intTypePromotion=3

Thông báo số 152/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
109
lượt xem
6
download

Thông báo số 152/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 152/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban chỉ đạo nhà nước về quy hoạch điện VI tại cuộc họp giao ban ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 152/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 152/TB-VPCP Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I - TRƯ NG BAN CH O NHÀ NƯ C V QUY HO CH I N VI T I CU C H P GIAO BAN BAN CH O Ngày 19 tháng 6 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Hoàng H i - Trư ng Ban Ch o Nhà nư c v Quy ho ch i n VI ã ch trì cu c h p giao ban Ban ch o. Tham d cu c h p có lãnh o và i di n các B : Công Thương, Xây d ng, Khoa h c và Công ngh , Tài chính, K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Văn phòng Chính ph , ng chí Thái Ph ng Nê - phái viên c a Th tư ng Chính ph ; các T p oàn và T ng công ty nhà nư c: i n l c Vi t Nam, D u khí Vi t Nam, Công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam, Sông à, L p máy Vi t Nam. Sau khi nghe báo cáo c a B Công Thương, lãnh o các T p oàn và T ng công ty, ý ki n c a lãnh o, i di n các B và phái viên c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG: Qua ki m i m tình hình, nhi u d án ngu n i n b ch m so v i ti n ra. Ch o chung c a Chính ph là không dãn ti n u tư các công trình ngu n c p thi t và lư i i n ng b . Vi c xNy ra ch m ti n các công trình i n là thi u sót c a Ch u tư, nhà th u và thi u s ch o sát sao, quy t li t t các B , ngành ch c năng. Ban Ch o phê bình lãnh o T p oàn i n l c Vi t Nam, T p oàn Công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam (TKV) và T ng công ty L p máy Vi t Nam do ch m ti n d án. Ban ch o yêu c u các ch u tư, nhà th u và các B ngành liên quan nghiêm túc ki m i m, rút kinh nghi m vì xNy ra tình tr ng nêu trên. II. CÁC V N C TH : k p th i kh c ph c tình tr ng trên, các B , ngành và các ơn v liên quan c n th c hi n t t các nhi m v sau: 1. B Công Thương: - Ch o l p và t ch c phê duy t các Quy ho ch Trung tâm i n l c trong Quy ho ch i n VI.
  2. - KhNn trương hoàn thành công tác u th u ch n ch u tư D án nhi t i n Nghi Sơn 2 như H sơ quy nh. - S m k t thúc vi c thNm tra và phê duy t D án Nhi t i n Mông Dương 2 theo hình th c BOT liên doanh gi a TKV v i Công ty AES (Hoa Kỳ); ôn c, ch o T p oàn i n l c Vi t Nam và AES s m k t thúc àm phán H p ng mua bán i n, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh Ny nhanh công tác gi i phóng m t b ng, bàn giao cho ch u tư úng ti n . - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan làm rõ tính kh thi trong vi c thu x p v n u tư và kh năng th c hi n d án nhi t i n Vũng Áng 1 và Vũng Áng 2 úng ti n c a T ng công ty L p máy Vi t Nam (Lilama), xu t phương án x lý, báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 7 năm 2008. - Trong tháng 7 năm 2008, trình Th tư ng Chính ph Báo cáo k t qu thNm nh Quy ho ch phát tri n ngành Than Vi t Nam n năm 2015, nh hư ng n năm 2025. Ch o TKV xây d ng bi u cân i cung c u than cho các d án phát i n, báo cáo Th tư ng Chính ph , trên cơ s ó, ch o ký H p ng cung c p than gi a TKV và ch u tư các d án ngu n i n. - Ch o TKV t ch c và xúc ti n vi c nh p than cho s d ng trong nư c, coi ây là nhi m v chi n lư c, nh hư ng v lâu dài gi a ngu n than nh p khNu và ngu n than khai thác trong nư c; nghiên c u phương án trao i hàng hóa l y than v i các nư c, báo cáo Th tư ng Chính ph . - Ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t ch c giao ban thư ng xuyên tìm ngu n và phương th c huy ng v n cho các d án i n c p thi t ang th c hi n, không thi u v n, nh hư ng n ti n d án. - Có văn b n g i B Ngo i giao Nga yêu c u ch o Nhà th u Power Machines b o m cung c p thi t b cho d án th y i n Pleikrong. - Ch o các ơn v liên quan b o m thu c n cho các công trình i n như ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 3767/VPCP-KTN ngày 6 tháng 6 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph ; ôn c s m hoàn thành d án s n xu t thu c n . - Hoàn thành, trình Th tư ng Chính ph Chi n lư c phát tri n năng lư ng m i và năng lư ng tái t o trong tháng 8 năm 2008. - KhNn trương ch o hoàn thành, trình Th tư ng Chính ph Quy ho ch a i m xây d ng các nhà máy i n h t nhân trên toàn qu c. 2. B K ho ch và u tư: - KhNn trương trình D th o Quy t nh thành l p H i ng thNm nh Nhà nư c v Báo cáo u tư hai D án i n h t nhân Ninh Thu n; khNn trương hoàn thành vi c thNm nh Báo cáo u tư th y i n Lai Châu, trình Chính ph xem xét trình Qu c h i thông qua t i Kỳ h p tháng 10 năm 2008.
  3. - KhNn trương d th o T trình c a Chính ph v s a i Ngh quy t s 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 c a Qu c h i v công trình quan tr ng qu c gia trình Qu c h i t i kỳ h p tháng 10 năm 2008. - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, các cơ quan có liên quan gi i quy t v n cho các d án c p i n thôn, buôn thu c 5 t nh Tây Nguyên và D án thu i n Qu ng Tr . Trư ng h p vư t thNm quy n, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Ch trì thành l p T công tác liên ngành (g m các B : Tài chính, Công Thương và T p oàn i n l c Vi t Nam) rà soát l i nhu c u v n c a các d án do T p oàn i n l c Vi t Nam làm ch u tư; xu t ngu n v n, i u ki n vay v n, k c vi c thay i ch u tư trong trư ng h p c n thi t T p oàn i n l c Vi t Nam t p trung ngu n l c u tư cho các d án lư i i n, ngu n i n c p bách, xu t, báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 7 năm 2008. 3. B Xây d ng: Ti p t c ôn c các ch u tư và nhà th u thu c B qu n lý, b o m ti n u tư các d án i n. Ch o công tác nghi m thu Nhà nư c i v i các công trình i n theo k ho ch. 4. B Tài chính: Hoàn thành cơ ch cho vay l i i v i kho n vay 400 tri u USD c a Ngân hàng Phát tri n EVN thanh toán các H p ng cung c p th t b th y i n Sơn La và m t s d án c p bách khác như ã ch o t i văn b n 3767/VPCP-KTN ngày 6 tháng 6 năm 2008, trình Th tư ng Chính ph quy t nh trong tháng 6 năm 2008. - Ph i h p v i các B , ngành liên quan gi i quy t v n thu x p v n cho các d án trong Quy ho ch i n VI; thNm tra phương án giá i n do B Công Thương l p, báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. B Tài nguyên và Môi trư ng: - T ch c tính toán m c t ng phát th i qu c gia theo k ho ch cho giai o n n 2020 và 2025, xác nh kh năng chuy n i CDM, báo cáo Chính ph . - Xem xét, c p gi y phép khai thác than cho TVK và cho các ch m theo Lu t khoáng s n và phù h p v i Quy ho ch phát tri n ngành Than. 6. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: Ch ng ph i h p v i các a phương ( y ban nhân dân các t nh: Qu ng Ninh, ng Nai, Cà Mau,...) và ch u tư hư ng d n các v n v th t c và thúc Ny ti n th c hi n công tác n bù, di dân, gi i phóng m t b ng c a các d án u tư. 7. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam:
  4. Ch o các ngân hàng thương m i ti p t c gi i ngân i v i các h p ng vay v n ã ký, tri n khai th c hi n và ký các h p ng ã qua bư c thNm nh d án; các v n vư t thNm quy n, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 8. B Ngo i giao: Báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình làm vi c v i các cơ quan c a Campuchia v hư ng tuy n cáp ng m 110kV c p i n cho o Phú Qu c. 9. T p oàn i n l c Vi t Nam: Ch o quy t li t, t p trung hơn n a, b o m ti n u tư các d án i n. Tích c c tìm gi i pháp ng v n cho các nhà th u m b o ti n và ch t lư ng công trình. Lưu ý cân i u tư gi a các d án ngu n và lư i i n m t cách ng b . Ny nhanh àm phán H p ng mua i n d án Mông Dương 2, báo cáo B Công Thương. 10. T p oàn D u khí Vi t Nam: - S m nghiên c u phương án nh p khNu LNG, báo cáo Th tư ng Chính ph . - Ch o và ôn c các Ban qu n lý d án b o m ti n u tư các d án nhi t i n Nhơn Tr ch 2, Thái Bình 2 và th y i n LuangPrabang t i Lào. - S m k t thúc àm phán phát tri n khí lô B&48/95 và 52/97, b o m cung c p khí cho Trung tâm i n l c Ô Môn vào cu i năm 2011. Ph i h p v i T p oàn i n l c Vi t Nam nghiên c u u tư nhà máy i n v n hành theo công ngh chuy n i như i v i D án i n Ô Môn 1, báo cáo Ban ch o. 11. T p oàn công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam: - KhNn trương cân i ngu n than cho các d án i n, ti p t c tìm u m i nh p khNu than. - S m ký H p ng cung c p than dài h n v i ch u tư các d án i n. - m b o ti n các d án nhi t i n Sơn ng, CNm Ph cung c p i n cho mùa khô năm 2009. - Ny m nh công tác thăm dò nh ng khu v c ã c p phép chuNn b tài nguyên than theo quy ho ch ư c duy t. - L p phương án khai thác than ng b ng Sông H ng, báo cáo B Công Thương xem xét trình Th tư ng Chính ph thông qua trư c khi l p D án u tư. 12. T ng công ty Sông à: khNn trương tri n khai các d án th y i n t i Lào theo k ho ch. 13. T ng công ty L p máy Vi t Nam: Báo cáo B Công Thương k t qu nghiên c u kh thi và thu x p v n D án nhi t i n Vũng Áng 1 và Vũng Áng 2; c n nghiên c u
  5. phương án s a ch a máy bi n áp c a nhà máy i n Uông Bí 1 t i Vi t Nam m b o s m ưa d án vào v n hành. Văn phòng Chính ph thông báo các cơ quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Như trên; - TTg, PTTg Hoàng Trung H i; - Các B : CT, TC, XD, KH& T, TN&MT, KH&CN, NN&PTNT, NG; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - UBND các t nh: Cà Mau, ng Nai, Qu ng Ninh; - Các T p oàn: D u khí Vi t Nam, i n l c Vi t Nam, Than và Khoáng s n Vi t Nam; - Các T ng công ty: L p máy Vi t Nam, Sông à; Văn Tr ng Lý - VPCP: BTCN, PCN: Văn Tr ng Lý, các V : TH, TT T; - Lưu: VT, KTN (4), MT.(30b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản