Thông báo số 134/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Thông báo số 134/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 134/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp báo cáo cuối kỳ nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu (hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản - Jetro) do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 134/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 134/TB-BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 04 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P BÁO CÁO CU I KỲ NGHIÊN C U KH THI D ÁN Ư NG S T BIÊN HÒA - VŨNG TÀU (H TR K THU T C A T CH C XÚC TI N THƯƠNG M I NH T B N - JETRO) Ngày 7 tháng 3 năm 2008, Th trư ng B Giao thông v n t i Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v Báo cáo cu i kỳ nghiên c u kh thi d án ư ng s t Biên Hòa - Vũng Tàu do Công ty Tư v n giao thông Nh t B n l p (H tr k thu t c a T ch c xúc ti n thương m i Nh t B n - JETRO). Cùng d có Th trư ng Lê M nh Hùng. Tham d cu c h p g m có: - i di n các B : B K ho ch và u tư; - i di n các cơ quan c a B GTVT: V K ho ch u tư, V H p tác qu c t , V Khoa h c công ngh , C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, C c ư ng b Vi t Nam; - i di n các t ch c c a Nh t B n: T ch c xúc ti n thương m i Nh t B n, T p oàn Mitsubishi; - i di n các ơn v liên quan khác: Công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i phía Nam (TEDI South), Công ty Tân c ng Sài Gòn, Trung tâm tư v n phát tri n GTVT - i h c GTVT; - i di n cơ quan h p tác phía Vi t Nam: C c ư ng s t Vi t Nam; - Tư v n nghiên c u d án: Công ty Tư v n giao thông Nh t B n (JTC); Sau khi nghe Tư v n JTC trình bày báo cáo cu i kỳ nghiên c u kh thi d án và ý ki n c a i bi u tham d , Th trư ng Ngô Th nh c k t lu n như sau: 1. D án ư ng s t Biên Hòa - Vũng Tàu là m t trong các d án xây d ng k t c u h t ng ph c v cho phát tri n vùng kinh t tr ng i m phía Nam là vùng có v trí h t s c quan tr ng i v i c nư c nói chung và i v i các t nh phía Nam nói riêng. Vi c T ch c xúc ti n thương m i Nh t B n - JETRO cung c p không hoàn l i m t h tr k thu t nghiên c u tuy n ư ng s t này mang m t ý nghĩa quan tr ng và thi t th c i v i ngành giao thông v n t i. 2. V m t s n i dung c th c a nghiên c u D án c n lưu ý:
  2. - Tuy n ư ng s t Biên Hòa - Vũng Tàu ph i ư c t trong m i quan h k t n i v i tuy n ư ng s t qu c gia hi n t i, tuy n ư ng s t cao t c, ư ng s t nh TP. H Chí Minh - Long Thành và tuy n ư ng s t xuyên Á trong tương lai gi i quy t nhu c u v n t i hàng hóa và hành khách c a c vùng; - Tư v n JTC nghiên c u d án trên cơ s nghiên c u c a tư v n TEDI South th c hi n t năm 2000 và s li u d báo c a VITRANSS I do ó, m t s s li u d báo trong nghiên c u không còn phù h p v i th i i m hi n t i. ngh Tư v n JTC c p nh t s li u m i nh t ang nghiên c u VITRANSS II m b o tính kh thi c a d án. Yêu c u C c Hàng h i Vi t Nam, Vi n chi n lư c và phát tri n GTVT và nhóm công tác VITRANSS II cung c p k ho ch di d i c ng bi n, s li u d báo m i nh t khi ư c tư v n c a d án này ngh ; - C n làm rõ vi c b trí ga ư ng s t khu v c c ng như th nào? Có c n thi t ph i quy ho ch l i các c ng (Cái Mép, Th V i, Tân C ng…) b trí ư ng s t vào trong c ng hay không? Và ưa ra khuy n ngh B GTVT xem xét; - Tính toán phương th c u tư cho D án theo các phương án sau; + 100% v n nhà nư c; + 100 v n tư nhân; + Hình th c nhà nư c và tư nhân cùng th c hi n (PPP). Và ưa ra khuy n ngh c th v phương án u tư. 3. Giao C c ư ng s t Vi t Nam ph i h p v i tư v n JTC c p nh t, b sung các n i dung c n thi t hoàn thi n báo cáo NCKT d án, ti p nh n h sơ d án do phía Nh t B n bàn giao s d ng trong quá trình ti p theo. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan liên quan bi t cùng ph i h p th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT Ngô Th nh c ( b/c); - TT Lê M nh Hùng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản