Thông báo số 17/VPCP-TB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
1
download

Thông báo số 17/VPCP-TB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 17/VPCP-TB về ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc họp về phòng chống dịch cúm gia cầm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 17/VPCP-TB

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/VPCP-TB Hà N i, ngày 01 tháng 02 năm 2004 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG PHAN VĂN KH I T I CU C H P V PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M Ngày 30 tháng 1 năm 2004 t i Hà N i, Th tư ng Phan Văn Kh i ã ch trì cu c h p v gi i pháp phòng ch ng d ch gia c m. Tham d có các Phó Th tư ng: Nguy n T n Dũng, Ph m Gia Khiêm, Lãnh o các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Tài chính, K ho ch và u tư, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Thương m i, Văn hoá - Thông tin, Ngo i giao, Giao thông v n t i, Qu c phòng, Công an, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và i di n lãnh o U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có d ch cúm gia c m. Sau khi nghe B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Lê Huy Ng báo cáo tình hình d ch cúm gia c m và các bi n pháp phòng ch ng d ch trong th i gian t i, Th trư ng B Y t Tr n Chí Liêm báo cáo tình hình d ch cúm tuýp A ngư i và bi n pháp phòng ch ng và ý ki n phát bi u c a lãnh o m t s B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th tư ng Phan Văn Kh i ã có ý ki n k t lu n như sau: 1. D ch cúm gia c m là d ch b nh nguy hi m có kh năng lây lan r t nhanh, không ch nh hư ng n phát tri n àn gia c m, tăng trư ng kinh t mà còn gây nguy hi m n s c kho con ngư i. N u d ch không ư c ngăn ch n k p th i, có hi u qu , có th gây i d ch trong c ng ng. Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , U ban nhân dân các a phương ã t p trung m i ngu n l c và phương ti n phòng, ch ng d ch. Nhi u a phương ã áp d ng các bi n pháp m nh bao vây các d ch, phun hoá ch t phòng tr , tiêu c, x lý môi trư ng, tiêu hu àn gia c m, ban hành các chính sách h tr cho ngư i chăn nuôi và công tác phòng ch ng d ch. 2. K t khi phát hi n d ch u tiên n nay, d ch ã lan truy n ra di n r ng và di n bi n ngày càng ph c t p. Tính n nay ã có trên 40 t nh, thành ph có d ch, hơn 7 tri u gia c m nhi m b nh ch t và tiêu hu , m t s ngư i nghi m c cúm, có trư ng h p dương tính v i b nh cúm tuýp A ch ng H5N1, trong ó ã có trư ng h p t vong. ây là thi t h i h t s c to l n cho n n kinh t và uy hi p n tính m ng con ngư i. 3. ngăn ch n d ch b nh có hi u qu m b o s c kho con ngư i, các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t và các B , ngành có liên quan, lãnh o U ban nhân dân các c p ph i xác nh ây là nhi m v tr ng tâm, t xu t và c p bách c a B , ngành và a phương mình; có bi n pháp kiên quy t, t p trung ch o phòng
  2. ch ng d ch v i tinh th n như: “Phòng ch ng l t bão, c u ho ” nhanh chóng bao vây các d ch, kh ng ch s lây lan, s m d p t t d ch trên ph m vi c nư c. 4. Ch t ch U ban nhân dân các c p ph i ch u trách nhi m chính trong ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m và cúm ngư i trên a bàn. Trư ng Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m, Trư ng Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút có trách nhi m ch o công tác chuyên môn, bi n pháp giám sát phòng ch ng d ch trên ph m vi c nư c. - i v i vùng ang có d ch: Ch t ch U ban nhân dân a phương ph i t p trung ch o kiên quy t và huy ng m i ngu n l c trên a bàn phòng ch ng d p d ch: t ch c tiêu hu ngay toàn b àn gia c m trong d ch theo quy nh và hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, th i gian tiêu hu ph i k t thúc trong 7 ngày k t khi có d ch; vi c tiêu hu ph i m b o v sinh môi trư ng và theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý tài nguyên môi trư ng; thành l p các ch t ki m d ch, tr m ki m soát liên ngành trên các tr c l giao thông ra vào a bàn có d ch; huy ng các l c lư ng công an, quân i, qu n lý th trư ng, giao thông v n t i tham gia ki m soát không cho v n chuy n gia c m, s n phNm gia c m, th c ăn chăn nuôi ra kh i vùng d ch; nghiêm c m vi c lưu thông, tiêu th gia c m, s n phNm gia c m trong vùng d ch b nh. i v i ngư i dân khi phát hi n tri u ch ng lâm sàng b nh cúm ph i cho cách ly kh i c ng ng và chuy n ngay n cơ s y t theo dõi. - i v i vùng chưa có d ch: Ch t ch U ban nhân dân các a phương ph i ch o các cơ quan chuyên môn thú y t ch c theo dõi, giám sát, phát hi n b nh trên a bàn; kiên quy t không cho v n chuy n gia c m, s n phNm gia c m nhi m b nh vào a bàn; t ch c phun thu c kh trùng tiêu c, v sinh chu ng tr i và môi trư ng; ki m soát ch t ch vi c lưu thông tiêu th gia c m, s n phNm gia c m trên a bàn; hư ng d n ngư i dân gi gìn v sinh và phòng b nh b o v s c kho c ng ng. N u phát hi n gia c m có b nh ph i công b d ch theo quy nh c a Pháp l nh Thú y và t ch c tiêu hu ngay àn gia c m. 5. Chính sách h tr : Trư c m t h tr cho ngư i chăn nuôi 5.000 ng cho m t con gà xu t chu ng ph i tiêu hu . Sau khi h t d ch U ban nhân dân các a phương, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p chính xác thi t h i do d ch b nh gây ra và xu t chính sách h tr theo nguyên t c nhà nư c và dân cùng chia s r i ro. 6. Các B : Qu c phòng, Công an, Giao thông v n t i, Thương m i th c hi n ch c năng qu n lý ngành ch o các ơn v trong ngành a phương tham gia ph i h p cùng ngành thú y ki m soát vi c lưu thông, v n chuy n, buôn bán gia c m, s n phNm gia c m. 7. B Văn hoá Thông tin th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c thông tin tuyên truy n và các cơ quan thông tin i chúng ph i nh hư ng, chương trình, th i lư ng ưa tin phù h p có tác d ng phòng ch ng d ch và h i nh p kinh t qu c t . c bi t quan tâm các hình th c thông tin tuyên truy n m i ngư i dân hi u úng m c nguy hi m c a d ch b nh, kh năng lây lan, phương pháp phòng tr phòng ch ng d ch và không gây hoang mang trong dân chúng.
  3. 8. B Y t ch o các cơ quan chuyên môn trong ngành và h p tác v i các nư c, các t ch c qu c t hư ng d n phòng b nh, s m xác nh tác nhân gây b nh, cơ ch lây lan và phác i u tr b nh cúm A. 9. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i s d ng có hi u qu kinh phí ư c ngân sách b sung và t ch c qu c t h tr cho vi c phòng ch ng d ch, nh t là trang thi t b phòng ch ng d ch và thi t b phòng h cho ngư i tham gia công tác phòng ch ng d ch. Ki m soát ch t ch vi c nh p khNu gia c m, s n phNm gia c m, th c ăn chăn nuôi và nguyên li u ch bi n th c ăn chăn nuôi. Rà soát ánh giá l i àn gia c m gi ng, có phương án b o v an toàn và k ho ch t ch c s n xu t ch ng con gi ng cho vi c khôi ph c àn gia c m sau khi d p t t d ch. 10. B Tài chính nghiên c u xu t trình Th tư ng Chính ph b sung kinh phí h tr cho các a phương phòng ch ng d ch, th i gian trình trư c ngày 10 tháng 2 năm 2004, trư c m t t m ng cho các a phương có d ch cúm gà vài t ng th c hi n ngay vi c tiêu hu gia c m trong vùng có d ch. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t, th c hi n./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG CH NHI M - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , VĂN PHÒNG CHÍNH PH - Văn phòng Ch t ch nư c, PHÓ CH NHI M - Văn phòng Qu c h i, - Ban Kinh t Trung ương, - Các B : Nông nghi p và PTNT, Y t , Tài chính, K ho ch và u tư, Thương m i, Công an, Qu c phòng, Văn hoá-Thông tin, Ngo i giao, Tài nguyên môi trư ng, Giao thông v n t i, Khoa h c công ngh , - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Nguy n Công S - C c Thú y B Nông nghi p và PTNT, - C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS, B Y t , - Các H ND, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - VPCP: BTCN, các PCN, Các V : KTTH, VX, KG, NC, P, V3, TH, - Lưu NN (5), VT.
Đồng bộ tài khoản