Thông báo số 1114/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
1
download

Thông báo số 1114/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1114/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1114/TB-DPMT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ------ -------- S : 1114/TB-DPMT Hà N i, ngày 02 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) n 17h00 ngày 02/7/2009 như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo s 55 c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 02/7/2009 ã có 77.201 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t i 120 qu c gia/vùng lãnh th , trong ó có 322 trư ng h p t vong. T i khu v c ông Nam Á: Philippine ã ghi nh n 861 trư ng h p, trong ó có 01 trư ng h p t vong; Singapore: 701 trư ng h p dương tính. B Y t Thái Lan thông báo nư c này ã ghi nh n 1414 ca dương tính, 5 trư ng h p ã t vong do cúm A (H1N1). 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 02/7/2009, Vi t Nam ã ghi nh n thêm 15 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), c th : mi n Nam (13 ca), mi n B c (01 ca), mi n Trung (01 ca). Trong các trư ng h p m i ư c phát hi n trên, m t s ngư i ã ư c xác nh v Vi t Nam b ng ư ng hàng không trên các chuy n bay: VN532 ngày 01/7/2009, SQ 178 ngày 30/6/2009 và 01/7/2009; FD3724, VN780 và VN850 ngày 30/6/2009; SD3724 ngày 28/6/2009. Như v y, tính n 17h00 ngày 02/7/2009, Vi t Nam ã ghi nh n 181 trư ng h p dương tính (mi n Nam: 157, mi n Trung: 9 và mi n B c: 15 trư ng h p). Các S Y t , Trung tâm Y t d phòng ang ti n hành cách ly, giám sát ch t ch các trư ng h p trên. 3.Khuy n cáo c a B Y t : Trong u tháng 7/2009, B Giáo d c và ào t o s t ch c kỳ thi tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng; m b o s c kh e cho các thí sinh tham d kỳ thi, B Y t khuy n cáo các thí sinh th c hi n t t các n i dung sau:
  2. 1.Th c hi n v sinh cá nhân (r a tay thư ng xuyên b ng xà phòng, súc mi ng b ng nư c sát khuNn, che mi ng khi ho, h t hơi); tăng cư ng th l c b ng cách ăn u ng, ng i u . 2.Th c hi n ăn chín, u ng chín, không ăn các th c phNm d b nhi m khuNn, c bi t là rau s ng, h i s n s ng, ti t canh, th c ăn ôi thiu... 3.Khi có bi u hi n nghi cúm như s t, ho, au h ng, ho c tiêu ch y c p thì ph i báo ngay cho H i ng thi ư c tư v n và c u ch a k p th i. Hi n nay, tình hình d ch cúm A(H1N1) ti p t c di n bi n ph c t p, ch ng phòng ch ng không d ch lây lan trong c ng ng, B Y t khuy n cáo m nh m ngư i dân và các hành khách nh p c nh th c hi n t t các n i dung sau: 1.Nh ng ngư i n Vi t Nam trong các chuy n bay trên và nh ng ngư i v nư c t vùng ang có d ch c n t ch ng cách ly, h n ch t i a các ti p xúc v i ngư i xung quanh, th c hi n các bi n pháp phòng h cá nhân. Khi có các bi u hi n c a b nh như s t, ho, au h ng thì i khám ngay và g i i n báo cho nh ng ngư i thân mà mình m i ti p xúc h ch ng th c hi n các bi n pháp phòng và khám phát hi n b nh. Không v n chuy n ngư i b nh ho c nghi b b nh n b nh vi n b ng phương ti n v n t i công c ng, c bi t là máy bay vì d làm lây lan b nh ra c ng ng. 2.Trong th i gian d ch cúm A(H1N1) ang di n bi n ph c t p như hi n nay, m i ngư i dân nên h n ch các chuy n i và n t vùng ang có d ch lây lan trong c ng ng n u không quá c n thi t. 3.M i ngư i dân t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như: thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. 4.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT
  3. Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản