intTypePromotion=3

Thông báo số 129/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Thông báo số 129/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 129/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về một số tình hình đầu tư và người lao động nước ngoài tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 129/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 129/TB-VPCP Hà N i, ngày 17 tháng 04 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M T S TÌNH HÌNH U TƯ VÀ NGƯ I LAO NG NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Ngày 08 tháng 4 năm 2009 t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Chính ph ã ch trì phiên h p Thư ng tr c Chính ph xem xét m t s v n t ra xung quanh tình hình u tư, kinh doanh c a các doanh nghi p nư c ngoài và ngư i lao ng t nư c ngoài n làm vi c t i Vi t Nam. Sau khi nghe báo cáo c a các B K ho ch và u tư, Lao ng - Thương Binh và Xã h i, ý ki n c a các Phó Th tư ng Chính ph và c a lãnh o các B , ngành liên quan, Th tư ng Nguy n T n Dũng có ý ki n k t lu n như sau: 1. Trong quá trình h i nh p y , sâu r ng v i n n kinh t th gi i th i gian qua, quan h h p tác kinh t , thương m i và u tư gi a nư c ta v i các nư c trong khu v c và trên th gi i ã gia tăng nhanh chóng, óng góp quan tr ng vào s phát tri n c a t nư c; bên c nh ó cũng n y sinh nhi u v n c n ư c quan tâm gi i quy t, trong ó n i lên là vi c nh p khNu thi t b , công ngh cũ, l c h u và tình tr ng ngư i lao ng nư c ngoài sang sinh s ng, làm vi c t i Vi t Nam tăng nhanh, nh t là trong th i gian g n ây. 2. k p th i ch n ch nh nh ng h n ch c a tình tr ng nêu trên, nh m tăng cư ng hi u qu , l i ích c a vi c m r ng h p tác kinh t qu c t , áp ng yêu c u phát tri n c a t nư c trong th i gian t i, Th tư ng Chính ph ã có ý ki n k t lu n như sau: a) Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan, khNn trương t ch c tri n khai nhóm gi i pháp v chính sách thu hút u tư ã ư c c p t i Ngh quy t 13/NQ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2009 c a Chính ph ; t p trung rà soát, i u ch nh các quy nh hi n hành v u tư nư c ngoài tránh vi c c p phép th c hi n các d án u tư s d ng công ngh , thi t b l c h u, có tác ng x u n môi trư ng; khuy n khích các d án s d ng thi t b hi n i, áp d ng công ngh tiên ti n, thân thi n v i môi trư ng. b) Giao B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh , B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan, khNn trương nghiên c u xây d ng và ban hành các tiêu chuNn môi trư ng, tiêu chuNn thi t b công ngh , tiêu chuNn khai thác tài nguyên khoáng s n kh c ph c tình tr ng nh p khNu các thi t b máy móc cũ, l c h u, v t tư nguyên li u th i lo i, tác ng x u n môi trư ng, làm cho ta tr thành nơi t p k t rác th i công nghi p.
  2. c) Giao B Lao ng, Thương binh và Xã h i, là cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng t i Vi t Nam, ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan, rà soát, xu t vi c s a i, b sung các quy nh hi n hành v lao ng nư c ngoài t i Vi t Nam (Ngh nh 34/2008/N -CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph ) nh m h n ch tình tr ng ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam mà không có gi y phép lao ng ho c c tình vi ph m pháp lu t v qu n lý lao ng; xây d ng cơ ch ph i h p liên ngành v công tác qu n lý nhà nư c i v i lao ng nư c ngoài t i Vi t Nam kh c ph c tình tr ng l i d ng k h c a các quy nh pháp lu t v lao ng i v i ngư i nư c ngoài; xu t vi c s a i, b sung các quy nh v x ph t hành chính trong lĩnh v c lao ng (Ngh nh 113/2004/N -CP ngày 16 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph ). ng th i giao B Lao ng, Thương Binh và Xã h i ch trì ch o vi c t ng ki m tra, rà soát tình hình s d ng lao ng nư c ngoài và công tác qu n lý lao ng nư c ngoài t i m t s a phương, a bàn hi n có nhi u lao ng ngư i nư c ngoài làm vi c, x lý các vi ph m v pháp lu t lao ng theo úng quy nh; t ng h p tình hình, báo cáo Th tư ng Chính ph trư c ngày 31 tháng 5 năm 2009. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - /c Trương T n Sang, UV BCT, TT Ban Bí thư ( b/c); - Th tư ng, các Phó TTgCP ( b/c); - Văn phòng Trung ương ng; - Các B : Lao ng, Thương binh và Xã h i, K ho ch và u tư, Khoa h c và Công ngh , Ngo i giao, Xây d ng, Công thương, Nguy n Xuân Phúc Công an, Qu c phòng, Giao thông v n t i; - y ban nhân dân các t nh, thành ph : Lào Cai, L ng Sơn, Qu ng Ninh, H i Phòng, Hưng Yên, H i Dương, Hà N i, TP H Chí Minh, ng Nai, Bà R a – Vũng Tàu; - VPCP: BTCN, PCN: Văn Tr ng Lý, Ph m Văn Phư ng, Nguy n H u Vũ, các V : KTTH, KTN, KGVX, TH, C ng TT T; - Lưu: VT, QHQT(2).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản