Thông báo số 171/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo số 171/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 171/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 171/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 171/BC-BYT Hà N i, ngày 09 tháng 03 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 82) Ti p theo báo cáo s 81 ngày 08/03/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai như sau: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) và các ngu n tin khác: Trong ngày 08/03/2006, không ghi nh n trư ng h p m i m c cúm A(H5N1). K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 175 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 94 trư ng h p t vong t i 7 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 27, ch t 20), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 15, ch t 09), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Iraq (m c 02, ch t 02). 2. Tình hình trong nư c: Trong ngày 08/03/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). Tính t ngày 14/11/2005 n nay ã g n 4 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Ti p t c ph i h p v i các cơ quan Thông t n và báo chí tuy n truy n nhân dân v s d ng gia c m s ch, có ngu n g c, không b b nh, có ki m nh c a cơ quan thú y và m b o v sinh cá nhân, tăng cư ng ki m tra giám sát s d ng gia c m, phòng d ch b nh có th x y ra b t c khi nào. 2. Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tri n khai th c hi n chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i trên ph m vi c nư c trong tháng 3/2006. T ch c th c hi n i m t i các t nh Hà Tây (07/3/2006), Qu ng Nam
  2. (14/3/2006), Ti n Giang (21/3/2006). Thành l p các oàn cán b giám sát th c hi n chi n d ch t i các a phương. 3. Ph i h p v i y ban nhân dân, S Y t , Trung tâm y t d phòng t nh Quangr Nam chuNn b tri n khai t ch c L phát ng Chi n d ch V sinh chu ng tr i, v sinh môi trư ng phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) vào ngày 14/03/2006. 4. H p Ban ch o Qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i thư ng kỳ hàng tu n báo cáo tình hình d ch cúm A(H5N1) và tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch. 5. Ch o các a phương in và phát hành các n i dung tuyên truy n, cu n "CNm nang phòng ch ng i d ch cúm ngư i" n t n xã, phư ng, h gia ình. 6. Tích c c ch o các t nh lân c n Hà N i (Hà Tây, Hà Nam, B c Ninh, H i Dương, Vĩnh Phúc và Hưng Yên) tăng cư ng giám sát phòng ch ng d ch, không d ch x y ra và lây lan vào Hà N i Trong th i gian i H i ng X và H i ngh APEC. 7. Ti p t c ki n toàn các thành viên Ban ch o Qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i theo Quy t nh s 348/Q -TTg ngày 21/02/2006 c a Th tư ng Chính ph . 8. Ti p t c xây d ng D án Lu t phòng, ch ng các b nh truy n nhi m trình Qu c H i vào tháng 10/2006, D th o Quy t nh thành l p Ban so n th o Lu t phòng ch ng các b nh truy n nhi m g i xin ý ki n các B ngành liên quan. 9. Ti p t c tri n khai ho t ng các D án h p tác Qu c t h tr cho công tác phòng ch ng cúm A(H5N1) t i Vi t Nam B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản