Thông báo số 109/TB-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Thông báo số 109/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 109/TB-BYT về chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế tại tỉnh Thái Nguyên do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 109/TB-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 109/TB-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 02 năm 2006 THÔNG BÁO V CHUY N THĂM VÀ LÀM VI C C A B TRƯ NG B Y T T I T NH THÁI NGUYÊN Ngày 13/02/2006, oàn công tác c a B Y t do ng chí Tr n Th Trung Chi n, U viên Trung ương ng, B trư ng B Y t d n u ã t i thăm và làm vi c v i t nh Thái Nguyên. Cùng i v i B trư ng có /c Lý Ng c Kính- V trư ng V i u tr , /c Dương Văn T nh, V trư ng V Trang thi t b & công trình y t , /c Nguy n ình Thư ng- Phó V trư ng V K ho ch Tài chính, /c oàn H u - Phó V trư ng V T ch c Cán b , /c Ph m Văn Tác- Phó V trư ng V Khoa h c & ào t o, /c Nguy n Văn Thanh- Phó C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, /c Hoàng Thu Ti n- Phó C c trư ng C c An toàn V sinh Th c phNm, /c Tr n c Phu- Phó C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, /c Dương Qu c Tr ng- Chánh Văn phòng B , /c ào Th Khánh Hoà- Phó Chánh Văn phòng và m t s chuyên viên c a Văn phòng B . oàn Công tác ã có bu i làm vi c v i lãnh o T nh u , H i ng nhân dân, U ban nhân dân t nh Thái Nguyên. Tham d bu i làm vi c v phía t nh Thái Nguyên có /c Nguy n B c Son- Bí thư T nh u , /c Nguy n Văn Kim- Phó Bí thư T nh u , Ch t ch UBND T nh, /c Tr nh Th Cúc- U viên Thư ng v T nh u , Phó Ch t ch UBND T nh, /c Vũ H ng B c- U viên Thư ng v T nh u , U viên thư ng tr c H ND T nh, /c inh Kh c Hi n- T nh u viên, Chánh Văn phòng UBND T nh, /c L i Phú Thư ng- Giám c B nh vi n a khoa Trung ương Thái Nguyên, /c Nguy n Thành Trung- Hi u trư ng Trư ng i h c Y Thái Nguyên, Giám c các S Y t , K ho ch u tư, N i v , U ban Dân s -Gia ình & tr em, i di n các s , ban, ngành và Văn phòng U ban nhân dân T nh. T i bu i làm vi c, Tr nh Th Cúc- U viên Thư ng v T nh u , Phó Ch t ch UBND T nh ã thay m t UBND T nh báo cáo v k t qu công tác b o v , chăm sóc s c kho nhân dân trong th i gian qua và nh hư ng k ho ch trong th i gian t i. Sau khi nghe i di n Lãnh o các s , ban ngành c a T nh và các v , c c c a B Y t phát bi u ý ki n, /c B trư ng và Lãnh o T nh u , H i ng nhân dân, U ban nhân dân T nh ã th ng nh t m t s n i dung sau: 1. B Y t cám ơn T nh u , H i ng nhân dân, U ban nhân dân T nh ã r t quan tâm t i lĩnh v c b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân. M c d u còn là m t t nh nghèo nhưng Thái Nguyên ã thu ư c nh ng thành t u r t áng khích l v kinh t - xã h i nói chung và công tác b o v , chăm sóc s c kho nhân dân nói riêng.
  2. 2. B Y t nh t trí v i t nh trong vi c nh hư ng phát tri n y t Thái Nguyên thành m t Trung tâm y t k thu t cao Vùng ông B c theo tinh th n Ngh quy t s 37- NQ/TW c a B Chính tr . Ngành y t t nh Thái Nguyên c n khai thác l i th có B nh vi n a khoa Trung ương Thái Nguyên, Trư ng i h c Y Thái Nguyên và các ơn v quân y óng trên a bàn T nh t ó t o nên s c m nh t ng h p, phát tri n s nghi p y t c a t nh nhà. Ngành y t Thái Nguyên c n tăng cư ng giúp , h tr cho t nh B c K n vì B c K n hi n ang còn r t nhi u khó khăn. 3. B Y t ng h vi c nâng c p Trư ng Trung h c Y t T nh lên thành Trư ng Cao ng. chuNn b t t cho vi c này, ngh T nh c n khNn trương ào t o i ngũ cán b , giáo viên và nâng c p cơ s v t ch t c a Nhà trư ng. 4. Năm 2006, B Y t ã phân b cho T nh 12 t ng, trong ó có 7 t nâng c p b nh vi n tuy n t nh và 5 t nâng c p b nh vi n tuy n huy n, ngh T nh gi i ngân s m, c n ưu tiên cho vi c mua s m trang thi t b y t . 5. B h tr T nh trên 5 t ng b ng hi n v t, bao g m 9 máy th và các trang thi t b , hoá ch t t ngu n kinh phí phòng ch ng cúm A (H5N1). Trong th i gian Thái Nguyên, B trư ng Tr n Th Trung Chi n và oàn công tác ã t i thăm cán b , công ch c, viên ch c ngành y t t nh Thái Nguyên; t i thăm và t ng 2 chi c ti vi cho B nh vi n A Thái Nguyên, Tr m y t xã Văn Lăng, huy n ng H . T i nh ng nơi oàn n thăm, oàn ã nghe báo cáo v tình hình ho t ng c a các ơn v . ng chí B trư ng ã nói chuy n, thông báo v nh ng thành qu n i b t c a ngành y t trong th i gian qua, nh ng nh hư ng l n trong th i gian t i; bi u dương, ánh giá cao nh ng n l c, c g ng c a cán b , nhân viên y t ã vư t qua nh ng khó khăn thách th c, góp ph n hoàn thành xu t s c nhi m v b o v và chăm sóc s c kho nhân dân; B trư ng cũng t n tình gi i áp các ki n ngh c a các ơn v , cá nhân, c bi t các ki n ngh liên quan t i ch , chính sách cho cán b y t . Th a l nh B trư ng, Văn phòng xin trân tr ng thông báo các ơn v bi t và tri n khai th c hi n các ý ki n k t lu n t i các bu i làm vi c t nh Thái Nguyên. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Dương Qu c Tr ng
Đồng bộ tài khoản