Thông báo số 08/TB-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Thông báo số 08/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 08/TB-BYT về dịch cúm A(H1N1) do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 08/TB-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 08/TB-BYT Hà N i, ngày 03 tháng 5 năm 2009 THÔNG BÁO S 8 V DNCH CÚM A(H1N1) Th a y quy n B trư ng B Y t , Trư ng Ban ch o phòng ch ng i d ch cúm ngư i. Tôi Nguy n Huy Nga - C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng - Ngư i phát ngôn c a B Y t v lĩnh v c y t d phòng và môi trư ng xin thông báo: 1.Tình hình d ch cúm A(H1N1), tính n ngày 03 ngày 5 năm 2009, theo báo cáo c a T ch c Y t th gi i ã có ã có 16 nư c chính th c thông báo ghi nh n 658 trư ng h p m c, dương tính v i cúm A(H1N1): Mexico 397 trư ng h p m c, trong ó 16 trư ng h p t vong; t i M 160 trư ng h p m c, trong ó 1 trư ng h p t vong; Canada (51); Tây Ban Nha (13); Anh (15); c (6); New Zealand (4); Israel (3); Pháp (2), Áo (1); Hà Lan (01), Th y s (01), an M ch (1), H ng Kông – Trung Qu c (1), Hàn Qu c (1), Costa Rica (1). S nư c chính th c xác nh n có trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) tăng lên hàng ngày. 2.T i Vi t Nam n nay chưa ghi nh n trư ng h p b nh nhân cúm A(H1N1). ch ng phòng ch ng d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam, B Y t khuy n cáo m nh m ngư i dân th c hi n t t các bi n pháp sau phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch t i c ng ng. Thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng, dung d ch sát khuNn, c bi t sau khi ti p xúc v i d ch ti t h u, h ng; s d ng thư ng xuyên thu c sát trùng ư ng mũi h ng; làm thông thoáng nơi , h n ch s d ng i u hòa. Khi có bi u hi n s t, ho, au h ng thì cách ly v i m i ngư i và không n nơi t t p ông ngư i, t t nh t là nhà phòng cho ngư i khác không b m c b nh. 2.Các hành khách nh p c nh t các vùng có d ch trong vòng 7 ngày qua ph i theo dõi s c kh e b n thân và thông báo v i các cơ quan y t nơi cư trú ư c tư v n, theo dõi theo s hư ng d n c a cán b y t . Khi có bi u hi n s t, ho, au h ng ph i thong báo ngay cho cơ quan y t ư c i u tr s m, gi m nguy cơ bi n ch ng d d n n t vong. 3.Khi có hi n tư ng nhi u ngư i b cúm ho c viêm ph i n ng, nghi ng cúm A(H1N1) thì thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur ng th i thông báo B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng
  2. theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989.671.115, Fax: 043 7366 241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i t i Vi t Nam theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng không d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam./. TUQ.B TRƯ NG C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản