intTypePromotion=3

Thông báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất năm 2012 và dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước dưới đất từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2013

Chia sẻ: Lê Công Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
41
lượt xem
3
download

Thông báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất năm 2012 và dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước dưới đất từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất năm 2012 và dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước dưới đất từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2013 trình bày tổng quan diễn biến mực nước; chi tiết diễn biến và dự báo mực nước dưới đất từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2013. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất năm 2012 và dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước dưới đất từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2013

  1. THÔNG BÁO DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT NĂM 2012 VÀ DỰ BÁO XU THẾ DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỪ THÁNG 6 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2013 Trong thông báo, một số thuật ngữ và chữ viết tắt được hiểu như sau: - Mực nước hạ thấp cho phép (Hcp) là độ sâu mực nước dưới đất tối đa từ mặt đất trong quá trình khai thác sử dụng nước đảm bảo phát triển bền vững (m); - Độ sâu là mực nước tính từ mặt đất đến gương nước ngầm (m); - Độ cao là mực nước đã so sánh với mực nước biển (m, msl); - Tiêu chuẩn cho phép (TCCP) là giá trị hàm lượng giới hạn các thông số chất lượng nước quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm QCVN09:2008/ BTNMT; - Tổng độ khoáng hóa (TDS) là tổng chất rắn hòa tan trong nước (mg/l). - Các chữ viết tắt khác: Hmin 1995: Độ cao mực nước TB tháng thấp nhất năm 1995 (m,msl); Hmin 2012: Độ cao mực nước TB tháng thấp nhất năm 2012 (m,msl); LK: Lỗ khoan; msl: Cốt cao so với mực nước biển trung bình; NDĐ: Nước dưới đất; TB: Trung bình. Hiện nay, công tác quan trắc tài nguyên nước dưới đất đang được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện ở 5 vùng: đồng bằng Bắc Bộ (có 206 công trình quan trắc và được vận hành từ năm 1988 đến nay), Bắc Trung Bộ (có 46 công trình quan trắc và được vận hành từ tháng 3 năm 2011 đến nay), Duyên hải Nam Trung Bộ (có 46 công trình quan trắc và được vận hành từ tháng 3 năm 2011 đối với vùng Quảng Nam - Đà Nẵng và tháng 7 năm 2010 đối với vùng Quảng Ngãi), Tây Nguyên (có 212 công trình quan trắc và được vận hành từ năm 1991 đến nay) và Nam Bộ (có 220 công trình quan trắc và được vận hành từ năm 1991 đến nay). A. VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất năm 2012 1. Mực nước Tại một số vùng khai thác nước mạnh, mực nước tầng chứa nước Pleistocene có xu hướng giảm dần. Đặc biệt công trình quan trắc Q.63a (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), mực nước đã hạ thấp sâu, vượt quá 50% giá trị Hcp. a. Tầng chứa nước Holocene trên (qh2) Mực nước TB tháng của tầng là 2,73 (m, msl), giá trị thấp nhất là 2,26 (m, msl) (xuất hiện vào tháng 3), giá trị cao nhất là 3,73 (m, msl) (xuất hiện vào tháng 8). 1
  2. b. Tầng chứa nước Pleistocene (qp) Mực nước TB tháng của tầng là -0,46 (m, msl), giá trị thấp nhất là -0,74 (m, msl) (xuất hiện vào tháng 4), giá trị cao nhất là 0,32 (m, msl) (xuất hiện vào tháng 8). Bảng 1. Mực nước trung bình tháng các tầng chứa nước chính vùng đồng bằng Bắc Bộ Đơn vị tính: (m, msl) Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tầng chứa nước TB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Holocene trên (qh2) 2,31 2,38 2,26 2,30 2,58 2,95 3,16 3,73 3,17 2,85 2,63 2,48 2,73 Pleistocene (qp) -0,70 -0,59 -0,66 -0,74 -0,67 -0,45 -0,29 0,32 -0,09 -0,36 -0,59 -0,68 -0,46 1.1. Tỉnh Vĩnh Phúc: mực nước đang có xu hướng hạ thấp, tại công trình Q.5 (Ngô Quyền, Vĩnh Yên), tốc độ hạ thấp TB là 0,36m/năm (tính từ 1995 đến 2012), mực nước TB tháng thấp nhất năm 2012 là -2,70 (m, msl) (xuất hiện vào tháng 4). 1.2. TP.Hà Nội: mực nước đang có xu hướng hạ thấp, tại công trình Q.63a, tốc độ hạ thấp TB vào khoảng 0,35m/năm (tính từ 1992 đến năm 2012), mực nước TB tháng thấp nhất năm 2012 là -21,84 (m, msl) (xuất hiện vào tháng 12); tại công trình Q.64a (Trung Tự, Đống Đa) là -18,55 (m, msl) (xuất hiện vào tháng 6). 1.3. Tỉnh Hải Dương: mực nước đang có xu hướng hạ thấp, tại công trình Q.131b (TT. Thanh Miện, Thanh Miện), tốc độ hạ thấp TB là 0,36m/năm (tính từ 1993 đến 2012), mực nước TB tháng thấp nhất năm 2012 là -1,64 (m, msl) (xuất hiện vào tháng 7). 1.4. Tỉnh Thái Bình: mực nước đang có xu hướng hạ thấp, tại công trình Q.159b (An Bài, Quỳnh Phụ), tốc độ hạ thấp TB là 0,25m/năm (tính từ 1995 đến 2012), mực nước TB tháng thấp nhất năm 2012 là -3,15 (m, msl) (xuất hiện vào tháng 10). 1.5. Tỉnh Nam Định: mực nước đang có xu hướng hạ thấp, tại công trình Q.109a (Trực Phú,Trực Ninh), tốc độ hạ thấp TB vào khoảng 0,5m/năm (tính từ 1995 đến 2012), mực nước TB tháng thấp nhất năm 2012 là -10,60 (m, msl) (xuất hiện vào tháng 7). Bảng 2. Cảnh báo mực nước tại một số công trình đang có xu hướng hạ thấp Hmin1995, Hmin2012 So sánh Hcp, Công trình độ cao Độ cao Độ sâu (m) với Hcp Mức độ cảnh báo (m,msl) (%) (m,msl) (m) Q.63a -15,9 -21,84 28,05 47,00 61,19 Hmin 2012 đã vượt 50% Hcp Q.64a -10,85 -18,55 27,06 64,00 38,06 Q.109a -0,54 -10,60 12,25 50,00 24,50 Chú ý để tránh xâm nhập mặn Q.159b 1,46 -3,15 5,13 50,00 10,26 Chú ý để tránh xâm nhập mặn Q.5 3,57 -2,70 11,18 19,00 58,85 Hmin 2012 đã vượt 50% Hcp Q.131b 1,18 -1,64 4,04 50,00 8,16 Chú ý để tránh xâm nhập mặn 2
  3. -15.00 0.00 Q.63a -1.00 -16.00 Q.109a -2.00 -3.00 Mực nước (m, msl) Mực nước (m, msl) -17.00 -4.00 -18.00 -5.00 -6.00 -19.00 -7.00 -20.00 -8.00 -9.00 -21.00 -10.00 -22.00 -11.00 12/96 12/98 12/00 12/02 12/04 12/06 12/08 12/10 12/12 12/96 12/98 12/00 12/02 12/04 12/06 12/08 12/10 12/12 Thời gian (tháng/năm) Thời gian (tháng/năm) Hình 1. Đồ thị dao động mực nước công trình Hình 2. Đồ thị dao động mực nước công trình quan trắc Q.63a quan trắc Q.109a 2.00 6.00 1.00 5.00 Q.159b 4.00 Q.5 Mực nước (m, msl) Mực nước (m, msl) 0.00 3.00 2.00 -1.00 1.00 -2.00 0.00 -1.00 -3.00 -2.00 -3.00 -4.00 12/96 12/98 12/00 12/02 12/04 12/06 12/08 12/10 12/12 12/96 12/98 12/00 12/02 12/04 12/06 12/08 12/10 12/12 Thời gian (tháng/năm) Thời gian (tháng/năm) Hình 3. Đồ thị dao động mực nước công trình Hình 4. Đồ thị dao động mực nước công trình quan trắc Q.159b quan trắc Q.5 2.00 1.50 1.00 Q.131b 0.50 Mực nước (m, msl) 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 12/96 12/98 12/00 12/02 12/04 12/06 12/08 12/10 12/12 Thời gian (tháng/năm) Hình 5. Đồ thị dao động mực nước công trình quan trắc Q.131b 2. Chất lượng nước Qua phân tích thành phần hóa học nước dưới đất trong cả hai tầng Holocene trên và Pleistocene tại vùng đồng bằng Bắc Bộ, phần lớn nguồn nước dưới đất ở vùng này chất lượng còn tương đối tốt, đáp ứng yêu cầu sử dụng nước. Tuy nhiên có một số chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép và cụ thể như sau: 2.1. Tầng chứa nước Holocene trên (qh2) - Thông số TDS: được quan trắc ở 35 công trình vào mùa khô và 36 công trình vào mùa mưa. Kết quả phân tích cho thấy giá trị cao nhất là 23675 mg/l tại công trình Q.165 (Hải Thành, Kiến Thụy, Hải Phòng). Mười một công trình có giá trị cao hơn TCCP (1500mg/l), phân bố như sau: Tỉnh Thái Bình: TT.Diêm Điền, xã Thụy Hà, xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy. 3
  4. Tỉnh Hải Phòng: phường Quán Trữ, quận Kiến An; xã Hải Thành, huyện Kiến Thụy. Tỉnh Hải Dương: TT.Thanh Hà, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà. Tỉnh Nam Định: xã Yên Lương, huyện Ý Yên; xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng; xã Hải Tây, Hải Lý, huyện Hải Hậu. - Các thông số vi lượng: mỗi mùa quan trắc ở 6 công trình. Kết quả phân tích cho thấy hầu hết các thông số đều có hàm lượng thấp hơn TCCP trừ Mangan (Mn) và Asen (As). Hàm lượng Mn cao nhất là 3,07 mg/l tại công trình Q.58 (Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội). Năm công trình có hàm lượng Mn cao hơn TCCP (0,5 mg/l) phân bố ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh; xã Thọ An, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng; xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức; phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Hàm lượng As cao nhất là 0,150 mg/l tại công trình Q.56 (Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội). Hai công trình có hàm lượng As cao hơn TCCP (0,05 mg/l) phân bố xã Đông Hội, huyện Đông Anh; xã Thọ An, huyện Đan Phượng. - Thông số Amôni (NH4+): quan trắc ở 33 công trình mùa khô và 35 công trình mùa mưa. Kết quả phân tích cho thấy các công trình đều có hàm lượng cao hơn TCCP (0,1 mg/l), hàm lượng cao nhất là 44,18 mg/l tại công trình Q.111 (Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định), các công trình được phân bố như sau: Tỉnh Vĩnh Phúc: xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường. TP.Hà Nội: xã Thọ An, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng; xã Mai Lâm, xã Đông Hội, huyện Đông Anh; xã Sơn Đồng, xã An Thượng, huyện Hoài Đức; phường Tứ Liên quận Tây Hồ; TT.Phú Minh, huyện Phú Xuyên; xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa. Tỉnh Bắc Ninh: TT.Hồ, huyện Thuận Thành. Tỉnh Hải Dương: xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành; xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà; xã Kỳ Sơn, huyện Từ Kỳ. Tỉnh Quảng Ninh: TT.Mạo Khê, huyện Đông Triều. Tỉnh Hưng Yên: phường Lam Sơn, phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên. Tỉnh Hải Phòng: phường Quán Trữ, quận Kiến An; xã Hải Thành, huyện Kiến Thụy. Tỉnh Hà Nam: phường Lê Hồng Phong, xã Lam Hạ, TP.Phủ Lý; xã Chính Lý, huyện Lý Nhân; xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên. Tỉnh Thái Bình: TT.Diêm Điền, xã Thụy Hà, xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy; TT.An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Tỉnh Nam Định: xã Yên Lương, huyện Ý Yên; xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng; xã Trực Phú, huyện Trực Ninh; xã Hải Tây, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu. 2.2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp) - Thông số TDS: quan trắc ở 49 công trình mùa khô và 50 công trình mùa mưa. Kết quả phân tích cho thấy giá trị cao nhất là 7360mg/l tại công trình Q.145a (Thanh 4
  5. Hải, Thanh Hà, Hải Dương). Sáu công trình có giá trị cao hơn TCCP (1500mg/l) phân bố như sau: Tỉnh Hải Dương: xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà; xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ. Tỉnh Hưng Yên: phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên. Tỉnh Hà Nam: xã Lam Hạ TP.Phủ Lý; xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên. Tỉnh Thái Bình: xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy. - Các thông số vi lượng: mỗi mùa quan trắc 40 công trình. Kết quả phân tích cho thấy hầu hết các thông số đều có hàm lượng thấp hơn TCCP trừ Mn và As. Hàm lượng Mn cao nhất là 3,11 mg/l tại công trình Q.129b (phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Hai lăm công trình có hàm lượng Mn cao hơn TCCP (0,5mg/l) phân bố như sau: Tỉnh Vĩnh Phúc: xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch; phường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên; xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường. Tỉnh Bắc Giang: xã Quang Châu, huyện Việt Yên. TP.Hà Nội: xã Mai Lâm, huyện Đông Anh; TT.Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm; phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; phường Tứ Liên, quận Tây Hồ; phường Yết Kiêu, phường Phú Lãm, quận Hà Đông; xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì; xã Đông Mai, huyện Thanh Oai; TT.Tốt Động, huyện Chương Mỹ; TT.Phú Minh, huyện Phú Xuyên. Tỉnh Bắc Ninh: TT.Hồ, huyện Thuận Thành. Tỉnh Hải Dương: TT.Thanh Miện, huyện Thanh Miện. Tỉnh Hưng Yên: TT.Như Quỳnh, huyện Văn Lâm; xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào; phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên. Tỉnh Hà Nam: phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý; xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên. Tỉnh Thái Bình: TT.An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Tỉnh Nam Định: xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng; xã Hải Tây, huyện Hải Hậu. Hàm lượng As cao nhất là 0,40 mg/l tại công trình Q.58a (Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội). Sáu công trình có hàm lượng As cao hơn TCCP (0,05mg/l) phân bố như sau: Tỉnh Vĩnh Phúc: xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường. Tỉnh Bắc Giang: xã Quang Châu, huyện Việt Yên. TP.Hà Nội: xã Tân Lập, huyện Đan Phượng; xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức; xã Đông Mai, huyện Thanh Oai. Tỉnh Hà Nam: xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên. - Thông số Amôni: quan trắc 30 công trình vào mùa khô và 31 công trình mùa mưa. Kết quả phân tích cho thấy tất cả các công trình đều có hàm lượng cao hơn TCCP (0,1mg/l). Trong đó hàm lượng cao nhất là 38,3 mg/l tại công trình Q.88b (Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam). Các công trình có hàm lượng cao hơn TCCP phân bố như sau: 5
  6. Tỉnh Vĩnh Phúc: xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch; phường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên; xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường; xã Vân Hội, huyện Tam Dương. Tỉnh Bắc Giang: xã Quang Châu, huyện Việt Yên. TP.Hà Nội: xã Mai Lâm, huyện Đông Anh; xã Tân Lập, huyện Đan Phượng; xã Sơn Đồng; xã An Thượng, huyện Hoài Đức; xã Minh Khai, huyện Từ Liêm; TT.Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm; phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì; phường Tứ Liên, quận Tây Hồ; phường Kim Liên, quận Đống Đa; phường Yết Kiêu, phường Phú Lãm, quận Hà Đông; xã Đồng Mai, huyện Thanh Oai; xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ. Tỉnh Bắc Ninh: xã Văn Môn, huyện Yên Phong. Tỉnh Hải Dương: TT.Thanh Miện, huyện Thanh Miện. Tỉnh Hưng Yên: TT.Như Quỳnh, huyện Văn Lâm; phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên. Tỉnh Hải Phòng: xã Lê Lợi, huyện An Dương. Tỉnh Hà Nam: phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý; xã Chính Lý, huyện Lý Nhân; xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên. Tỉnh Thái Bình: TT.An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Tỉnh Nam Định: xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng; xã Hải Tây, huyện Hải Hậu. II. Dự báo xu thế diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 đến tháng 9 năm 2013 Mực nước được dự báo tại một số điểm quan trắc đang có xu hướng hạ thấp. Kết quả được trình bày trong bảng 3. 1. Tỉnh Vĩnh Phúc Nhận xét: mực nước có xu hướng hạ thấp và thay đổi theo mùa. Dự báo: mực nước trung bình tháng 6, 7, 8, 9 năm 2013 tại công trình Q.5 (Ngô Quyền, Vĩnh Yên) được trình bày trong bảng 3. 2. TP.Hà Nội Nhận xét: mực nước có xu hướng hạ thấp. Dự báo: mực nước trung bình tháng 6, 7, 8, 9 năm 2013 tại công trình Q.64a (Trung Tự, Đống Đa) và công trình Q.63a (Mai Dịch, Cầu Giấy) được trình bày trong bảng 3. 3. Tỉnh Hải Dương Nhận xét: mực nước có xu hướng hạ thấp Dự báo: mực nước trung bình tháng 6, 7, 8, 9 năm 2013 tại công trình Q.131b (TT.Thanh Miện, Thanh Miện) được trình bày trong bảng 3. 4. Tỉnh Thái Bình Nhận xét: mực nước có xu hướng hạ thấp Dự báo: mực nước trung bình tháng 6, 7, 8, 9 năm 2013 tại công trình Q.159b (An Bài, Quỳnh Phụ) được trình bày trong bảng 3. 5. Tỉnh Nam Định Nhận xét: mực nước có xu hướng hạ thấp 6
  7. Dự báo: mực nước trung bình tháng 6, 7, 8, 9 năm 2013 tại công trình Q.109a (Trực Phú,Trực Ninh) được trình bày trong bảng 3. Bảng 3. Kết quả dự báo mực nước dưới đất tại các khu vực khai thác mạnh, tầng chứa nước qp Mực nước dự báo Mực nước dự báo Mực nước dự báo Mực nước dự báo Công tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 trình Độ cao Độ sâu Độ cao Độ sâu Độ cao Độ sâu Độ cao Độ sâu (m,msl) (m) (m,msl) (m) (m,msl) (m) (m,msl) (m) Q.63a -22,78 28,99 -22,97 29,18 -23,06 29,27 -23,29 29,50 Q.64a -21,76 27,57 -21,67 27,48 -21,32 27,13 -21,55 27,36 Q.109a -10,25 11,9 -10,74 12,39 -10,47 12,12 -10,08 11,73 Q.159b -3,36 5,34 -3,47 5,45 -3,44 5,42 -3,44 5,42 Q.5 -2,26 10,74 -1,62 10,10 -0,65 9,13 -0,71 9,19 Q.131b -1,79 4,23 -1,84 4,28 -1,82 4,26 -1,76 4,20 é 105° 17'19'' 485 40 50 60 70 80 90 486 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 487 00 106° 59'00'' 21° 21° 20' 45'' Q.1(2) Q.4(2) Q.1(2) Q.1(2) Q.1(2) Q.1(2) Q.4(2) Q.4(2) Q.4(2) Q.4(2) Q.4(2) 2 0 0 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 vÜ vÜ vÜ vÜ vÜ nh nh nh nh nh yy yy yy yy ªª yª nn ªª ª nn ªn n 1 00 1 00 2 00 3 53 20' 45'' 2 0 vÜ vÜ vÜ vÜ vÜ vÜvÜ vÜ vÜnh nh vÜnh nh nh nhnh nh nhy nh yyy ª yy ª yn ª nn ª n ªn ª nn ª n ªn 1 60 1 00 vÜ vÜ vÜ vÜ vÜ vÜvÜ vÜ vÜnh nh vÜnh nh nh nhnh nh nhy nh yy yyy yyª ª yª n ª nn ªª n ªª n nn ª n ªn n 2 00 0 3 04 1 08 0 Nam 2 2 0 2 46 1 86 1 00 Çu Lç 0 9 01 0 4 2 0 0 vi vi vi vi vi vivi vi viÖttÖ vi Ö ÖÖ ttÖ Ö ÖÖ tttr Ö tr tr ×tr tr tr ×××× tr 2 36 ttttÖ tttttr tr ××tr tr ×××××××× tr 6 00 vi vi vi vi vi vivi vi viÖ vi Ö tÖÖÖ ÖÖ Ö tr tr tr tr tr ttÖÖttttÖ tttttr tr ××tr tr ×××××××× tr Q.5-- VÜnh Q.5 VÜnh Phóc Phóc vi vi vi vi vi Ö Ö Ö tr tr tr 2 0 2 0 2 00 00 1 00 4 00 S«ng Lôc 5 53 4 0 b¾c giang 0 0 0 5 87 0 2 1 C 0 2 00 23 1 7 29 4 00 4 00 6 00 S«ng S«ng . CÇu 2 00 50 vÜ vÜ vÜ vÜ vÜ vÜ vÜ vÜ vÜ vÜ vÜ vÜ vÜ nh vÜ vÜ nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh l¹c nhl¹c l¹c l¹c l¹c l¹c l¹c l¹c l¹c l¹c l¹c nhl¹c l¹c l¹c l¹c ph phó ph phó ph óc léc cc ócc ócléc léc léc léc tth th th Q.38 Q.38 Q.38 Q.38 Q.38 Q.38 h−¬ng tth th − −¬ng −¬ng¬ng −¬ng −¬ng Q.189 Q.189 Q.189 3 77 23 vÜ vÜ vÜ vÜ vÜ nh nh nh nh nh l¹c l¹c l¹c l¹c l¹c ph phó ph phó ph ócc ócc óc léc léc léc léc lécth h th h ttth − −−¬ng ¬ng ¬ng −¬ng −¬ng Q.189 Q.189 Q.189 4 54 6 21 4 00 vÜ vÜ vÜ vÜ vÜ nh nh nh nh nh l¹c l¹c l¹c l¹c l¹c ph phó ph phphó ph óc phó ph phó ph ócc óc óc c ócléc c ócléc léc léc léc léc léc léc léc lécth ththh th h th − − −¬ng¬ng ¬ng −¬ng 0 tth th h ttth − − −¬ng¬ng ¬ng −¬ng −¬ng 0 2 47 ph phó ph phó ph ócc ócc óc léc léc léc léc lécth th h− − ¬ng ¬ng −¬ng −¬ng −¬ng 4 00 2 2 2 00 6 31 3 29 QTIII-4 Q.7Q.7 00 50 4 11 Q.7 0 QTIII-4 QTIII-4 QTIII-4 Q.7 Q.7 4 00 1 0 2 80 4 00 4 62 2 QTIII-4 QTIII-4 Q.15 Q.15 0 0 Q.15 Q.15 Q.15 2 61 S« 1 00 2 31 1 00 ng 1 00 Q.37(2) Q.37(2) Q.37(2) 2 00 4 13 2 00 Cμ Q.10 Q.10 QTIII-7 Q.10 Q.36 Q.37(2) Q.36 Q.36 Q.37(2) Q.37(2) 2 00 I-qp I-q png Hång ppp Q.36 2 00 I-q Q.36 6 95 4 74 Q.10 Q.10 .Q.10 QTIII-7 QTIII-7 6 00 I-q I-q Lå 4 00 5 73 4 00 2 00 00 2 07 2 00 6 12 S«ng Th− 0 8 28 4 0 1 00 4 00 6 1 00 S« 3 36 QI-3a QI-3a QI-3a Q.173 0 2 00 40 2 00 4 00 Hå QI-3a QI-3a QI-3a 1 06 8 40 Q.173 Q.173 2 00 6 00 Q.56 Q.56 Q.56 8 00 6 00 Q.173 Q.173 Q.173 3 72 4 00 Su hμ néi 2 0 0 8 00 Q.56 Q.56 Q.56III-q III-q III-q hh Q.35(2) Q.35(2) 1 00 6 00 III-q h Q.35(2) 5 39 6 00 èi III-qhh Q.55 Q.55 Q.55 Q.23a Q.35(2) Q.35(2) Chμm 40 Q.55 Q.23a Ha 0 Q.23a 0 5 88 ¬ng Q.23a 1 4 43 Q.55 Q.55 Q.23a 1 00 i C Çu 1 00 Qu¶ng Ni nh Q.33(2) Q.33(2) 2 18 2 00 1 00 ng Q.33(2) Q.33(2) Q.33(2) Q.50a Q.50a Q.50a 2 0 0 4 4 00 Q.50a S« 0 S«ng Q.50a Q.50a 0 s¬n s¬n s¬n s¬n s¬n s¬n s¬n s¬n s¬n s¬nt©y t©y t©y t©y t©y t©y t©y t©y t©y t©y s¬n s¬n s¬n s¬n s¬n s¬n s¬n s¬n s¬n s¬nt©y t©y t©y t©y t©y t©y t©y t©y t©y t©y QIII-1 QIII-1 QIII-1 s¬n s¬n s¬n s¬n s¬nt©y t©y t©y t©y t©y 2 00 § 2 00 QIII-1 QIII-1 QIII-1 S« n uèn g ch chÝ ch chÝ ch ÝÝ ÝÝlinlin ÝÝlin lin lin lin lin h hh hhh h 3 03 2 00 Q.115 Q.115 Q.115 b¾c ninh 5 36 ch chÝ ch chÝ ch lin lin lin lin lin h h h H ch chÝ ch chÝ chÝÝÝ ÝÝÝlin lin ÝÝÝlin lin lin lin lin h hhhh Q141(2) 5 04 gH Q.115 Q.115 Q.115 ch chÝ ch chÝ chch chÝ ch chÝ ch lin lin lin lin linh h lin h hh hh hh h Q141(2) Q141(2) S« 0 Q141(2) 1 33 0 å Q141(2) 2 4 00 2 0 2 00 ng n bÕ bÕ bÕ bÕ nn bÕ nnhå hhå hå hhå hå åå å § ån n bÕ bÕ bÕ bÕ n bÕ bÕn bÕ bÕ nn bÕ n n bÕ nn nhå hhå h hå hhhå å å åå 2 00 4 00 4 74 Q.64a-Hμ Q.64a-Hμ Néi Néi n bÕ bÕ bÕ bÕ nn bÕ nnhå hhå hå hhå hå å 30 n bÕ bÕ bÕ bÕn bÕ nnnhå hhåå å g 2 00 2 00 4 00 K ng th th− th thth− th −îng th− th −îng th− th îng îngc¸t −îng îng îng −îng −îng −îngc¸t c¸t c¸t c¸t c¸t c¸t c¸t c¸t c¸t c¸t ng 2 94 40 0 in th th− th thth− th th− th th− th îng îng −îng −îng −îng îng îng −îng −îng −îngc¸t c¸t c¸t c¸t c¸t c¸t c¸t c¸t c¸t th th− th th− th îng îng −îng −îng −îngc¸t c¸t c¸t c¸t c¸t §uè S«ng §¸ B¹ch 30 h M DS-DB DS-DB DS-DB 2 00 S«ng Q.116(2) Q.116(2) DS-DB Th « hμ hhμ hμ hhμ hμ hh hμ h hμ μμ μ hμ h hμ h μnéi hμ μ hμ hhμ μμ néi néi néi néi néi néi néi néi néi μnéi néi néi néi néi néi néi néi néi néi Q.116(2) Q.116(2) Q.116(2) DS-DB DS-DB Çy 4 66 hμ hhμ hhμ μμnéi néi néi néi néi 2 0 1 00 2 98 4 00 2 00  0 2 0 nh− nh nh− nh nh− nh− nh −− nh− nh −qu nh− − quú ququú qu qu úú quú quú qu qu ú nh nh nh nh únh ú nh nh nh nh ú nh 1 2 46 nh− nh nh− nh nh− nh− nh − −− nh− nh nh− quú −ququú qu qu ú quú qu únh úú quú qu qu únh nh nh nh ú nh nh nh nhnh 00 4 00 nh− nh nh− nh nh− −− quú ququú qu qu úúnh nh nh nh ú nh Q143(2) Q143(2) Q143(2) 2 N 00 S«ng ( 6) 2 00 Q.59a Q.59a Q.59a Q.59a Q.59a Q.59a Q119(3) Q119(3) Q119(3) Q119(3) Q119(3) Q119(3) Q.144 Q.144 Q.144 Q143(2) Q143(2) Q143(2) 4 §μ Q.144 Q.144 Q.144 2 0 hhμ h hhμ hμ hhμ hμ μ hμ hhμ h μμμ μ hμ h μ néi μnéi néi néi néi néi néi néi néi néi néi néi néi néi néi hhμ hμ hμ h μμμ μ néi néi néi néi néi 20 hhμ hhμ hμnéi néi néi néi néi Q.65(3) Q.65(3) Q.65(3) Q.65(3) Q.65(3) S«ng Kinh Con Q.69(2) Q.69(2) Q.69(2) Q.149 Q.149 Q.149 S«ng 1 00 2 47 M«n Q.69(2) Q.69(2) Q.69(2) g Q.149 Q.149 Q.149 m G iμn §»ng M2 M2 1 0 0 M2 M2 M2 0 6 0 CÈ SD1 SD1 SD1 Q.66(3) Q.66(3) Q.66(3) S«ng h¶i d−¬ng 3 2 20 2 0 0 SD1 SD1 SD1 4 0 00 Q.76 Q.76 Q.76 Q.76 Q.76 Q.76 Q.145(2) Q.145(2) Q.145(2) B¹ch 2 Q127(2) Q127(2) Q127(2) Q127(2) Q127(2) Q127(2) ¶i Q.145(2) Q.145(2) Q.145(2) Q.75(2) Q.75(2) Q.75(2) Q.75(2) Q.75(2) Q.75(2) Q.216 Q.216 Q.216 Q.216 Q.216 ng H  Thanh Th Thanh Th Thanh anh anhHμ Hμ HHμ Hμ HHμ Hμ μμ μ ®¶ Thanh Th Thanh Th Thanh anh anh Thanh Th Thanh Th Thanh anh anhHμ H HHμ H HHμ μ μμ S«ng Thanh Th Thanh Th Thanh anh anh anhHμ H HHμ H HHμ μ μμ H− Thanh Th Thanh Th Thanh anh HμHμ Hμ μ 10 c Q.167(2) Q.167(2) Q.167(2) Q.167(2) Q.167(2) o B¾ Q.77(2) Q.77(2) Hμ Q131b Q131b -- H¶i H¶i D−¬ng D−¬ng S« ng h¶ in 10 S«n T©y 2 Q.77(2) 00 Q.77(2) Q.77(2) Q164(3) Q164(3) Q164(3) 2 0 0 S«ng Q164(3) Q164(3) Q164(3) am Q Q Q Q 193 193 Q193 193 193 193 Th¸i g§ H−ng Yªn B×nh cö 1 00 Q.175(2) Q.175(2) Q.175(2) a 0 Q.175(2) Q.175(2) 0 nam 0 0 23 Ünh 4 2 kk kkkiik kk k kiÕ ÕiÕiÕ n n Õ ÕÕ Õn n n Õnan an anan an k kkk k iiiik k kk k kiiiÕ iiÕ n n ÕiiÕ n n Õ Õ n n Õ n n Õnan an an anan an an anan an kkk iiiik n n iÕiiÕ n niiÕ ÕÕ Õ n n Õ Õ n nn nan an an an anan an anan an triÒ §μ cö 20 u hoμ b×nh 0 a 00 ph phñ ph phphñ ph ññ phñ ph ññ phñ ph ñññ liÔn ñliÔn liÔn liÔn liÔn liÔn liÔn liÔn liÔn liÔn Q.165 Q.165 Q.165 Q.165 Q.165 Q.165 cÊm 23 o ph phñ ph phphñ ph ñ phñ ph phñ ph ñ liÔn ññ ñliÔn liÔn liÔn liÔn liÔn liÔn liÔn liÔn liÔn ph phñ ph phñ ph ññliÔn liÔn liÔn liÔn liÔn H¶i P hßng cöa l¹c Q.177(3) Q.177(3) Q.177(3) h tray 00 Q.177(3) Q.177(3) Q.177(3) CHØ DÉN Q130(3) Q130(3) Q130(3) Q130(3) Q130(3) Q130(3) 90 Q.58(2) Q.58(2) Q.58(2) Q.58(2) Q.58(2) Q.58(2) Q.58(2) Q.58(2) Q.58(2) Q.58(2) Q.58(2) §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm §iÓmqu §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm qu quan qu quan quan qu quan an antr¾c an quanan quan tr¾c tr¾c tr¾c tr¾c tr¾cn− tr¾c tr¾c tr¾c tr¾c n− n−íc n− n−íc n−íc n− n− n−ícíc ícd− íc íc n−íc íc d−íi d− d−íi d− d− d− íi íi®Êt d−íi íi d−íiíi d−íi íi ®Êt ®Êt ®Êt ®Êt ®Êt ®Êt ®Êt ®Êt ®Êt Q.176 Q.176 Q.176 Q.176 Q.176 Q159b-Th¸i Q159b-Th¸i B×nh B×nh cö av 90 Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè hiÖu hiÖu hiÖu hiÖu SèhiÖu hiÖu hiÖu hiÖu hiÖu hiÖu hiÖu hiÖu hiÖu hiÖu trong trong ®iÓm ®iÓm ®iÓm trong trong trong trong trong trong Sètrong Sè Sè Sè Sè trong ®iÓm hiÖu®iÓm ®iÓm ®iÓm ®iÓm ®iÓm ®iÓm ®iÓm ®iÓm ®iÓm ®iÓm ®iÓm ngoÆc: ngoÆc: ngoÆc: ngoÆc: ngoÆc: ngoÆc: ngoÆc: ngoÆc: ngoÆc: trongngoÆc: trong trong trong Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè ngoÆc:Sè ngoÆc: ngoÆc: ngoÆc: Sè Sè l−îng l−l− l−îng l−l− Sèl−îng Sè Sè Sè l− îng îngc«ng l−îng l−îng îng îng l−îng l−îng îng l−îng l− îng c«ng c«ng c«ng c«ng c«ng c«ng c«ng c«ng tr×nh tr×n tr×n tr×nh tr×nh tr×nh tr×n tr×n c«ngtr×nh c«ng c«ng c«ng hh h tr×nh tr×n tr×nh tr×n hh h Q128 Q128 Q128 Q128 Q128 Q128 Q129(3) Q129(3) Q129(3) Q129(3) Q129(3)  ¨n vông ®å s¬n óc hhßn h h h hßn hßn hhßn hßn ßn ßn ßn hßn h hhßn h ßn hßn h hßn hßn hßn hßn h ßn hßn ßn ßn ßn hßn h ßn ßn ßn dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu dÊu hh− h− h−ng −ng h− h−ng −ng −ng ng ngy yy yy yªn ªn yªn ªn yªn ªn ªn ªn h hhh− h h− h −ng ng −ng h− h ng −ng −ng ng ngyy yyyy ªn y ªn ªn y ªn ªn ªn ªn cöa 80 1 Q.89 Q.89 Q.89 Q.89 Q.89 Q.89 h hh− h−ng −ng h− h h− h −ng h− h −ng ng ng −ng −ng ng ngy y yªn yyªn y yªn yªn ªn ªn y ªn ªn ªn ªn th¸i b×n Q.88(3) Q.88(3) . 33 7 Q.88(3) Q.88(3) Q.88(3) Q.88(3) h §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm Q.86(2) Q.86(2) Q.86(2) Q.86(2) Q.86(2) Q156(2) Q156(2) Q156(2) Q156(2) Q156(2) Q156(2) 80 §iÓmquan antr¾c quan quan qu an tr¾cn−íc tr¾c tr¾c tr¾c n−ícícd−íi n−íc n− íc d− íi®Êt d−íi íi d−íi d− ®Êtmíi ®Êt ®Êt ®Êt ®Êt míi míi míi míi Q.177(3) Q.177(3) Q.177(3) Q.177(3) Q.177(3) Q.177(3) Q.177(3) Q.177(3) Q.177(3) Q.177(3) Q.177(3) §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm Sè SèhiÖu Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè SèhiÖu hiÖu hiÖu qu qu hiÖu an quan quan quan qu an quan quan qu an quan hiÖu®iÓm hiÖu hiÖu hiÖu hiÖu ®iÓm ®iÓm ®iÓm ®iÓm ®iÓm ®iÓm ®iÓm tr¾c tr¾c ®iÓm ®iÓm tr¾c tr¾c tr¾c tr¾c tr¾c tr¾c tr¾c n− n−íc n−íc n−íc n− n− n−íc n− íc íc íc n−íc n−íc d−íi d−íi d−íi d− d− d− íi íi íi d−íi d−íi d−íi ®Êt ®Êt ®Êt ®Êt ®Êt ®Êt ®Êt ®Êt míi míi míi míi míi míi míi míi míi 2 00 . 44 0 Q.82(2) Q.82(2) Q.82(2) Q.82(2) Q.85(3) Q.82(2) Q.82(2) Q.85(3) Q.85(3) Q.85(3) Q.85(3) Q.85(3) Ch ©u G  ian g Q158(2) Q158(2) Q158(2) Q158(2) Q158(2) QXXVII-1 QXXVII-1 QXXVII-1 QXXVII-1 QXXVII-1  di di di di di didi di di di di di di ÔÔ di di di di di di di Ô di Ô di di di di Ô ÔÔ m m Ô Ô m m Ô m m ÔÔ m m Ô Ô m m Ô m Ô m m ÔÔ m Ô m Ô Ôm m Ô m Ô m m Ô m m ®i m ®i ®i Ôm ®i ®i ®i ®i ®i®i ®i ®i ®i ®i ®i m Ò ®i ®i ®i ®i ®i ®iÒ ®i ®iÒ ®i ®i ®i n ÒÒ Ò n n Ò Òn Ò n Ò Ò n Ò n n ÒÒ nÒ n Òn n Ò nn Ò Ò n Ò n Ò n Ò n Ò n n Òn n Òn nn B1 B1 B1 . 42 1 Sè Sè Sè trong trong trong Sètrong Sè Sè ngoÆc: ngoÆc: ngoÆc: trongngoÆc: trong trong ngoÆc: Sè ngoÆc: ngoÆc: Sè Sè Sè Sèl− Sè Sè l−îng l−l− l−îng l− îng l−îng c«ng c«ng c«ng îngc«ng îng îng tr×nh tr×n c«ngtr×n c«ng c«ng c«ng tr×nh tr×nh tr×n tr×n hh hh tr×nh h ng Hμ nam B1 B1 70 Sè Sè Sè Sè trong trong trong ngoÆc: ngoÆc: ngoÆc: Sè Sè Sè l−îng l−îng l− îng c«ng c«ng tr×nh tr×n Q.84(3) Q.84(3) Q.84(3) Q.84(3) Q.84(3) S« k ar st Q.83(3) Q.83(3) Q.83(3) S«ng Trμ Lý Q.83(3) Q.83(3) Q.83(3) ph phñ ph ph ph phñ ph ññ phñ ph phñ ph ph ññ phñ ph ñ phñ ph ññ phñ ph phñ ph ñ ñ lý ñ lý lý lý ññ ñ lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý 70 ph phñ ph phñ ph ññlý lý lý lý lý 00 2 SD. SD. SD. SD. SD. SD. SD. SD. SD. SD. SD. SD. SD. SD.2 2 SD.2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 Tr¹m Tr¹mquan Tr¹m Tr¹m Tr¹m Tr¹m quantr¾c quan quan quan quan tr¾cn−íc tr¾c tr¾c tr¾c tr¾c n−ícmÆt n−íc n−íc n−íc n−íc mÆt mÆt mÆt mÆt S«ng Tr¹m Tr¹m Tr¹m Tr¹m Tr¹m Tr¹m Tr¹m Tr¹m quan quan quan quan quan quan quan quan tr¾c tr¾c tr¾c tr¾c tr¾c tr¾c tr¾c tr¾c n−íc n−íc n−íc n−íc n−íc n−íc n−íc n−íc mÆt mÆt mÆt mÆt mÆt mÆt mÆt mÆt mÆt S«ng Lý cö a Nh©n trμ §¸y lý 60  . 29 0 g g g gg g . 38 9 g g g Nhμ Nhμ Nhμ Nhμ Nhμ Nhμ Nhμ Nhμ Nhμ tr¹m tr¹m tr¹m tr¹m tr¹m Nhμtr¹m tr¹m tr¹m tr¹m tr¹m t h¸i b×nh 60 K ar st H− HH− H− H−ng −ng H− −ng ng ng ng yy yy yªn ªn yªn ªn yªn ªn ªn ªn n n H− HHH− −ng ng ng ng y yy ªn ªn n n H− HH− H−ng H− −ng ng ng ng yyyªn yªn yªn ªn ªn n n H− HH− H−ng H− −ng ng ng ng yyyªn ªn yªn yªn ªn ªn S«ng Hån n n H− HH− H−ng H− −ng ng ng ng yyyyªn yªn ªn ªn n n n g S«ng Kiªn G iang h « «« « §−ên §−êng §−ên §−êngg g §−êng giao giao giao giao ggiao th th«ng giaothth «ng «ng th«ng th«ng «ng « « « cö a « « « §−ên §−êng §−êng §−ên §−êng gggiao giao giao giao giao th «ng th«ng th«ng th th«ng «ng Sg. Ch©u Thμn « « « §−ên §−êng §−ên §−êng §−êngggiao giao giao giao th«ng th «ng th«ng th «ng l©n 50 Q.107 Q.107 Q.107 Q.107 Q.107 Q.107 ® ® ® ® 50 ® ® ® ® ® S«ng, S«ng, S«ng, S«ng, hå hå hå S«ng,håhå hå 5 23 . Q.92(2) Q.92(2) Q.92(2) Q.92(2) Q.92(2) gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi ¸n gi gi gi gi gi gi gi ¸n ¸n ¸n ¸n ¸n gi ¸n ¸n ¸n ¸n ¸n ¸n ¸n ¸n ¸n k ¸n ¸n ¸n ¸nk ¸n ¸n ¸n ¸n ¸nk ¸n k k k kkk k kk kk k k kkk h k h kk khÈu hhÈu h Èu Èu Èu hÈu h hhÈu h kk h hÈuÈu hÈu Èu hÈu h hhÈu hhÈu Èu hÈu Èu hÈu h Èu Èu Èu hÈu h Èu Èu Èu S«ng, S«ng, S«ng, S«ng, S«ng, S«ng, S«ng, S«ng, S«ng, S«ng, hå hå hå hå hå hå hå hå hå k ar st Nam ®Þnh Q109a-Nam §Þnh Q109a-Nam §Þnh n n n nn n Q.109 n n n k ar st Q.109 Q.109 Q.109 Q.109 40 n n n Q.109 Q.109 Q.109 Q.109 Q.109 Q.109 2 0 . cöa ba l¹ 40 ÓÓ Ó Ó Ó Ó ÓÓ §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm th«ng th«ng th«ng th«ng §iÓmth«ng b¸o b¸o---------------c¶nh b¸o b¸o b¸o th«ngb¸o c¶nh c¶nh c¶nh c¶nh b¸o b¸o b¸o b¸o c¶nhb¸o b¸o k ar st . 18 0 t §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm §iÓmth«ng th«ng th«ng th«ng th«ng th«ng th«ng th«ng th«ngb¸o b¸o b¸o b¸o b¸o b¸o b¸o b¸o b¸o c¶nh c¶nh c¶nh c¶nh c¶nh c¶nh c¶nh c¶nh c¶nhb¸o b¸o b¸o b¸o b¸o b¸o b¸o b¸o b¸o 2 00  S«ng Ninh C¬ 2 0 0 iiiiiiiiiii 2 0 0 tr tr tr tr ù ùùc tr tr tr trtr tr tr tr tr ù ù ùc ùc tr ùc tr ùùc ù ùc c ccc ùc ùc ùcni c cni ni nini ni ni ni ni nh ni ni ni ni nh nh nh ni ni nh nh nh nh nhnh nh nh nh nh nh tr tr tr tr ù tr trùc tr tr tr ù ù ùc tr ùc ùc ù cc ùc ùcc ni cni ni nini ni ni ninh ni ninh nh nhnh nh nh nh nh nh Ninh B×nh 30 b b b b Q111 Q111 Q111 bb bb Q111 Q111 Q111 2 53 . .1 65 30 Q110(2) Q110(2) 2 69 . Q110(2) Q110(2) V¨n V¨n V¨n V¨n V¨n V¨n V¨n V¨n V¨n V¨n V¨n V¨n V¨n V¨n V¨n V¨n V¨n llýlý ýlllý Q110(2) V¨n V¨n