Thông báo số 118/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Thông báo số 118/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 118/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về đề án di dời cảng Sài Gòn ra Hiệp Phước và chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội của Công ty TNHH một thành viên cảng Sài Gòn – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 118/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 118/TB-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I H NGHĨA DŨNG T I CU C H P V ÁN DI D I C NG SÀI GÒN RA HI P PHƯ C VÀ CHUY N I CÔNG NĂNG KHU C NG NHÀ R NG – KHÁNH H I C A CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN C NG SÀI GÒN – T NG CÔNG TY HÀNG H I VI T NAM Ngày 20/03/2008, t i Văn phòng B GTVT, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p xem xét “ án di d i C ng Sài Gòn ra Hi p Phư c và chuy n i công năng khu c ng Nhà R ng – Khánh H i”. Tham d cu c h p ng chí Tr n Doãn Th - Th trư ng; i di n lãnh o các V : k ho ch u tư, V n t i, Tài chính, Pháp ch ; Văn phòng B , C c Hàng h i Vi t Nam, T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, Công ty TNHH m t thành viên C ng Sài Gòn, Công ty C ph n Tư v n thi t k c ng – k thu t bi n. Sau khi nghe T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, Công ty C ph n Tư v n thi t k c ng – k thu t bi n, Công ty TNHH m t thành viên C ng Sài Gòn báo cáo “ án di d i C ng Sài Gòn ra Hi p Phư c và chuy n i công năng khu c ng Nhà R ng – Khánh H i”, ý ki n c a các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1. V án di d i c ng Sài Gòn ra Hi p Phư c và chuy n i công năng khu Nhà R ng – Khánh H i a. V di d i c ng Sài Gòn ra Hi p Phư c - D án di d i c ng Sài Gòn ra Hi p Phư c là d án l n. Vì v y án c n làm rõ các n i dung di d i c ng Sài Gòn ra Hi p Phư c. - T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, Công ty TNHH m t thành viên c ng Sài Gòn khNn trương l p l trình chi ti t di d i c ng Sài Gòn t th i i m kh i u n khi di d i hoàn ch nh. Trong án c n nêu rõ ti n trình di d i C ng Sài Gòn ra Hi p Phư c trong t ng giai o n m b o áp ng nhu c u thông qua hàng hóa v n t i bi n t i khu v c, ng th i b m m i u ki n ho t ng n nh và phát tri n c a c ng Hi p Phư c. - Khu Hi p Phư c là khu v c di d i tr ng tâm c a c ng Sài Gòn. Hi n nay cơ s pháp lý tri n khai d án giai o n 1 ã y , T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, Công ty TNHH m t thành viên c ng Sài Gòn c n n l c tri n khai d án áp ng ti n di d i c ng theo ch o c a Th tư ng Chính ph .
  2. b. V chuy n i công năng khu c ng Nhà R ng – Khánh H i Vi c quy ho ch và u tư xây d ng khu Nhà R ng – Khánh H i, T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, Công ty TNHH m t thành viên c ng Sài Gòn th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a Thành ph H Chí Minh. T ng công ty Hàng h i Vi t Nam và công ty TNHH m t thành viên c ng Sài Gòn nghiên c u, xây d ng các phương án khai thác ki n ngh Ban Ch o di d i C ng Sài Gòn ch p thu n theo hư ng ư c u tư t i Khu Nhà R ng- Khánh H i nh m h tr gi i quy t vi c làm cho m t s ngư i lao ng không có i u ki n di chuy n ra c ng m i Hi p Phư c; ki n ngh liên quan n h tr v tài chính cho doanh nghi p trong quá trình th c hi n công tác di d i c ng Sài Gòn ra Hi p Phư c. Các phương án chuy n i xu t ph i m b o tính kh thi, ng th i áp ng yêu c u v ki n trúc quy ho ch, văn hóa, môi trư ng theo yêu c u c a Thành ph H Chí Minh. c. Ti n th c hi n T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, Công ty TNHH m t thành viên c ng Sài Gòn b sung, hoàn ch nh án trình B GTVT trư c ngày 15/04/2008. 2. V các d án u tư phát tri n c a Công ty TNHH m t thành viên c ng Sài Gòn t i khu v c Cái Mép – Th V i Các d án t i khu v c Cái Mép – Th V i ang ư c tri n khai theo hình th c liên doanh v i công ty nư c ngoài. ây là các d án u tư phát tri n c a Công ty TNHH m t thành viên c ng Sài Gòn, có ý nghĩa h tr nh t nh i v i công tác di d i c ng Sài Gòn ra Hi p Phư c. T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, Công ty TNHH m t thành viên c ng Sài Gòn c n xây d ng chi n lư c và k ho ch ho t ng c a các công ty liên doanh, m b o s n nh và phát tri n c a các liên doanh, gi v ng vai trò c a bên Vi t Nam trong các liên doanh. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT Tr n Doãn Th (-nt-); - Các ơn v d h p (t/h); - Lưu VT, TH (B). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản