Thông báo số 115/TB-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Thông báo số 115/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 115/TB-BYT về chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế tại tỉnh Cao Bằng do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 115/TB-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 115/TB-BYT Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2006 THÔNG BÁO V CHUY N THĂM VÀ LÀM VI C C A B TRƯ NG B Y T T I T NH CAO B NG Ngày 16 và 17/02/2006, oàn công tác c a B Y t do ng chí Tr n Th Trung Chi n, U viên Trung ương ng, B trư ng B Y t d n u ã t i thăm và làm vi c v i t nh Cao B ng. Cùng i v i B trư ng có /c Nguy n Th Xuyên - Th trư ng B Y t , /c Tr nh Quân Hu n - Th trư ng B Y t , /c Lý Ng c Kính - V trư ng V i u tr , /c Dương Văn T nh, V trư ng V Trang thi t b & công trình y t , /c Nguy n ình Thư ng - Phó V trư ng V K ho ch Tài chính, /c oàn H u - Phó V trư ng V T ch c Cán b , /c Ph m Văn Tác - Phó V trư ng V Khoa h c & ào t o, /c Nguy n Văn Thanh - Phó C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, /c Hoàng Thu Ti n - Phó C c trư ng C c An toàn V sinh Th c phNm, /c Tr n c Phu - Phó C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, /c L i Phú Thư ng - Giám c B nh vi n a khoa Trung ương Thái Nguyên, /c Nguy n Thành Trung - Hi u trư ng Trư ng i h c Y Thái Nguyên, /c Dương Qu c Tr ng - Chánh Văn phòng B , /c ào Th Khánh Hoà - Phó Chánh Văn phòng và m t s chuyên viên c a Văn phòng B . oàn Công tác ã có bu i làm vi c v i lãnh o T nh u , H i ng nhân dân, U ban nhân dân t nh Cao B ng. Tham d bu i làm vi c v phía t nh Cao B ngcó /c Nguy n Th Nương- Bí thư T nh u , /c Nông Th Thanh Tâm- Phó Ch t ch UBND T nh, /c Lãnh c Dũng- U viên thư ng tr c H ND T nh, Lãnh o các S Y t , K ho ch u tư, N i v , U ban Dân s -Gia ình & tr em, Văn phòng T nh u , H ND, oàn i bi u Qu c h i và UBND T nh. T i bu i làm vi c, /c Nguy n Th Nương- Bí thư T nh u ã thông báo cho oàn v m t s thành t u n i b t v tình hình kinh t - xã h i c a t nh Cao B ng. ng chí Nông Th Thanh Tâm, Phó Ch t ch UBND T nh ã thay m t UBND T nh báo cáo v k t qu công tác b o v , chăm sóc s c kho nhân dân trong th i gian qua, nh hư ng k ho ch trong th i gian t i và m t s xu t, ki n ngh i v i B Y t . Sau khi nghe i di n Lãnh o các s , ban ngành c a T nh và các v , c c c a B Y t phát bi u ý ki n, /c B trư ng và Lãnh o T nh u , H ND, UBND T nh ã th ng nh t m t s n i dung sau: 1. B Y t cám ơn T nh u , H i ng nhân dân, U ban nhân dân T nh ã r t quan tâm t i lĩnh v c b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân. M c d u còn là m t t nh nghèo nhưng Cao B ng ã thu ư c nh ng thành t u kh quan v kinh t - xã h i nói chung và công tác b o v , chăm sóc s c kho nhân dân nói riêng. ngh T nh s m hoàn thi n mô hình t ch c y t tuy n huy n; quy ho ch vùng dư c li u c a T nh, C c Qu n lý Dư c s h tr u ra.
  2. 2. Giao V i u tr ch o B nh vi n Vi t c và B nh vi n a khoa Trung ương Thái Nguyên ti p t c h tr ngành y t Cao B ng trong vi c khám ch a b nh cũng như ào t o, nâng cao trình chuyên môn cho cán b y t . 3. Cao B ng là m t t nh mi n núi và còn nghèo nên B s có k ho ch ưu tiên trong phân b kinh phí, nh t là t ngu n v n t án nâng c p b nh vi n tuy n huy n. Năm 2006, B ã phân b cho T nh 5 t ng nâng c p b nh vi n tuy n huy n, ngh T nh gi i ngân s m, c n ưu tiên cho vi c mua s m trang thi t b y t . 4. B ã u tư xây d ng Trung tâm phòng ch ng b nh xã h i (t ngu n v n Chương trình m c tiêu y t qu c gia), ngh T nh s m hoàn thành và có th giao nhi m v khám, ch a b nh n i trú lao (trư c m t có th kê 20 giư ng b nh) t ó, B s ti p t c u tư trong nh ng năm t i áp ng nhu c u khám, ch a chuyên khoa lao t i a phương. 5. B ng h vi c nâng c p Trư ng Trung h c y t lên thành Trư ng Cao ng. 6. B s thúc Ny s m hoàn thành D án ODA vay v n Chính ph Ph n Lan (3,2 tri u USD) u tư cho B nh vi n a khoa T nh. B h tr T nh g n 5t ng b ng hi n v t, bao g m 8 máy th và các trang thi tb , hoá ch t t ngu n kinh phí phòng ch ng cúm A (H5N1). B s h tr 50% kinh phí mua m t b ph u thu t n i soi và m t b máy chi t xu t dư c li u theo ngh c a T nh. Trong th i gian Cao B ng, B trư ng Tr n Th Trung Chi n và oàn công tác ã t i thăm cán b , công ch c, viên ch c ngành y t t nh Cao B ng; t i thăm và t ng 4 chi c ti vi cho B nh vi n a khoa T nh, B nh vi n Y h c c truy n, Phân vi n a khoa khu v c Nà Giàng- huy n Hà Qu ng, Tr m y t xã Vĩnh Quang- huy n Hoà An. T i nh ng nơi oàn n thăm, oàn ã nghe báo cáo v tình hình ho t ng c a các ơn v . ng chí B trư ng ã nói chuy n, thông báo v nh ng thành qu n i b t c a ngành y t trong th i gian qua, nh ng nh hư ng l n trong th i gian t i; bi u dương, ánh giá cao nh ng n l c, c g ng c a cán b , nhân viên y t ã vư t qua nh ng khó khăn thách th c, góp ph n hoàn thành xu t s c nhi m v b o v và chăm sóc s c kho nhân dân; B trư ng cũng t n tình gi i áp các ki n ngh c a các ơn v , cá nhân, c bi t các ki n ngh liên quan t i ch , chính sách cho cán b y t . Th a l nh B trư ng, Văn phòng xin trân tr ng thông báo các ơn v bi t và tri n khai th c hi n các ý ki n k t lu n t i các bu i làm vi c t nh Cao B ng. . TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Dương Qu c Tr ng
Đồng bộ tài khoản