Thông báo số 186/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Thông báo số 186/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 186/BC-BYT về việc báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 186/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 186/BC-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 03 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 86) Ti p theo báo cáo s 85 ngày 13/03/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai như sau: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: Theo Thông báo c a T ch c Y t Th gi i ngày 13/03/2006: T i Indonesia: B Y t Indonesia ã ghi nh n thêm 01 trư ng h p m c m i cúm A (H5N1), b nh nhân n 12 tu i, s ng Boyolali, Trung tâm t nh Java, kh i b nh ngày 19/02/2006, nh p vi n ngày 23/02/2006 và t vong ngày 01/3/2006. Các nhà ch c trách a phương ã kh ng nh có gà ch t, xét nghi m dương tính v i vi rút cúm A (H5N1) t i các gia ình hàng xóm c a b nh nhân. Hi n nay d ch cúm gia c m ang lây lan r t m nh t i các vùng trung tâm và phía ông t nh Java. n nay t i Indonesia ã có 29 trư ng h p m c cúm A (H5N1), trong ó có 22 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 177 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 98 trư ng h p t vong t i 7 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 29, ch t 20), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 15, ch t 10), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Iraq (m c 02, ch t 02). 2. Tình hình trong nư c: Trong ngày 14/03/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). Tính t ngày 14/11/2005 n nay không ghi nh n trư ng h p m c m i. K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong.
  2. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Ti p t c ph i h p v i các cơ quan Thông t n và báo chí tuyên truy n nhân dân v s d ng gia c m s ch, có ngu n g c, không b b nh, có ki m nh c a cơ quan thú y và m b o v sinh cá nhân, tăng cư ng ki m tra giám sát s d ng gia c m, phòng d ch b nh có th x y ra b t c khi nào. 2. Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tri n khai th c hi n chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i t i các a phương. Ph i h p v i y ban nhân dân, S Y t , Trung tâm Y t d phòng t nh Qu ng Nam t ch c tri n khai L phát ng Chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) vào ngày 14/3/2006. 3. Phân công cán b tr c 24/24h hàng ngày, thông tin k p th i di n bi n tình hình d ch cúm A(H5N1) trong nư c và trên th gi i. 4. Ch o các Trung tâm truy n thông giáo d c s c kho 64 t nh/thành ph xây d ng k ho ch, phương hư ng ho t ng truy n thông cho a phương, tri n khai in và c p phát các tài li u truy n thông. Tăng cư ng tuyên truy n nhân dân v tính nghiêm tr ng c a d ch b nh hi n nay. 5. Ch o các cơ s i u tr tăng cư ng các ho t ng giám sát, phát hi n s m có bi n pháp x lý k p th i và tích c c i u tr các trư ng h p nghi nhi m cúm A (H5N1) ngư i. 6. T ng h p tình hình d ch cúm A(H5N1) và các bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai báo cáo t i cu c h p Ban ch o Qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m t i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 7. Tri n khai ho t ng thu c các D án h p tác Qu c t h tr cho công tác phòng ch ng cúm A(H5N1) t i Vi t Nam. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản