Thông báo số 143/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Thông báo số 143/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 143/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về triển khai một số dự án BOT ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 143/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 143/TB-VPCP Hà N i, ngày 26 tháng 7 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N SINH HÙNG V TRI N KHAI M T S D ÁN BOT NGÀNH GIAO THÔNG V N T I Ngày 17 tháng 7 năm 2007, t i Văn phòng Chính ph , Phó Ph tư ng Nguy n Sinh Hùng ã ch trì cu c h p v tri n khai m t s d án BOT ngành giao thông v n t i. Cùng d h p có i di n lãnh o các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng; y ban nhân dân các t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, Hưng Yên, H i Dương; các ngân hàng: Phát tri n Vi t Nam, u tư và Phát tri n Vi t Nam; C c Hàng h i Vi t Nam; T ng công ty Hàng h i Vi t Nam và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe i di n các nhà u tư báo cáo tình hình tri n khai các d án, i di n các B , ngành, a phương phát bi u ý ki n, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: I. V CÁC D ÁN: 1. D án ư ng cao t c Hà N i - H i Phòng: Tuy n ư ng cao t c Hà N i - H i Phòng kéo dài n c ng L ch Huy n, bao g m 2 D án: D án ư ng ô tô cao t c Hà N i - ình Vũ, D án c u ư ng ình Vũ - L ch Huy n. Th tư ng Chính ph ã giao Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ch trì, huy ng v n u tư 2 d án này. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và các nhà u tư s m thành l p Doanh nghi p d án th c hi n d án. - D án ư ng ô tô cao t c Hà N i - ình Vũ: Yêu c u Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam khNn trương l p D án u tư, trình duy t trong tháng 8 năm 2007. B Giao thông v n t i ch u trách nhi m m b o d án theo úng tiêu chuNn ư ng cao t c, c bi t lưu ý v các nút giao trên tuy n. - D án c u ư ng ình Vũ - L ch Huy n: Nhà u tư khNn trương l p D án u tư, hoàn thành ch m nh t trong quý I năm 2008. Cho phép ch nh th u tư v n kh o sát, thi t k Ny nhanh ti n d án. y ban nhân dân các t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, Hưng Yên, H i Dương tích c c th c hi n ti u d án gi i phóng m t b ng, giao t cho ch u tư theo quy nh c a pháp lu t, m b o ti n .
  2. B Giao thông v n t i và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam c n t ch c c m m c gi i phóng m t b ng s m, làm cơ s cho các a phương t ch c th c hi n. 2. D án u tư C ng L ch Huy n: T ng công ty Hàng h i Vi t Nam khNn trương hoàn ch nh phương án u tư, trình duy t trong tháng 9 năm 2007. 3. D án ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lương và Trung Lương - M Thu n -C n Thơ: Yêu c u Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam khNn trương th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 75/TB-VPCP ngày 17 tháng 4 năm 2007. T h p u tư do Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam ch trì, thành l p Doanh nghi p d án mua quy n thu phí ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lương và u tư BOT d án ư ng cao t c Trung Lương - M Thu n - C n Thơ. Nhà u tư ph i h p v i B Tài chính và B Giao thông v n t i l p án mua quy n thu phí ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lương, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. B Giao thông v n t i ti p t c ch o hoàn thành l p D án u tư D án ư ng cao t c Trung Lương - M Thu n - C n Thơ. Nhà u tư khNn trương l p phương án u tư BOT d án này, trình duy t trong tháng 10 năm 2007. ng ý ch nh th u tư v n l p thi t k k thu t, giao nhà u tư ch n và ch u trách nhi m vi c l a ch n tư v n. 4. D án u tư m r ng qu c l 1 o n M Thu n - C n thơ: B Giao thông v n t i khNn trương kh i công vào tháng 11 năm 2007, hoàn thành cùng v i d án c u C n Thơ. 5. D án ư ng cao t c Biên Hòa - Vũng Tàu: B Giao thông v n t i khNn trương l a ch n nhà u tư th c hi n D án theo úng quy nh v u tư theo úng quy nh v u tư theo hình th c h p ng BOT. Giao B K ho ch và u tư công b tiêu chí l a ch n nhà u tư trong tháng 8 năm 2007 B Giao thông v n t i th c hi n. 6. D án u tư m r ng qu c l 51: Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam bàn giao cho B Giao thông v n t i ti p t c th c hi n bán quy n thu phí tr m s 1 qu c l 51, k t h p u tư m r ng, thu phí theo hình th c h p ng BOT. S kinh phí t bán quy n thu phí ưu tiên tr n kh i lư ng hoàn thành cho các nhà th u ã thi công (qu c l 14, qu c l 51, ư ng Láng - Hòa L c) và hoàn tr s n cho Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. B Giao thông v n t i quy t nh vi c l a ch n nhà u tư BOT, mb o năng l c theo quy nh.
  3. 7. D án lu ng cho tàu có tr ng t i l n vào sông H u: Giao B Giao thông v n t i ch o T ng công ty Hàng h i Vi t Nam l p phương án u tư BOT; báo cáo Th tư ng Chính ph kh năng th c hi n d án trong tháng 9 năm 2007 k p x lý ngu n v n khác cho d án n u vi c u tư BOT không kh thi. ng ý th c hi n ch nh th u tư v n thi t k th c hi n D án. II. CÁC V N KHÁC: 1. Giao B K ho ch và u tư khNn trương ban hành Thông tư hư ng d n Ngh nh s 78/2007/N -CP ngày 11 tháng 5 năm 2007 v u tư theo hình th c H p ng BOT, H p ng BTO, H p ng BT. 2. B Giao thông v n t i t p trung ch o, gi i quy t các vư ng m c trong quá trình tri n khai các d án BOT ngành giao thông v n t i, m b o Ny nhanh ti n các d án (k c các d án khác không thu c Thông báo này). 3. Các Nhà u tư các d án nêu trên c n xu t cơ ch c th trong phương án u tư, l y ý ki n các B , ngành liên quan, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành và a phương liên quan bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, PTTg Nguy n Sinh Hùng; - Các B : Giao thông v n t i, Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng; - UBND các t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, Hưng Yên, H i Dương; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam; Nguy n Xuân Phúc - C c Hàng h i Vi t Nam; - T ng công ty Hàng h i Vi t Nam; - T ng công ty TPT ô th và khu CN Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguy n Xuân Phúc, Nguy n Qu c Huy, Văn Tr ng Lý, các V : KTTH, P, TH, TTBC, Website CP; - Lưu: VT, CN (3b).31
Đồng bộ tài khoản