Thông báo số 111/TB-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Thông báo số 111/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 111/TB-BYT về chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế tại tỉnh Bắc Kạn do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 111/TB-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 111/TB-BYT Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2006 THÔNG BÁO V CHUY N THĂM VÀ LÀM VI C C A B TRƯ NG B Y T T I T NH B CK N Ngày 15 và 16/02/2006, oàn công tác c a B Y t do ng chí Tr n Th Trung Chi n, U viên Trung ương ng, B trư ng B Y t d n u ã t i thăm và làm vi c v i t nh B c K n. Cùng i v i B trư ng có /c Nguy n Th Xuyên- Th trư ng B Y t , /c Tr nh Quân Hu n- Th trư ng B Y t , /c Lý Ng c Kính- V trư ng V i u tr , /c Dương Văn T nh, V trư ng V Trang thi t b & công trình y t , /c Nguy n ình Thư ng- Phó V trư ng V K ho ch Tài chính, /c oàn H u - Phó V trư ng V T ch c Cán b , /c Ph m Văn Tác- Phó V trư ng V Khoa h c & ào t o, /c Nguy n Văn Thanh- Phó C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, /c Hoàng Thu Ti n- Phó C c trư ng C c An toàn V sinh Th c phNm, /c Tr n c Phu- Phó C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, /c Dương Qu c Tr ng- Chánh Văn phòng B , /c ào Th Khánh Hoà- Phó Chánh Văn phòng và m t s chuyên viên c a Văn phòng B . oàn Công tác ã có bu i làm vi c v i lãnh o T nh u , H i ng nhân dân, U ban nhân dân t nh B c K n. Tham d bu i làm vi c v phía t nh B c K n có /c Mai Th Dương- U viên Trung ương ng, Bí thư T nh u , /c Hà c To i- Phó Bí thư T nh u , Ch t ch UBND T nh, /c Hoàng Th T o- U viên Thư ng v T nh u , Phó Ch t ch UBND T nh, /c Nông Văn K nh- U viên Thư ng v T nh u , Phó Ch t ch H ND T nh, /c Nguy n Văn Thành- T nh u viên, Phó Ch t ch UBND T nh, các ng chí Lãnh o các S Y t , K ho ch u tư, N i v , Ban Tuyên giáo T nh u , Ban Kinh t , i di n các s , ban, ngành và Văn phòng U ban nhân dân T nh. Tham gia bu i làm vi c còn có /c L i Phú Thư ng- Giám c B nh vi n K TW Thái Nguyên, /c Nguy n Thành Trung- Hi u trư ng Trư ng H Y Thái Nguyên. T i bu i làm vi c, Hoàng Th T o- U viên Thư ng v T nh u , Phó Ch t ch UBND T nh ã thay m t UBND T nh báo cáo v k t qu công tác b o v , chăm sóc s c kho nhân dân trong th i gian qua và nh hư ng k ho ch trong th i gian t i. Sau khi nghe i di n Lãnh o các s , ban ngành c a T nh và các v , c c c a B Y t phát bi u ý ki n, /c B trư ng và Lãnh o T nh u , H ND, UBND T nh ã th ng nh t m t s n i dung sau: 1. B Y t cám ơn T nh u , H i ng nhân dân, U ban nhân dân T nh ã r t quan tâm t i lĩnh v c b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân. M c d u còn là m t trong nh ng t nh nghèo nh t nư c, thu ngân sách m t năm m i t 70 t ng
  2. nhưng B c K n ã thu ư c nh ng thành t u kh quan v kinh t - xã h i nói chung và công tác b o v , chăm sóc s c kho nhân dân nói riêng. 2. Do B c K n là m t t nh mi n núi và ang còn r t nhi u khó khăn nên B s có h s ưu tiên trong vi c phân b kinh phí; ti p t c duy trì và b sung các chương trình m c tiêu v y t . T nh c n s m xây d ng Quy ho ch t ng th phát tri n y t . 3. Giao V Khoa h c & ào t o ph i h p cùng v i Trư ng i h c Y Thái Nguyên giúp T nh xây d ng án ào t o c tuy n, ào t o theo a ch và nâng c p Trung tâm ào t o thành Trư ng Trung h c Y t T nh s m b sung và ki n toàn ngu n nhân l c y t . 4. Giao V i u tr ch o B nh vi n Vi t c và B nh vi n a khoa Trung ương Thái Nguyên h tr ngành y t B c K n trong vi c khám ch a b nh cũng như ào t o, nâng cao trình chuyên môn cho cán b y t . 5. Năm 2006, B Y t ã phân b cho T nh 12 t ng, trong ó có 6 t nâng c p b nh vi n tuy n t nh và 6 t nâng c p b nh vi n tuy n huy n, ngh T nh gi i ngân s m, c n ưu tiên cho vi c mua s m trang thi t b y t . 6. B h tr T nh trên 4 t ng b ng hi n v t, bao g m 7 máy th và các trang thi t b , hoá ch t t ngu n kinh phí phòng ch ng cúm A (H5N1). Trong th i gian B c K n, B trư ng Tr n Th Trung Chi n và oàn công tác ã t i thăm cán b , công ch c, viên ch c ngành y t t nh B c K n; t i thăm và t ng 4 chi c ti vi cho B nh vi n a khoa T nh, Trung tâm y t huy n B ch Thông, Trung tâm y t huy n Ngân Sơn, Tr m y t xã Tân Ti n. T i nh ng nơi oàn n thăm, oàn ã nghe báo cáo v tình hình ho t ng c a các ơn v . ng chí B trư ng ã nói chuy n, thông báo v nh ng thành qu n i b t c a ngành y t trong th i gian qua, nh ng nh hư ng l n trong th i gian t i; bi u dương, ánh giá cao nh ng n l c, c g ng c a cán b , nhân viên y t ã vư t qua nh ng khó khăn thách th c, góp ph n hoàn thành xu t s c nhi m v b o v và chăm sóc s c kho nhân dân; B trư ng cũng t n tình gi i áp các ki n ngh c a các ơn v , cá nhân, c bi t các ki n ngh liên quan t i ch , chính sách cho cán b y t . Th a l nh B trư ng, Văn phòng xin trân tr ng thông báo các ơn v bi t và tri n khai th c hi n các ý ki n k t lu n t i các bu i làm vi c t nh B c K n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Dương Qu c Tr ng
Đồng bộ tài khoản