intTypePromotion=1

Thông báo số 178/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
76
lượt xem
4
download

Thông báo số 178/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 178/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án giao thông kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 178/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 178/TB-VPCP Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P V TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC D ÁN GIAO THÔNG K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ N I. Ngày 18 tháng 7 năm 2008 t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p ki m i m tình hình th c hi n các d án giao thông k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. Tham d cu c h p có i di n lãnh o các B : Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân thành ph Hà N i, y ban nhân dân t nh Hà Tây và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a B Giao thông v n t i và y ban nhân dân thành ph Hà N i, ý ki n c a i di n các cơ quan liên quan, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: 1. V tình hình th c hi n: Qua báo cáo, k t qu th c hi n 10 d án giao thông k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i do B Giao thông v n t i qu n lý trong th i gian 03 tháng v a qua là r t th p, ti n th c hi n ch m so v i k t qu t i báo cáo l n trư c. V i tình hình th c hi n các d án như trong th i gian v a qua s không th t ư c ti n theo yêu c u k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i, ng th i làm gi m hi u qu u tư c a các d án. 2. Các yêu c u, nhi m v trong th i gian t i s m kh c ph c nh ng t n t i trong quá trình tri n khai th c hi n các d án nh m Ny nhanh ti n , áp ng yêu c u nhi m v t ra, Th tư ng Chính ph yêu c u: - Hàng tháng, B Giao thông v n t i có báo cáo v tình hình th c hi n, y ban nhân dân thành ph Hà N i và các a phương liên quan có báo cáo v k t qu th c hi n công tác n bù gi i phóng m t b ng các d án. Th tư ng Chính ph s duy trì giao ban 3 tháng 1 l n ki m i m tình hình th c hi n và tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình tri n khai. - V th t c u tư: Yêu c u B Giao thông v n t i trong tháng 8 năm 2008 ph i hoàn thành các th t c phê duy t i u ch nh d án và i u ch nh t ng m c u tư i v i các d án c n i u
  2. ch nh; ng th i khNn trương hoàn thi n th t c u tư s m ưa các d án vào tri n khai th c hi n. i v i các gói th u c n th c hi n cơ ch ch nh th u m b o ti n , B Giao thông v n t i rà soát c th , báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Các B , ngành c n ch ng nghiên c u, gi i quy t theo thNm quy n và xu t x lý nh ng v n vư t thNm quy n tháo g vư ng m c v cơ ch , chính sách trong quá trình chuNn b và th c hi n d án. - V công tác n bù, gi i phóng m t b ng: Yêu c u y ban nhân dân thành ph Hà N i và các a phương có liên quan rà soát, ch ng gi i quy t theo thNm quy n các vư ng m c i v i t ng d án; tính toán nhu c u, quy ho ch qu t, xu t cơ ch t o ngu n v n xây d ng các khu tái nh cư nh m áp ng nhu c u tái nh cư ph c v công tác gi i phóng m t b ng các d án. Yêu c u B Tài nguyên và Môi trư ng khNn trương t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng khó khăn vư ng m c trong công tác n bù, gi i phóng m t b ng như ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 721/TTg-KTN ngày 15 tháng 5 năm 2008; ng th i nghiên c u vi c rút ng n th i gian quy trình gi i phóng m t b ng, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trong tháng 8 năm 2008. - V ngu n v n th c hi n: B Giao thông v n t i rà soát nhu c u ngu n v n cho t ng d án ch ng tri n khai k ho ch hàng năm; trư ng h p c n thi t, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính b sung ho c ng v n, b o m nguyên t c không ư c thi u v n làm gi m ti n i v i các d án, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - Yêu c u ti n hoàn thành t ng d án c th như sau: + D án c u Thanh Trì: hoàn thành trong quý IV năm 2010; + Vành ai 3 giai o n 1, o n Mai D ch - Pháp Vân, thành ph Hà N i: hoàn thành quý II năm 2009; + D án xây d ng vành ai 3 giai o n 2, o n Mai D ch - Pháp Vân: hoàn thành quý IV năm 2011; + D án xây d ng c u Nh t Tân: hoàn thành trong quý IV năm 2011; + D án xây d ng ư ng c u n i Nh t Tân - N i Bài: hoàn thành quý IV năm 2011; + D án xây d ng qu c l 3 m i Hà N i - Thái Nguyên: hoàn thành quý III năm 2011; + D án xây d ng tuy n ư ng s t ô th Hà N i tuy n s 1 - giai o n 1: hoàn thành năm 2016;
  3. + D án nâng c p qu c l 32 o n nam Thăng Long - Di n: hoàn thành quý III năm 2008; + D án nâng c p qu c l 32 o n Di n - Nh n: hoàn thành quý III năm 2010; + D án m r ng và hoàn thi n ư ng Láng - Hòa L c: hoàn thành quý II năm 2010; Căn c vào yêu c u ti n hoàn thành t ng d án nêu trên, B Giao thông v n t i ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph có liên quan c th hóa yêu c u ti n bàn giao m t b ng thi công cho t ng d án; ng th i ký cam k t hoàn thành và có trách nhi m th c hi n nghiêm túc ti n theo yêu c u. Chính ph s có hình th c k lu t i v i các t p th , cá nhân không hoàn thành nhi m v ư c giao. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng; - Các PTTg: Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i; - Các B : GTVT, KH& T, TC, XD, TN&MT; - UBND thành ph Hà N i; - y ban nhân dân t nh Hà Tây; - y ban nhân dân t nh Thái Nguyên; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Tr ng Lý, Ph m Văn Phư ng; các V : KTTH, TH, P, TT T; Ph m Văn Phư ng - Lưu VT, KTN (4).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản