intTypePromotion=3

Thông báo số 134/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Thông báo số 134/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 134/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp xem xét việc thực hiện dự án xây dựng Trung tâm vũ trụ Hòa Lạc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 134/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 134/TB-VPCP Hà N i, ngày 22 tháng 04 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N THI N NHÂN T I CU C H P XEM XÉT VI C TH C HI N D ÁN XÂY D NG TRUNG TÂM VŨ TR HÒA L C T I KHU CÔNG NGH CAO HÒA L C Ngày 8 tháng 4 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ã ch trì cu c h p xem xét vi c th c hi n d án xây d ng Trung tâm vũ tr Hòa L c t i Khu công ngh cao Hòa L c. Cùng tham d cu c h p có i di n lãnh o B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh , Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe i di n lãnh o Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam báo cáo v quá trình tri n khai xây d ng d án, n i dung d án và ý ki n c a i di n lãnh o các cơ quan, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ã có ý ki n như sau: 1. ng ý ch trương th c hi n d án u tư xây d ng Trung tâm vũ tr Hòa L c t i Khu công ngh cao Hòa L c. ây là d án u tư tr ng i m, t o cơ s nòng c t tri n khai th c hi n các ho t ng nghiên c u - tri n khai, ào t o, ng d ng công ngh vũ tr và h p tác qu c t trong lĩnh v c công ngh vũ tr n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Giao Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam là cơ quan ch qu n d án ch o Vi n Công ngh vũ tr ti p thu ý ki n c a các cơ quan liên quan, ph i h p v i cơ quan tư v n Nh t B n hoàn thi n n i dung Báo cáo u tư xây d ng d án Trung tâm vũ tr Hòa L c g i B K ho ch và u tư trư c ngày 15 tháng 5 năm 2009 và th c hi n các công vi c chuNn b c n thi t cho vi c tri n khai th c hi n d án. 3. B K ho ch và u tư ưa d án vào danh sách ưu tiên vay v n ODA Nh t B n trong năm 2009 và th c hi n các th t c trình phê duy t d án theo quy nh hi n hành. 4. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng án thành l p y ban vũ tr Vi t Nam, trình Th tư ng Chính ph trư c ngày 15 tháng 5 năm 2009. Văn phòng Chính ph thông báo các cơ quan có liên quan bi t, th c hi n./.
  2. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - TTgCP, các PTTg ( b/c); - Các B : KH& T, KH&CN, TT&TT; - Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam; - BQL Khu CNC Hòa L c; - VPCP: BTCN, PCN Nguy n H u Vũ, các V : KTTH, KTN, QHQT, TH, C ng TT T; - Lưu: VT, KGVX (3). Nguy n H u Vũ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản