Thông báo số 108/TB-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Thông báo số 108/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 108/TB-BYT về chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Quân khu I do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 108/TB-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 108/TB-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 02 năm 2006 THÔNG BÁO V CHUY N THĂM VÀ LÀM VI C C A B TRƯ NG B Y T T I QUÂN KHU I Ngày 14/02/2006, oàn công tác c a B Y t do ng chí Tr n Th Trung Chi n, U viên Trung ương ng, B trư ng B Y t d n u ã t i thăm và làm vi c v i B Tư l nh Quân khu I. Cùng i v i B trư ng có /c Nguy n Th Xuyên- Th trư ng B Y t , /c Lý Ng c Kính- V trư ng V i u tr , /c Dương Văn T nh, V trư ng V Trang thi t b & công trình y t , /c Nguy n ình Thư ng- Phó V trư ng V K ho ch Tài chính, /c oàn H u - Phó V trư ng V T ch c Cán b , /c Ph m Văn Tác- Phó V trư ng V Khoa h c & ào t o, /c Nguy n Văn Thanh- Phó C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, /c Hoàng Thu Ti n- Phó C c trư ng C c An toàn V sinh Th c phNm, /c Tr n c Phu- Phó C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, /c Dương Qu c Tr ng- Chánh Văn phòng B , /c ào Th Khánh Hoà- Phó Chánh Văn phòng và m t s chuyên viên c a Văn phòng B . Tham d bu i làm vi c, v phía B Tư l nh Quân khu I có các ng chí Trung tư ng Ph m Xuân Th - Phó Bí thư ng u , Tư l nh Quân khu, Thi u tư ng Dương Công S u- U viên Thư ng v ng u , Phó Tư l nh Quân khu, Thi u tư ng Nguy n Qu c Khánh- U viên Thư ng v ng u , Phó Tư l nh Quân khu, các ng chí lãnh o và chuyên viên C c H u c n và Phòng Quân y Quân khu. Tham d bu i làm vi c còn có /c Tr nh Th Cúc- U viên Thư ng v T nh u , Phó Ch t ch UBND t nh Thái Nguyên, /c Thi u tư ng Chu Ti n Cư ng- C c trư ng C c Quân y, /c Hà Văn Th c- T nh u viên, Giám c S Y t t nh Thái Nguyên. T i bu i làm vi c, ng chí Trung tư ng Ph m Xuân Th - Phó Bí thư ng u , Tư l nh Quân khu ã thông báo cho oàn v tình hình kinh t - xã h i cũng như tình hình qu c phòng, an ninh, chính tr trên a bàn Quân khu, nh t là vùng biên gi i; hi u qu c a s ph i, k t h p c a các l c lư ng quân và dân y trong công tác khám, ch a b nh cho b i và nhân dân cũng như công tác tuyên truy n các ư ng l i, ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c cho ng bào các dân t c, nh t là vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i. T i bu i làm vi c, ng chí Hoàng Văn H ng- Ch nhi m H u c n Quân khu ã báo cáo v công tác k t h p quân dân y trong th i gian qua, nh ng nh hư ng trong th i gian t i và m t s xu t, ki n ngh . Sau khi nghe các v , c c c a B Y t và C c Quân y phát bi u ý ki n, ng chí B trư ng và Lãnh o B Tư l nh Quân khu I ã th ng nh t m t s n i dung sau: 1. B Y t cám ơn ng u , B Tư l nh Quân khu I ã r t quan tâm t i lĩnh v c b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho cho b i và nhân dân trên a bàn.
  2. 2. Quân khu I là m t trong nh ng ơn v d n u v k t h p quân dân y trong công tác b o v , chăm sóc s c kho cho b i và nhân dân, nh t là trong công tác phòng ch ng d ch b nh mà i n hình là phòng ch ng d ch SARS, cúm A (H5N1), HIV/AIDS, phòng ch ng thiên tai, th m ho ; tri n khai các i tuyên truy n, là mũi nh n v công tác dân v n, góp ph n gi dân, gi t, n nh và c ng c h th ng chính tr cơ s . 3. K t h p quân dân y v a mang ý nghĩa truy n th ng t t p c a Ngành, v a có t m c bi t quan tr ng trong công tác qu c phòng, an ninh, chính tr biên gi i. B Y t ph i h p v i B Qu c phòng ã xây d ng án trình Chính ph nâng Chương trình k t h p quân dân y thành chương trình m c tiêu y t qu c gia theo úng tinh th n Ngh quy t 46 c a B Chính tr . 4. Giao V Khoa h c ào t o ph i h p v i V T ch c cán b và C c Quân y xây d ng d th o Thông tư liên t ch c a 2 B v vi c ào t o và s d ng s y tá sau khi xu t ngũ. 5. B Y t ã b trí 29 t ng b ng các trang thi t b y t thu c ngu n kinh phí phòng ch ng cúm A (H5N1), ngh C c Quân y phân b cho các ơn v quân y, trong ó ưu tiên phân b cho Quân khu I m t ô tô c u thương. 6. C c Quân y s trang b cho B nh vi n quân y 91 m t máy CT Scaner trong năm 2007 n u B nh vi n áp ng ư c cơ s v t ch t và cán b có kh năng s d ng. Trong th i gian thăm và làm vi c v i B Tư l nh Quân khu I, B trư ng Tr n Th Trung Chi n và oàn công tác ã t i thăm và t ng 1 chi c ti vi cho cán b , chi n sĩ B nh vi n quân y 91. T i ây, oàn ã nghe báo cáo v tình hình ho t ng c a các ơn v . ng chí B trư ng ã bi u dương, ánh giá cao nh ng n l c, c g ng c a cán b , chi n sĩ c a B nh vi n ã vư t qua nh ng khó khăn thách th c, góp ph n hoàn thành xu t s c nhi m v b o v và chăm sóc s c kho cho b i và nhân dân a phương; B trư ng cũng ã t i t n các giư ng b nh, ân c n thăm h i, ng viên và t ng quà các cán b , chi n sĩ và b nh nhân ang n m i u tr t i B nh vi n. Th a l nh B trư ng, Văn phòng xin trân tr ng thông báo các ơn v bi t và tri n khai th c hi n các ý ki n k t lu n t i các bu i làm vi c Quân khu I. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Dương Qu c Tr ng
Đồng bộ tài khoản