intTypePromotion=3

Thông báo số 100/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Thông báo số 100/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 100/tb-bgtvt', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 100/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 100/TB-BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P V I TƯ V N JETRO V BÁO CÁO CU I KỲ D ÁN Ư NG CAO T C B N L C – LONG THÀNH Ngày 13/3/2008, theo ngh c a tư v n thu c T ch c xúc ti n thương m i Nh t B n (JETRO), t i tr s B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p nghe tư v n JETRO (CTy Nippon Engineering) trình báo cáo cu i kỳ c a nghiên c u chuNn b u tư d án ư ng cao t c B n L c – Long Thành (cao t c liên vùng phía Nam TP. H Chí Minh). Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên các v KH T, HTQT, C c ư ng b VN, C c Giám nh & QLCL CTGT, Ban QLDA 9. Sau khi nghe trình bày c a tư v n JETRO và ý ki n c a các cơ quan tham d h p, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. ánh giá cao h tr c a JETRO và nhóm tư v n ã ph i h p t t v i Ban QLDA 9, TEDI South có ư c k t qu nghiên c u chi ti t trong th i gian ng n. Giao C c ư ng b và V KH T ti p nh n h sơ báo cáo cu i kỳ t o tư v n trong nư c bư c l p d án u tư. 2. Ban QLDA 9 ôn c có ý ki n chính th c c a Th tư ng Chính ph . Tuy nhiên áp ng ti n thNm nh v n vay JBIC tài khóa 2008 (tháng 10/2008), vi c tri n khai công tác chuNn b ph i khNn trương theo ti n sau: - Cu i tháng 6/2008: TEDI South hoàn thành d án u tư (xem xét kh năng giao TEDI h tr 2 c u Bình Khánh và Phư c Khánh) - Tháng 5 n tháng 10/2008: Tư v n JBIC l p báo cáo SAPROF. - Giao T công tác giúp vi c B trư ng và V KHCN ti p c n h sơ 2 c u Bình Khánh và Phư c Khánh có ý ki n v v trí c u, sơ nh p, k t c u, … 3. Th ng nh t s nghiên c u b sung và giao C c ư ng b VN ch trì vi c chi ti t hóa các n i dung sau trong bư c SAPROF và l p d án u tư theo ngh c a tư v n JETRO: - B sung phương án tuy n n i lên ư ng cao t c TP. HCM – D u Giây theo hư ng tuy n vành ai 3. - C p nh t l i s li u d báo lưu lư ng giao thông HOUTRANS.
  2. - xu t s làn xe trên cơ s s li u c p nh t v d báo lưu lư ng. - B sung phương án h m so sánh (lưu ý so sánh c chi phí xây d ng và v n hành b o trì). - xu t c th phương án x lý n n t y u ( p cao có x lý a ch t hay c u c n). - xu t c th phương án thi công c u Bình Khánh trong trư ng h p v n t n t i c t i n cao th . - xu t c th phương án thu phí - Nghiên c u b sung h th ng giao thông thông minh ITS - Tính toán c p nh t chi phí d án - Nghiên c u chi ti t hơn v s tham gia c a nhà nư c và tư nhân vào u tư xây d ng d án (PPP). 4. V KH T b trí tu n t 20/3/2008 lãnh o B làm vi c v i JBIC và ADB th ng nh t ti n cam k t v n (bao g m vi c ti n hành nghiên c u SAPROF). C c ư ng b làm th t c giao tư v n l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, l p cương chi ti t theo yêu c u c a d án ODA v KH T t ng h p g i B KH& T ăng ký danh m c. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo n các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/cáo); - TTr. Ngô Th nh c ( b/cáo); - Các cơ quan, ơn v d h p; - V KHCN; - T Công tác giúp vi c B trư ng; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản