Thông báo số 103/TB-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
2
download

Thông báo số 103/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 103/TB-BYT về việc quy định người phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có nguyên nhân do vi khuẩn tả do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 103/TB-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 103/TB-BYT Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO V VI C QUY NNH NGƯ I PHÁT NGÔN C A B TRƯ NG B Y T V VI C DNCH TIÊU CH Y C P NGUY HI M CÓ NGUYÊN NHÂN DO VI KHU N T Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 77/2007/Q -TTg, ngày 28/5/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí, B trư ng B Y t u quy n cho ông Tr n áng, C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m là Ngư i phát ngôn c a B Y t v nh ng v n liên quan n tình hình d ch tiêu ch y c p nguy hi m có nguyên nhân do vi khu n t và công tác phòng ch ng d ch. Các cơ s y t khi ti p nh n b nh nhân ti u ch y c p nguy hi m ph i làm ngay vi c l y m u b nh phNm, ti n hành xét nghi m; n u nghi ng ph i g i m u b nh phNm n Trung tâm y t d phòng t nh/thành ph và ư c Vi n V sinh d ch t trung ương xác nh k t qu cu i cùng. T t c các k t qu xét nghi m ph i ư c g i tr c ti p cho C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam báo cáo Lãnh o B Y t . Ngoài Ngư i phát ngôn B Y t , không ơn v nào ư c phép công b thông tin. B Y t xin trân tr ng thông báo các ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản