intTypePromotion=3

Thông báo số 174/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
2
download

Thông báo số 174/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 174/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với JBIC kiểm điểm tình hình giải ngân các dự án vay JBIC và các vấn đề liên quan do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 174/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 174/TB-BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 05 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P V I JBIC KI M I M TÌNH HÌNH GI I NGÂN CÁC D ÁN VAY JBIC VÀ CÁC V N LIÊN QUAN Ngày 25/4/2008 theo ngh c a JBIC, t i tr s B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v i Trư ng i di n JBIC t i Hà N i, i di n JICA Vi t Nam ki m i m tình hình th c hi n và gi i ngân các d án, công tác chuNn b ti p nh n h tr k thu t v qu n lý ch t lư ng và an toàn thi công, chuNn b làm vi c v i JBIC Tokyo v danh m c d án ngh vay JBIC tài khóa 2008 và các v n liên quan. Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên V KH T, Tài chính, KHCN, HTQT, C c Giám nh & QLCL CTGT, C c ư ng b VN, C c Hàng h i VN, các Ban QLDA 18, 85, Thăng Long, Bi n ông, M Thu n, Ban QLDA an toàn giao thông và Văn phòng B . Th trư ng Ngô Th nh c thông báo vi c chuy n i t ch c qu n lý c a C c ư ng b và m t s Ban QLDA, ngh JBIC, JICA thông báo v i các cơ quan liên qu n c a Chính ph Nh t B n ph i h p tri n khai. Giao v KH T ph i h p v i V HTQT so n th o quy ch v qu n lý giám sát c a B i v i các d án ODA theo hư ng các Ban QLDA không thay i cán b ph trách d án, B GTVT v n ch trì vi c i u ph i ODA, thương th o v i các nhà tài tr v danh m c ưu tiên, n i dung Hi p nh vay, … không làm gián o n quá trình tri n khai, gi i ngân d án sau khi chuy n các Ban QLDA v tr c thu c các C c. JBIC thông báo k t qu gi i ngân tài khóa 2007 các d án thu c B GTVT t 86,1% k ho ch (cao hơn k t qu gi i ngân chung 80,4% các d án JBIC t i Vi t Nam). Sau khi nghe trình bày c a JBIC và báo cáo c a các Ban QLDA, ý ki n c a các C c, V tham d h p, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: I. V TI N TH C HI N VÀ GI I NGÂN M T S D ÁN: m b o m c tiêu gi i ngân m t s d án s h t h n Hi p nh vay trong năm 2008 (Nhà ga hành khách sân bay Tân Sơn Nh t, C ng Cái Lân, QL18) và thúc Ny ti n các d án ang tri n khai, yêu c u các Ban QLDA, ch u tư và các C c V ch c năng thu c B t p trung gi i quy t các n i dung c th c a m i d án như sau: 1. D án nhà ga khách Sân bay Tân Sơn Nh t (TCTy C ng HKMN): V KH T có văn b n yêu c u TCTy C ng HKMN th c hi n trách nhi m c a ch u tư trong vi c làm th t c thanh toán cho nhà th u trư c ngày 31/5/2008, k p gi i ngân trong th i h n Hi p nh vay JBIC. 2. D án c ng Cái Mép – Th V i (Ban QLDA 85): C c Giám nh xem xét, phê duy t TKKT và d toán i u ch nh, làm cơ s Ban QLDA85 thương th o h p ng v i nhà th u gói 1, 2; T ch c u th u gói 5 ( ư ng n i QL51 xu ng c ng) và gói 3 (n o vét lu ng) sau khi có k t qu sơ tuy n. 3. D án c u Nh t Tân và ư ng n i Nh t Tân – Sân bay N i Bài (ban QLDA 85):
  2. Ban QLDA85 d th o văn b n B ký g i UBND TP.Hà N i v GPMB gói th u 2, ph i h p v i JBIC Hà N i th sát hi n trư ng ngày 29/4/2008 v i m cu i gói th u 3, ch o TEDI chuNn b h sơ d án ư ng n i Nh t Tân – Sân bay N i Bài làm vi c v i oàn công tác c a JBIC Tokyo. 4. D án c ng Cái Lân (C c HHVN-Ban QLDA hàng h i 2): có th ký h p ng và thanh toán b ng b o lãnh trong th i h n Hi p nh vay JBIC cho nhà th u gói 4 (tàu lai + tàu thu gom nư c th i + tr m x lý nư c th i): B s ch trì h p 17h00 chi u ngày 2/5/2008, thành ph n tham gia g m V KHCN, V KH T, C c HHVN, Ban QLDA hàng h i 2, nhà th u, tư v n (C c HHVN chuNn b báo cáo và m i tư v n, nhà th u). 5. D án c ng H i Phòng (Ban QLDA c ng HP): Yêu c u Ban QLDA c ng HP khNn trương làm th t c i u ch nh d án u tư có th thanh toán n t 20% kh i lư ng cho nhà th u gói 1, ch o nhà th u tri n khai ngay h ng m c kè B ch ng và lát á kè kênh Hà Nam, hoàn thành trong năm 2008. 6. D án c u y u giai o n 1 (C c ư ng b - Ban QLDA Bi n ông): C c BVN ch o Ban QLDA Bi n ông hoàn t t th t c ký h p ng n t 7 gói th u còn l i, giám sát ti n thi công theo úng ti n h p ng, g i báo cáo v bi n pháp m b o an toàn thi công sau tai n n c u R ch Bàu. Giao C c BVN xu t phương án tri n khai các c u ti p theo. 7. D án c u Thanh trì (C c ư ng b - ban QLDA Thăng Long): - ư ng vành ai 3 giai o n 2: Ban QLDA Thăng Long lên bi u ti n chi ti t, trách nhi m c a t ng ơn v , cá nhân hoàn thành cu i năm 2010 theo ch o c a TTgCP. - Ph n u khánh thành gói 2 vào ngày 15/8/2008. - C c Giám nh s m xem xét, phê duy t k t qu u th u gói 3A (c u c n Pháp Vân) và gói 6 (c u Phù ng) 8. D án c u C n Thơ (Ban QLDA M Thu n): - Ban QLDA M Thu n ph i h p v i V KH T tính toán, t ng h p các n i dung công vi c và giá tr c n b sung B ngh JBIC b sung Hi p nh vay m i cho d án. - B sung thi t b quan tr c trong quá trình thi công: Ch p thu n nguyên t c. Yêu c u Ban QLDA báo cáo chi ti t v s c n thi t u tư, quy mô, ngu n v n C c Giám nh ph i h p v i V KHCN, V KH T xem xét, tham mưu cho B có t trình b sung lên TTgCP. - X lý bi n ng giá gói 2 và 3: ban QLDA M Thu n tính toán chi ti t, làm vi c v i C c Giám nh, V KH T C c Giám nh d th o t trình TTgCP cho phép x lý theo hư ng áp d ng ch chính sách m i c a Vi t Nam gi m thua l cho nhà th u và m b o ti n d án. - ngh JBIC ch p thu n vi c b sung h ng m c tái t o c nh quan môi trư ng b ng t n d ng t gia t i c a gói th u 1 và 3. 9. D án 44 c u ư ng s t (TCTy SVN – Ban QLCDA ư ng s t): TCTy SVN ch o Ban QLCDA ư ng s t th c hi n theo ti n xu t c a JBIC. 10. D án QL18 (Ban QLCDA18): Ban QLCDA 18 cam k t hoàn thành th t c thanh toán cu i cùng cho nhà th u trong th i h n Hi p nh vay JBIC.
  3. 11. D án c u QL 1 G 3 o n C n Thơ – Cà Mau (Ban QLCDA 18): Giao Ban QLCDA 18 t ng h p các n i dung Thông báo h p c a lãnh o B v i 5 T nh ng b ng sông C u Long v ti n GPMB các c u c a d án. 12. D án QL3 m i (Ban QLCDA18): JBIC th ng nh t cho ti n hành u th u gói PK1 bình thư ng. 13. D án tăng cư ng ATGT các qu c l phía B c (Ban QLDA ATGT): Th ng nh t v i k ho ch tri n khai như xu t c a Ban QLDA ATGT. II. CÔNG TÁC CHU N BN LÀM VI C V I CÁC OÀN CÔNG TÁC C A NH T B N: 1. oàn làm vi c v danh sách các d án ưu tiên ngh v n vay JBIC tài khóa 2008: Giao V KH T ph i h p v i các C c, ban QLDA chuNn b tài li u. 2. oàn công tác c a chuyên gia B t ai – CSHT và GTVT Nh t B n v qu n lý ch t lư ng và an toàn thi công công trình: Giao C c Giám nh ch trì làm vi c theo l ch trình c a oàn. 3. Ph i h p v i các cơ quan c a Chính ph Nh t B n t i Vi t Nam ( i s quán Nh t B n, JBIC, JICA) xu t b n sách v 35 năm h p tác trong lĩnh v c GTVT: Giao Nhà xu t b n GTVT chuNn b n i dung, cương, V HTQT ph i h p v i V KH T t ng h p làm vi c v i phía Nh t, báo cáo lãnh o B . Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo n các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo) - TTr. Ngô Th nh c ( b/c) - TTr. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - TTr. Lê M nh Hùng ( b/c); - TCTy C ng HKMN; Nguy n Văn Công - Ban QLDA c ng HP, Ban QLDA ư ng s t; - Các cơ quan, ơn v d h p; - Lưu: VT, TH.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản