Thông báo số 168/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
1
download

Thông báo số 168/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 168/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 168/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 168/BC-BYT Hà N i, ngày 07 tháng 03 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 81) Ti p theo báo cáo s 79 ngày 07/3/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai như sau: I. TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1. Tình hình trên Th gi i: Theo Thông báo c a T ch c Y t Th gi i (WHO) ngày 06/3/2006: T i Trung Qu c: B Y t Trung Qu c ã ghi nh n 01 trư ng h p m c m i cúm A(H5N1). B nh nhân nam 32 tu i, s ng phía nam t nh Qu ng ông, kh i b nh v i tri u ch ng s t và viêm ph i ngày 22/02/2006, b nh ti n tri n nhanh và b nh nhân t vong ngày 02/3/2006. T năm 2004 n nay, t nh Qu ng ông chưa ghi nh n v d ch cúm A(H5N1) trên gia c m. ây là b nh nhân u tiên ư c ghi nh n m c cúm A(H5N1) t nh Qu ng ông, Trung Qu c. Hi n nay, t i Trung Qu c ã có 15 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 09 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 175 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 95 trư ng h p t vong t i 7 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 27, ch t 20), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 15, ch t 09), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Iraq (m c 02, ch t 02). 2. Tình hình trong nư c: Trong ngày 07/3/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). Tính t ngày 14/11/2005 n nay ã g n 4 tháng14/11/2005 n nay ã g n 4 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong.
  2. II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. Ti p t c ph i h p v i các cơ quan Thông t n và báo chí tuy n truy n nhân dân v s d ng gia c m s ch, có ngu n g c, không b b nh, có ki m nh c a cơ quan thú y và m b o v sinh cá nhân, tăng cư ng ki m tra giám sát s d ng gia c m, phòng d ch b nh có th x y ra b t c khi nào. 3. Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tri n khai th c hi n chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i trên ph m vi c nư c t 01/3/2006 n 31/3/2006. T ch c th c hi n i m t i các t nh Hà Tây, Qu ng Nam và Ti n Giang. Thành l p các oàn cán b giám sát th c hi n chi n d ch t i các a phương. 4. Ph i h p v i y ban nhân dân, S Y t , Trung tâm y t d phòng t nh Hà Tây t ch c L phát ng Chi n d ch V sinh chu ng tr i, v sinh môi trư ng phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) t i t nh Hà Tây (ngày 07/03/2006). 5. Ph i h p v i y ban nhân dân, S Y t , Trung tâm Y t d phòng t nh Qu ng Nam và Ti n Giang chuNn b tri n khai t ch c L phát ng Chi n d ch V sinh chu ng tr i, v sinh môi trư ng phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) t i 02 t nh: Qu ng Nam (ngày 14/3/2006), Ti n Giang (21/3/2006). 6. Ch o các a phương in và phát hành các n i dung tuyên truy n, cu n "CNm nang phòng ch ng i d ch cúm ngư i" n t n xã, phư ng, h gia ình. 7. Ch o Hà N i và các t nh lân c n Hà N i (Hà Tây, Hà Nam, B c Ninh, H i Dương, Vĩnh Phúc và Hưng Yên) tăng cư ng giám sát phòng ch ng d ch, không d ch x y ra và lây lan vào Hà N i Trong th i gian i H i ng X và h i ngh APEC. 8. T ng hơp báo cáo các a phương v tình hình s d ng kinh phí ho t ng phòng ch ng d ch theo Quy t nh s 1239/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . 9. Ti p t c xây d ng D án Lu t phòng, ch ng các b nh truy n nhi m trình Qu c H i vào tháng 10/2006. 10. Xây d ng và xin ý ki n góp ý D th o Quy t nh thành l p Ban so n th o quy nh phòng xét nghi m an toàn sinh h c c p I, II và III. 11. Ti p t c tri n khai ho t ng các D án h p tác Qu c t h tr cho công tác phòng ch ng cúm A(H5N1) t i Vi t Nam B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn.
  3. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản