Thông báo số 05/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Thông báo số 05/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 05/BC-BYT về việc báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 05/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/BC-BYT Hà N i, ngày 03 tháng 01 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 42) Ti p theo báo cáo s 41 ngày 30/12/2005, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) và ngu n thông tin khác: Trong ngày 30/12/2005, B Y t Trung Qu c ã ghi nh n thêm 01 trư ng h p nhi m cúm A (H5N1): B nh nhân n 41 tu i, s ng ông Nam t nh Phúc Ki n. Kh i b nh ngày 06/12/2005 v i tri u ch ng s t, viêm ph i, b nh nhân nh p vi n 2 ngày sau ó và t vong ngày 21/12/2005. Xét nghi m có k t qu dương tính v i virut cúm A(H5N1). Các cu c i u tra cũng chưa xác nh ư c m i liên quan ti p xúc gi a b nh nhân và gia c m b nhi m b nh. Tính t u năm 2005, t i Trung Qu c ghi nh n 07 trư ng h p m c, trong ó có 03 trư ng h p t vong. n nay, Trung Qu c ã ghi nh n 6 t nh có trư ng h p nhi m cúm A(H5N1) là: H Nam, An Huy, Qu ng Tây, Liêu Ninh, Giang Tây, Phúc Ki n. - K t tháng 12/2003 n nay ã có 142 trư ng h p m c, trong ó có 74 trư ng h p t vong t i 5 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 16, ch t 11), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 7, ch t 3), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). 2. Tình hình trong nư c: - Trong các ngày 01-03/01/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - T ngày 14/11/2005 n nay không ghi nh n trư ng h p m c m i. -T u năm n nay ghi nh n 66 trư ng h p m c t i 25 t nh/thành ph , trong ó có 22 trư ng h p t vong. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai:
  2. 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. Báo cáo tình hình d ch b nh trong d p ngh T t dương l ch t ngày 31/12/2005 n 02/1/2006. 3. Tri n khai cá ho t ng c a D án WHO/FAO/UNDP tài tr v phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m ng l c cao. 4. Thư g i cho WB v óng góp ý ki n D th o K ho ch trung và dài h n v H tr cho ho t ng phòng ch ng d ch cúm ngư i t i Vi t Nam trong d án WB, UNDP, chuNn b cho cu c h p phòng ch ng cúm gà cao c p t i B c Kinh 5. T ng h p báo cáo các ho t ng phòng ch ng d ch năm 2005 và xây d ng k ho ch năm 2006. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG K/T CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản