Thông báo số 1080/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Thông báo số 1080/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1080/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1080/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 1080/TB-DPMT Hà N i, ngày 28 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) n ngày 28/6/2009 như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo s 54 c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 27/6/2009 ã có 59.814 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t i 112 qu c gia/vùng lãnh th , trong ó có 263 trư ng h p t vong. T ngày 25 n 27/6/2009 ã có thêm 4 qu c gia/vùng lãnh th ghi nh n cúm A(H1N1), có thêm 3.947 trư ng h p m c và 25 trư ng h p t vong. M t s nư c có s ca m c m i tăng nhanh trong 3 ngày qua là Canada (275 m c, 4 t vong), Anh (692 m c), Argentina (178 m c, 4 t vong), Trung Qu c (183 m c), Úc (423 m c, 1 t vong), Mexico (432 m c, 1 t vong), Chi Lê (871 m c, 3 t vong), Nh t B n (156 m c), Singapore (121 m c). 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 28/6/2009, Vi t Nam ã ghi nh n thêm 09 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), g m 08 trư ng h p t i TP H Chí Minh và 01 trư ng h p TP. à N ng. Như v y, tính n 17 gi 00 ngày 28/6/2009, Vi t Nam ã có 106 trư ng h p dương tính (mi n Nam: 88, mi n Trung: 8 và mi n B c: 10 trư ng h p). n nay d ch cúm A(H1N1) t i Vi t Nam chưa có lây lan trong c ng ng, không có t vong. Các b nh nhân ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n trong tình tr ng s c kh e n nh. 3.Khuy n cáo c a B Y t v phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Nh ng ngư i v nư c t vùng ang có d ch ph i t ch ng cách ly, h n ch t i a các ti p xúc v i ngư i xung quanh, th c hi n các bi n pháp phòng h cá nhân. Khi có các bi u hi n c a b nh như s t, ho, au h ng thì ph i i khám ngay và g i i n báo cho nh ng ngư i thân mà mình m i ti p xúc h ch ng th c hi n các bi n pháp phòng và khám phát hi n b nh. Không v n chuy n ngư i b nh ho c nghi b b nh n b nh vi n b ng phương ti n v n t i công c ng, c bi t là máy bay vì d làm lây lan b nh ra c ng ng.
  2. 2.Trong th i gian d ch cúm A(H1N1) ang di n bi n ph c t p như hi n nay, m i ngư i dân nên h n ch các chuy n i và n t vùng ang có d ch lây lan trong c ng ng n u không quá c n thi t. 3.M i ngư i dân t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như: thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. 4.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản