Thông báo số 154/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
1
download

Thông báo số 154/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 154/BC-BYT về báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 154/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 154/BC-BYT Hà N i, ngày 03 tháng 03 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 78) Ti p theo báo cáo s 77 ngày 01/03/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai như sau: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: T i Iraq: Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) ngày 01/03/2006: Phòng xét nghi m chuNn th c c a WHO ã kh ng nh b nh nhân th hai t i Iraq có k t qu dương tính v i vi rút cúm A(H5N1). ó là b nh nhân nam 39 tu i, s ng phía B c t nh Sulaimaniayh, kh i b nh ngày 18/01/2006 và t vong ngày 27/01/2006. Trư ng h p này là chú ru t c a b nh nhân ư c ghi nh n m c b nh u tiên t i nư c này (n 15 tu i, t vong ngày 17/01/2006). B nh nhân này ã chăm sóc cháu trong su t th i gian i u tr t i b nh vi n. Hi n nay, t i Iraq ã có 02 trư ng h p m c cúm A(H5N1), c hai u t vong. T i nư c này n nay ã có 02 v d ch cúm gia c m u x y ra gi a tháng 01/2006, t i các t nh Sulaimaniay và Missan. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 174 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 94 trư ng h p t vong t i 7 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 27, ch t 20), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 14, ch t 08), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Iraq (m c 02, ch t 02). 2. Tình hình trong nư c: Trong ngày 02/03/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). Tính t ngày 14/11/2005 n nay ã g n 4 tháng14/11/2005 n nay ã g n 4 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong.
  2. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và U ban nhân dân các t nh/thành ph tri n khai th c hi n chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i trên ph m vi c nư c t 3/2006. T ch c th c hi n i m t i các t nh Hà Tây (07/3/2006), Qu ng Nam (14/3/2006), Ti n Giang (21/3/2006). Thành l p các oàn cán b giám sát th c hi n chi n d ch t i các a phương. 3. Làm vi c v i S Y t , Trung tâm y t dư phòng t nh Hà Tây v k ho ch chi ti t, n i dung t ch c L phát ng Chi n d ch V sinh chu ng tr i, v sinh môi trư ng phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) t i t nh Hà Tây(ngày 07/03/2006). 4. Báo cáo tham lu n v tình hình d ch cúm A(H5N1) ngư i t i Vi t Nam và các bi n pháp phòng ch ng d ch ã tri n khai, t i H i ngh tri n khai công tác Thú y toàn qu c năm 2006 c a B nông nghi p và Phát tri n nông thôn (ngày 02/03/2006). 5. Ti p t c tăng cư ng t ch c ho t ng giám sát, tuyên truy n phòng ch ng d ch b nh Xuân – Hè. Ti p t c ph i h p v i các cơ quan Thông t n và báo chí tuy n truy n nhân dân v s d ng gia c m s ch, có ngu n g c, không b b nh, có ki m nh c a cơ quan thú y và m b o v sinh cá nhân, tăng cư ng ki m tra giám sát s d ng gia c m, phòng d ch b nh có th x y ra b t c lúc nào 6. Các t nh lân c n Hà N i (Hà Tây, Hà Nam, B c Ninh, H i Dương, Vĩnh Phúc và Hưng Yên) tăng cư ng giám sát phòng ch ng d ch, không d ch x y ra và lây lan vào Hà N i Trong th i gian i H i ng X Báo cáo chi ti t trình Th tư ng Chính ph v tình hình mua s m trang thi t b , thu c hoá ch t, phương ti n phòng, ch ng d ch t I, chuNn b k ho ch mua s m t II. 8. Tri n khai k ho ch xây d ng D án Lu t phòng, ch ng các b nh truy n nhi m. 9. Ti p t c tri n khai ho t ng các D án h p tác Qu c t h tr cho công tác phòng ch ng cúm A(H5N1) t i Vi t Nam B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
  3. Hán
Đồng bộ tài khoản