intTypePromotion=3

Thông báo số 09/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
4
download

Thông báo số 09/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 09/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp ngày 3 tháng 01 năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 09/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p-T do-H nh phúc ------- S : 09/TB-VPCP Hà N i, ngày 08 tháng 01 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG, TRƯ NG BAN CH O NHÀ NƯ C CÁC D ÁN TR NG I M V D U KHÍ T I CU C H P NGÀY 3 THÁNG 01 NĂM 2007 Ngày 3 tháng 01 năm 2007, Th tư ng Nguy n T n Dũng, Trư ng Ban Ch o Nhà nư c các D án tr ng i m v d u khí ã ch trì cu c h p Ban Ch o. Tham d cu c h p có các ng chí: Nguy n H ng Quân, B trư ng B Xây d ng, Phó Trư ng Ban thư ng tr c; Hoàng Trung H i, B Trư ng B Công nghi p, Phó Trư ng ban; các U viên Ban Ch o; Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c T p oàn D u khí Vi t Nam; i di n lãnh o Ban qu n lý D án Nhà máy l c d u Dung Qu t, D án Khí- i n- m Cà Mau, ư ng ng Phú M -Thành ph H Chí Minh và Nhà máy i n Nhơn Tr ch; các nhà th u EPC c a các d án trên. Sau khi nghe T trư ng T chuyên viên báo cáo, ý ki n c a các thành viên Ban Ch o, Th tư ng Nguy n T n Dũng, Trư ng Ban Ch o ã k t lu n như sau: I. CÁC V N CHUNG 1. Các công trình tr ng i m v d u khí có quy mô l n, công ngh ph c t p. H u h t nh ng khó khăn v th t c, cơ ch , chính sách ã ư c tháo g , v n còn l i ch y u là Ny nhanh ti n . Ch u tư c n t ch c giao ban hàng ngày t i công trư ng, ki m soát ch t ch ti n chi ti t c a các gói th u, b o m ch t lư ng công trình và an toàn trong thi công. ng th i, ph i rà soát, x lý theo thNm quy n các v n t n ng; trư ng h p vư t thNm quy n, báo cáo Ban Ch o xem xét, gi i quy t. 2. V k ho ch năm 2007: ng ý v i ngh c a T chuyên viên giúp vi c Ban Ch o Nhà nư c các d án tr ng i m v d u khí t i Báo cáo s 01/BC-TCV ngày 02 tháng 01 năm 2007 (ph l c kèm theo). II. CÁC V N C TH 1. D án Nhà máy l c d u Dung Qu t: a) Gói th u EPC s 1+4 và 2+3: - Ch u tư ti p t c có công văn g i nhà th u Technip kh ng nh: Chính ph Vi t Nam không ch p nh n vi c ch m ti n , yêu c u nhà th u có gi i pháp ph c h i ti n , th c hi n úng h p ng ã ký.
  2. - V v n thay i ngu n g c xu t x c a m t s thi t b : B Công nghi p khNn trương xem xét, phê duy t. b) Gói th u s 5A: - Th c hi n theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i các công văn s 6913/VPCP- DK ngày 23 tháng 11 năm 2006 và s 7525/VPCP-DK ngày 25 tháng 12 năm 2006 c a Văn phòng Chính ph . c) Gói th u s 5B: - Ch u tư xem xét, gi i quy t các ngh c a nhà th u Cienco 1 v vi c cung c p b n v thi t k và kh u hao à, giáo vào d toán c a gói th u. - Ban Qu n lý d án Nhà máy l c d u Dung Qu t xem xét gi i quy t v n giao di n gói th u EPC s 3 và s 5B nh m t o i u ki n thu n l i nh t cho nhà th u Cienco 1 b o m ti n và ch t lư ng gói th u 5B. - Giao H i ng qu n tr T p oàn D u khí Vi t Nam thNm nh và phê duy t thi t k c a gói th u này. d) V x lý các v n t n ng c a gói th u s 2 và s 3 cũ: T p oàn D u khí Vi t Nam ph i h p v i T ng công ty L p máy Vi t Nam th ng nh t cách gi i quy t; trư ng h p không th ng nh t ư c, thuê cơ quan ki m toán c l p thNm nh. e) D án Nhà máy polypropylen: U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi phê duy t phương án và ơn giá n bù, gi i phóng m t b ng xây d ng phân xư ng s n xu t polypropylen trong tháng 01 năm 2007. 2. D án Khí- i n- m Cà Mau: a) D án ư ng ng d n khí PM3-Cà Mau: T p oàn D u khí Vi t Nam t ch c ki m i m, làm rõ trách nhi m c a ch u tư và nhà th u trong vi c ch m ti n c a d án, báo cáo Th tư ng Chính ph . Nhà th u ph i ch u toàn b chi phí s d ng nhiên li u d u DO ch y th chu trình ơn nhà máy i n Cà Mau 1 thay th nhiên li u khí t m PM3-CAA. b) D án nhà máy i n Cà Mau 1: Ch u tư ch o nhà th u bám sát ti n tri n khai d án nh m ưa chu trình ơn nhà máy i n Cà Mau 1 vào v n hành thương m i trong tháng 3 năm 2007. c) D án nhà máy i n Cà Mau 2: C n bám sát ti n , ưa nhà máy vào ho t ng thương m i trong tháng 3 năm 2008, b o m ch t lư ng và không vư t t ng m c u tư ư c phê duy t.
  3. d) D án nhà máy m Cà Mau Ch u tư t ch c u th u l a ch n nhà th u theo úng các quy nh c a pháp lu t, b o m không có tiêu c c. 3. D án nhà máy i n Nhơn Tr ch 1: Giao B Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh, phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án nhà máy i n Nhơn Tr ch 1. 4. D án nhà máy l c d u Nghi Sơn và D án nhà máy l c d u s 3: Ch u tư ti p t c làm vi c v i các nhà u tư, l a ch n i tác tri n khai th c hi n theo ti n ra. 5. Ban qu n lý Khu Kinh t Dung Qu t: Giao B trư ng B K ho ch và u tư thay m t Th tư ng Chính ph ch o, qu n lý, theo dõi, ki m tra các ho t ng c a Ban Qu n lý Khu Kinh t Dung Qu t b o m tuân th quy nh c a pháp lu t. Văn phòng Chính ph thông báo các cơ quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTTg Chính ph ; - Các B : KH T, CN, XD, TC, GTVT, TNMT; - UBND t nh Qu ng Ngãi; - Ban Qu n lý khu kinh t Dung Qu t; - Các thành viên Ban C NN v D u khí; - T chuyên viên giúp vi c Ban C NN v D u khí; - Các T p oàn: D u khí Vi t Nam, i n l c Vi t Nam; Văn Tr ng Lý - Các nhà th u EPC: T ng công ty L p máy Vi t Nam, T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 1, Công ty Xây d ng Lũng Lô, Xí nghi p liên doanh Vietsovpetro; - Các BQLDA: Nhà máy l c d u Dung Qu t, Khí- i n- m Cà Mau, Khí- i n Nhơn Tr ch; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, V TH, Website Chính ph ; - Lưu: VT, DK (4), H.(45b). PH L C K HO CH TH C HI N CÁC D ÁN TR NG I M D U KHÍ NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Thông báo s 09/TB-VPCP ngày 08/01/2007 c a Văn phòng Chính ph ) a) Nhà máy l c d u Dung Qu t:
  4. -Gói th u EPC s 1+4 và 2+3: t 90% ti n t ng th , trong ó công tác thi t k t 100% kh i lư ng; mua s m t 98% kh i lư ng; xây d ng t 70% kh i lư ng. - Gói th u s 5A: tháng 10/2007 hoàn thành ph n thân ê n cao trình 3,7m. - Gói th u s 5B: Hoàn thành và bàn giao toàn b gói th u cho nhà th u EPC gói 3 th c hi n thi công ư ng ng công ngh . - Gói th u EPC s 7: Hoàn thành và bàn giao trong Quý IV năm 2007. - Công tác ào t o và chuNn b nhân l c: K t thúc khóa ào t o k sư v n hành ch ch t t i nư c ngoài, tri n khai công tác ào t o do các nhà th u EPC và các nhà cung c p thi t b , b n quy n th c hi n theo các h p ng EPC và h p ng b n quy n ã ký. - Xúc ti n các công vi c liên quan n chuNn b v n hành và ch y th nhà máy. b) D án Khí - i n - m Cà Mau: - D án ư ng ng d n khí PM3-Cà Mau: nghi m thu và bàn giao tuy n ng vào tháng 2/20007; hoàn thành l p t thi t b công ngh , i n...vào tháng 3/2007; hoàn thành công tác ch y th nghi m thu toàn b tuy n ng và 3 tr m vào tháng 4/2007; bàn giao toàn b công trình tháng 5/2007. - D án nhà máy i n Cà Mau 1: Ch y th , nghi m thu chu trình ơn ngày 15/01/2007; phát i n thương m i chu trình ơn ngày 25/03/2007; ch y th toàn nhà máy vào tháng 12/2007. -D án nhà máy i n Cà Mau 2: Hoàn thành xây d ng sân phân ph i, h th ng tháp làm mát, khu v c gian máy, h th ng x lý nư c, khu v c b n ch a d u DO và nhà hành chính tháng 11/2007; hoàn thành l p t tuabin GT21, GT22, các thi t b ph tr , máy phát i n và h th ng i u khi n tháng 12/2007. -D án nhà máy m Cà Mau: Hoàn thành công tác u th u gói th u EPC xây d ng nhà máy, gói th u Tư v n Qu n lý d án và b t u tri n khai xây d ng. c) D án ư ng ng d n khí Phú M -Thành ph H Chí Minh và Nhà máy i n Nhơn Tr ch 1: - D án ư ng ng d n khí Phú M -Thành ph H Chí Minh: Hoàn thành toàn b d án, m b o cung c p khí vào ngày 15/1/2008. - D án Nhà máy i n Nhơn Tr ch 1: Gói th u EPC nhà máy i n t 80% kh i lư ng, trong ó công tác h t ng t 100%, chu trình ơn t 90%, chu trình h n h p t 70% kh i lư ng xây d ng và l p t thi t b ; chương trình ào t o cán b v n hành cho nhà máy t 70%.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản