Thông báo số 03/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Thông báo số 03/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 03/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 03/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ---------- ---------------- S : 03/TB-VPCP Hà N i, ngày 08 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG TRƯƠNG VĨNH TR NG T I BU I LÀM VI C V I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H I PHÒNG V CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TÚY, M I DÂM Ngày 19 tháng 12 năm 2007, t i thành ph H i Phòng, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng-Ch t ch y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm ã có bu i làm vi c v i lãnh o y ban nhân dân thành ph H i Phòng v công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy m i dâm. Tham d bu i làm vi c có ng chí Lê B ch H ng, Th trư ng B Lao ng-Thương binh và Xã h i, ng chí Tr n Qu c To n, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph và i di n lãnh o B Công an và B Y t . Sau khi thăm Trung tâm cai nghi n Gia Minh và Trung tâm Ch a b nh-Giáo d c-Lao ng xã h i s 2; nghe báo cáo c a lãnh o y ban nhân dân thành ph H i Phòng và ý ki n c a các i bi u tham d bu i làm vi c, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ã k t lu n như sau: Trong năm 2007 thành ph H i Phòng ã t ư c nhi u thành tích v phát tri n kinh t -xã h i, các ch tiêu phát tri n kinh t , xã h i c a thành ph u t và vư t so v i k ho ch ra; tuy nhiên trong lĩnh v c xã h i v n còn nh ng b c xúc, c bi t là t n n ma túy và v n HIV/AIDS: tính n nay, H i Phòng phát hi n 100% s qu n/huy n và 85% s xã, phư ng trên toàn thành ph có ngư i nhi m HIV/AIDS; xét v t l nhi m HIV trên 100.000 dân thì thành ph H i Phòng ng th hai, xét v s ngư i nhi m HIV thì H i Phòng ng th 4 trên toàn qu c; nguyên nhân ch y u d n n nhi m HIV là do tiêm chích ma túy. Do ó, Chính ph ã quan tâm và cho phép tri n khai các d án vi n tr qu c t v phòng, ch ng AIDS t i H i Phòng, bư c u ã t ư c nh ng k t qu nh t nh. V công tác phòng, ch ng ma túy, Thành y, y ban nhân dân thành ph H i Phòng ã t p trung ch o Ny m nh phòng, ch ng t i ph m ma túy; công tác cai nghi n ph c h i ư c quan tâm tri n khai, bư c u có nh ng k t qu t t: Trung tâm Ch a b nh-Giáo d c-Lao ng xã h i Gia Minh ho t ng n n p, k t h p gi a cai nghi n ph c h i v i d y ngh s n xu t, ây là kinh nghi m t t các a phương khác h c t p; Trung tâm Ch a b nh-Giáo d c-Lao ng xã h i s 2 c a H i Phòng ư c tri n khai v i quy mô l n, th hi n rõ quy t tâm c a lãnh o và nhân dân thành ph trong vi c phòng, ch ng t n n xã h i g n v i phát tri n b n v ng.
  2. H i Phòng c n t p trung th c hi n t t án tri n khai thí i m i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c Methadone ã ư c Chính ph cho phép; v a th c hi n, v a ki m tra, ánh giá, rút kinh nghi m, nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph . làm t t công tác phòng, ch ng AIDS, phòng, ch ng ma túy và cai nghi n ph c h i t i H i Phòng trong th i gian t i, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng yêu c u: 1. Thành y, y ban nhân dân thành ph H i Phòng c n tăng cư ng hơn n a s lãnh o, ch o t ch c tri n khai th c hi n công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm; quan tâm u tư thích áng cho công tác này. C n làm t t hơn n a công tác tuyên truy n, nâng cao nh n th c c a nhân dân, t ng ngư i dân ch ng, tích c c tham gia vào công tác phòng, ch ng t n n xã h i, hi u v các bi n pháp phòng ng a t phòng tránh. Ti p t c tri n khai rà soát các i tư ng nghi n ma túy, t i ph m và các ư ng dây buôn bán, s d ng ma túy, s ngư i nhi m HIV/AIDS trên a bàn có k ho ch phòng, ch ng phù h p và hi u qu . Công tác cai nghi n b t bu c t i các Trung tâm c n tri n khai ng b v i công tác cai nghi n t i gia ình và c ng ng. 2. Giao B Công an cùng y ban nhân dân thành ph H i Phòng ch o rà soát, th ng kê chính xác s ngư i nghi n ma túy, tình hình t i ph m và t n n ma túy t i H i Phòng; t p trung l c lư ng giúp H i Phòng tri t xóa các ư ng dây, các t i m buôn bán và s d ng ma túy. 3. B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n, h tr H i Phòng th c hi n công tác cai nghi n ph c h i, c bi t chú tr ng công tác cai nghi n t i gia ình và c ng ng, trong vi c d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy. 4. B Y t cùng y ban nhân dân thành ph H i Phòng khNn trương tri n khai th c hi n án thí i m i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c Methadone, báo cáo Th tư ng Chính ph trong Quý I năm 2008. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, các thành viên y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm, y ban nhân dân thành ph H i Phòng và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Ban Bí thư TTW ng ( báo cáo); - TTg CP, các PTTg CP; - y ban các v n xã h i c a Qu c h i; - Ban Tuyên giáo TW; - Các thành viên UBQG p/c AIDS và p/c t n n ma túy, m i dâm; Tr n Qu c To n - UBND thành ph H i Phòng; - VPCP: BTCN, các PCN,
  3. Các V : NC, TH, KTTH, BXDPL, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng, Website CP; - Lưu: VT, VX (5), HTH. 60
Đồng bộ tài khoản