Thông báo số 14/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Thông báo số 14/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 14/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của chính phủ và văn bản số 1992/TTg-CN ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 14/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 14/TB-BGTVT Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P ÁNH GIÁ VI C TH C HI N NGHN QUY T S 32/2007/NQ-CP C A CHÍNH PH VÀ VĂN B N S 1992/TTG-CN NGÀY 21/12/2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Ngày 10/01/2008 t i Hà N i, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p ánh giá tình hình th c hi n Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông, ùn t c giao thông và văn b n s 1992/TTg-CN c a Th tư ng Chính ph v s n xu t, l p ráp, nh p khNu, lưu hành xe ba bánh, xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t. Tham d cu c h p có Th trư ng Tr n Doãn Th , Th trư ng Nguy n H ng Trư ng; Lãnh o, chuyên viên các cơ quan: Văn phòng B , V T ch c cán b , V V n t i, V Khoa h c công ngh , C c ư ng b Vi t Nam, C c ăng ki m Vi t Nam, Văn phòng y ban an toàn giao thông qu c gia, T ng công ty công nghi p ô tô Vi t Nam. Sau khi nghe các cơ quan báo cáo tình hình th c hi n Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph và tri n khai văn b n s 1992/TTg-CN c a Th tư ng Chính ph ; Ý ki n tham gia c a các Th trư ng, B trư ng ã k t lu n như sau: 1. Các cơ quan thu c B ã tích c c tri n khai th c hi n Ngh quy t s 32/2007/NQ- CP và văn b n s 1992/TTg-CN c a Th tư ng Chính ph ng b , k p th i, áp ng yêu c u qu n lý. b o m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông, các cơ quan c n ph i h p ch t ch , bám sát th c t , xu t các gi i pháp kh thi; chuNn b i u ki n th c hi n t t Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph và ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1992/TTg-CN. 2. C c ư ng b Vi t Nam - Ph i h p v i S Y t giao thông v n t i nghiên c u, xu t B Y t ban hành Tiêu chuNn s c kh e lái xe i v i ngư i tàn t t; hoàn thi n Quy nh v t ch c ào t o, sát h ch và c p gi y phép lái xe cho ngư i tàn t t. Giao V T ch c cán b thNm nh trình B ban hành trư c 15/02/2008. - Ph i h p v i V V n t i hư ng d n các a phương v vi c qu n lý ho t ng c a xe máy nông nghi p; xe môtô, xe g n máy ba bánh. 3. C c ăng ki m Vi t Nam
  2. - Tri n khai ngay vi c ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe môtô, xe g n máy ba bánh dùng cho ngư i tàn t t theo Quy t nh s 62/2007/Q -BGTVT ngày 28/12/2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i. - Hoàn thi n d th o Quy chuNn qu c gia v xe môtô, xe g n máy ba bánh dùng cho ngư i tàn t t chuy n B Khoa h c công ngh thNm nh, ban hành theo quy nh. Hi n t i, ph c v yêu c u qu n lý, c n chuy n i d th o Quy chuNn nói trên thành văn b n quy ph m pháp lu t do B Giao thông v n t i ban hành. Giao V Khoa h c công ngh thNm nh trình B trư c 15/02/2008. 4. V Khoa h c công ngh ph i h p v i T ng công ty công nghi p ô tô, C c ăng ki m Vi t Nam chuNn b báo cáo v kh năng áp ng phương ti n thay th xe công nông, xe t ch khi th c hi n Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph và văn b n s 1992/TTg-CN c a Th tư ng Chính ph . 5. V V n t i căn c các quy nh hi n hành v i u ki n kinh doanh v n t i hành khách liên t nh b ng ô tô t ng h p, x lý ki n ngh c a các h p tác xã v n t i và báo cáo B trư ng. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các ơn v d h p bi t, th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Tr n Doãn Th ( b/c); - Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - S Y t GTGT; - Lưu VT, KHCN. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản