Thông báo số 11020/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Thông báo số 11020/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 11020/BC-BYT về việc báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 11020/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11020/BC-BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2005 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 41) Ti p theo báo cáo s 40 ngày 29/12/2005, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) và ngu n thông tin khác: Trong ngày 30/12/2005, không ghi nh n thêm trư ng h p m c cúm A (H5N1) m i. - K t tháng 12/2003 n nay ã có 141 trư ng h p m c, trong ó có 73 trư ng h p t vong t i 5 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 16, ch t 11), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 6, ch t 2), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). 2. Tình hình trong nư c: - Trong ngày 30/12/2005, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - T ngày 14/11/2005 n nay không ghi nh n trư ng h p m c m i. -T u năm n nay ghi nh n 66 trư ng h p m c t i 25 t nh/thành ph , trong ó có 22 trư ng h p t vong. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. Công văn g i S Y t Thành ph H Chí Minh và các Vi n VSDT/Pas xây d ng quy ch thông tin, m b o các quy nh c a B Y t và Nhà nư c.
  2. 3. Công văn g i T ch c Y t th gi i (WHO) h i v tình hình d tr Tamiflu c a các nư c trên th gi i và kh năng cung c p Tamiflu cho Vi t Nam khi i d ch x y ra làm căn c d tr Tamiflu c a Vi t Nam. 4. Báo cáo s 10696/BC-NYT h p Ban ch o Chính Ph v tình hình d ch cúm A (H5N1) và các ho t ng phòng ch ng d ch tri n khai trong tu n (t ngày 24/12 – 30/12/2005) 5. Ban hành Quy t nh 5216/Q -BYT ngày 30/12/2005 v thành l p Ban qu n lý các d án v y t thu c giai an I chương trình “Tăng cư ng qu n lý các tình hu ng khNn c p v y t t i Vi t Nam – t p trung vào vi c phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao (HPAI)” do WHO/FAO/UNDP vi n tr không hoàn l i. 6. H p óng góp ý ki n d th o, phân công tri n khai ho t ng c a D án WHO/FAO/UNDP tài tr v phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Dương Qu c Tr ng
Đồng bộ tài khoản