Thông báo số 107/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Thông báo số 107/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 107/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về đề án đầu tư "trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu" tại bệnh viện Chợ Rẫy - Bộ Y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 107/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 107/TB-VPCP Hà N i, ngày 25 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N THI N NHÂN T I CU C H P V ÁN U TƯ "TRUNG TÂM I U TRN VÀ CHĂM SÓC S C KH E THEO YÊU C U" T I B NH VI N CH R Y - B Y T Ngày 22/4/2008, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ã ch trì cu c h p v án u tư "Trung tâm i u tr và chăm sóc s c kh e theo yêu c u" t i b nh vi n Ch R y - B Y t . Tham d cu c h p có i di n Lãnh o các B : Y t , Tài nguyên và Môi trư ng và Văn phòng Chính ph ; i di n UBND thành ph H Chí Minh; Ban Giám c b nh vi n Ch R y và Ch t ch H i ng qu n tr công ty c ph n Ch R y - M&C. Sau khi nghe các cơ quan, ơn v báo cáo và th o lu n, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ã k t lu n như sau: 1. án u tư "Trung tâm i u tr và chăm sóc s c kh e theo yêu c u" t i b nh vi n Ch R y thu c B Y t là án ã ư c Th tư ng Chính ph ng ý v ch trương t tháng 4/2006; B Y t ã ban hành Quy t nh phê duy t án (Trung tâm này n m trong quy ho ch phát tri n b nh vi n Ch R y n năm 2015 ã ư c B Y t phê duy t). 2. B nh vi n Ch R y là b nh vi n công l p t năm 1975, do ó ngư i ch s h u thương hi u b nh vi n Ch R y là Nhà nư c. Vì v y, khi liên k t kinh doanh b ng thương hi u b nh vi n Ch R y là Nhà nư c, thông qua B ch qu n b nh vi n là B Y t , ph i tham gia quy t nh v giá tr thương hi u và l i ích c a nhà nư c, c a t p th cán b , công nhân viên b nh vi n Ch R y trong quá trình góp v n liên doanh. 3. t o cơ s c n thi t cho vi c quy t nh tri n khai án, yêu c u: a, B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Y t và UBND thành ph H Chí Minh xu t phương án s d ng t xây d ng Trung tâm, nguyên t c xác nh giá thuê t, phương án thuê t, báo cáo Th tư ng Chính ph trư c ngày 15/5/2008. b, B Y t ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Tư pháp, Khoa h c và Công ngh nghiên c u, xu t các tiêu chí, tiêu chuNn, nguyên t c xác nh giá tr thương hi u c a các b nh vi n công l p khi s d ng thương hi u tham gia liên k t u tư phát tri n b nh vi n và v n d ng c th vào trư ng h p b nh vi n Ch R y. B Y t ch u trách nhi m t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n nhi m v nêu trên trư c ngày 30/5/2008.
  2. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan liên quan và UBND thành ph H Chí Minh bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Như trên; - Th tư ng , các PTTg Chính ph ; - Các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Y t , Tài chính, Tư pháp, Khoa h c và Công ngh ; - UBND thành ph H Chí Minh; - B nh vi n Ch R y; - Công ty c ph n Ch R y - M&C; - VPCP: BTCN, PCN Tr n Qu c To n, các V : KTN, MDN, Tr n Qu c To n TH, C ng thông tin i n t Chính ph - Lưu: KGVX (4), VT.
Đồng bộ tài khoản