: 48 ca, khu v c phía B c: 04 ca, khu v c mi n Trung: 11 ca, khu v c Tây Nguyên: 06 ca). Như v y, tính n 17h00 ngày 31/8/2009, Vi t Nam ã ghi nh n 2.793 trư ng h p dương tính, 02 ca t vong. S b nh nhân ã kh i ra vi n là 1.346, 2 trư ng h p t vong, 1.445 trư ng h p còn l i hi n ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n, cơ s i u tr , giám sát c ng ng trong tình tr ng s c kh e n nh. III. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI 1. Tri n khai th c hi n Công i n s 1245/C -TTg ngày 25/7/2009 c a Th tư ng Chính ph , ch o c a Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân t i Công văn s 5535/VPCP-KGVX ngày 12/8/2009; n nay B Y t ã nh n ư c:
  2. + K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) c a 49/63 t nh/thành ph và 12/19 B , ngành. + Báo cáo ánh giá công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) c a 27 t nh/thành ph và 19/30 B và cơ quan ngang B c a Chính ph . (Danh sách kèm theo) 2. xu t nhu c u sinh phNm chNn oán cúm A(H1N1) năm 2009 – 2010 trình Lãnh o B , ti p t c hoàn thi n K ho ch s d ng v c xin cúm A(H1N1) theo ý ki n c a Lãnh o B . 3. Công văn g i các Vi n V sinh d ch t /Pasteur ngh l p danh sách các phòng xét nghi m có h th ng PCR trên a bàn qu n lý và hư ng d n các ơn v có phòng xét nghi m i chi u v i “Tiêu chuNn phòng xét nghi m chNn oán cúm A(H1N1)” ban hành kèm theo Quy t nh s 2895/Q -BYT ngày 12/8/2009 c a B trư ng B Y t : t xem xét, ánh giá phòng xét nghi m c a ơn v mình. 4. T ch c t p hu n v Giám sát, áp ng và x lý d ch cho các i ch ng d ch cơ ng tuy n t nh khu v c mi n Trung. 5. 06 oàn công tác ư c thành l p theo ch o c a B trư ng B Y t t i Quy t nh s 2881/Q -BYT ngày 10/8/2009 hi n ang ki m tra, ch o công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) t i 31 t nh/thành ph . 6. oàn công tác thư ng tr c t i khu v c phía Nam do Lãnh o C c Y t d phòng và Môi trư ng làm trư ng oàn ti p t c ki m tra, ch o công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) t i m t s t nh/thành ph khu v c phía Nam. 7. Tăng cư ng giám sát các chùm ca b nh t i c ng ng, t i các b nh vi n và 15 i m giám sát cúm qu c gia phát hi n s m, x lý k p th i các d ch và theo dõi s bi n i c a vi rút cúm A(H1N1), ch ng i u ch nh các bi n pháp phòng, ch ng d ch. 8. Ti p t c tăng cư ng giám sát ch t ch t ng ca b nh t i các c a khNu, k p th i cách ly, qu n lý các trư ng h p nghi ng . Tích lũy t 25/4/2009 n nay ã giám sát ư c 1.979.725 hành khách nh p c nh, ã phát hi n 1.394 trư ng h p nghi ng . Các trư ng h p này ã ư c cách ly và qu n lý t i các b nh vi n. 9. Tri n khai vi c mua s m các trang thi t b , v t tư phòng ch ng d ch theo quy t nh b sung kinh phí ch ng d ch và tri n khai các chính sách áp d ng cho các i tư ng tham gia phòng ch ng d ch theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 10. Hàng ngày, Ti u ban giám sát ph i h p v i Ti u ban truy n thông ưa các nh hư ng tuyên truy n và thông báo tình hình d ch, các khuy n cáo v các bi n pháp phòng ch ng d ch trên các phương ti n thông tin i chúng. ăng t i các tin, bài, thông i p phòng ch ng cúm trên ài truy n thanh, truy n hình vào các gi cao i m. IV. Ý KI N CH O C A BAN CH O QU C GIA
  3. Sau khi nghe các Trư ng, Ti u Ban và i di n các thành viên Ban ch o báo cáo, PGS.TS. Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t - Phó trư ng ban thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i thay m t Ban ch o ã có ý ki n ch o c th như sau: 1. Ti u ban giám sát: - Ti p t c tăng cư ng th c hi n công tác giám sát cúm A(H1N1) t i các c a khNu và t i c ng ng ( c bi t t i các t nh chưa ghi nh n ca b nh) theo ch o c a Ban ch o qu c gia và hư ng d n giám sát và phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) ã ban hành, chú ý h c sinh, sinh viên là i tư ng nguy cơ cao. - xu t hình th c khen thư ng i v i các a phương kh ng ch t t d ch, sau 30 ngày không ghi nh n ca m c m i. - KhNn trương công b các phòng xét nghi m t tiêu chuNn xét nghi m cúm A(H1N1), th c hi n vi c xét nghi m mi n phí i v i các trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1). 2. Ti u ban i u tr : - Ti p t c tri n khai các l p t p hu n v i u tr cúm A(H1N1) t i các a phương theo phác ã ư c B Y t ban hành; t ch c các oàn ki m tra công tác i u tr b nh nhân cúm A(H1N1) t i các a phương. - Xây d ng k ho ch thành l p các b nh vi n dã chi n s n sàng thu dung, i u tr b nh nhân trong th i gian t i. - Ban hành hư ng d n v xét nghi m trư c và sau i u tr b nh nhân cúm A(H1N1). 3. Ti u ban Tuyên truy n: - B sung hư ng d n s d ng khNu trang vào CNm nang phòng ch ng cúm, tri n khai vi c in n phân ph i cho các a phương. 4. Ti u ban h u c n: - T ng h p vi c tri n khai th c hi n Quy t nh s 1073/Q -TTg ngày 22/7/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh ch i v i ngư i tham gia công tác phòng, ch ng d ch cúm A(H1N1). - T ng h p tình hình gi i ngân c a các a phương và các B , ngành v công tác phòng ch ng cúm A(H1N1). - Xây d ng hư ng d n các n i dung chi cho công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) t i các tuy n. Báo cáo n i dung trên t i cu c h p Ban ch o ngày 09/9/2009. 5. i v i t t c các ti u ban và các ơn v thành viên:
  4. - Các ơn v theo s phân công c a Lãnh o B khNn trương thu th p thông tin và xây d ng các bài h c kinh nghi m trong phòng ch ng cúm A(H1N1) t u v d ch n nay chuNn b cho H i ngh khoa h c rút kinh nghi m v công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) d ki n t ch c vào ngày 15/9/2009. - Các B , ngành, a phương ch ng s d ng các ngu n kinh phí c a ơn v mình tri n khai các ho t ng truy n thông, phòng ch ng d ch cúm A(H1N1). - Tham d h p Ban ch o vào lúc 16h00 ngày th Tư hàng tu n. C c Y t d phòng và Môi trư ng – B Y t , th c hi n ch o c a Lãnh o B Y t thông báo ý ki n ch o c a Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i các ơn v bi t và th c hi n./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C - PTT. Nguy n Thi n Nhân ( b/c); - Văn phòng Trung ương ng ( b/c); BAN CH O QU C GIA PHÒNG - Văn phòng Chính ph ( b/c); CH NG - BT. Nguy n Qu c Tri u ( b/c); - Các ng chí Th trư ng; I DNCH CÚM NGƯ I - Thành viên BC QGPC DC ngư i; - Các Trư ng Ti u ban ( th c hi n); - C c DPMT; KCB, V PC, KH-TC; - Văn phòng B ; - Lưu: VT, DPMT. Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản