intTypePromotion=3

Thông báo số 187/2006/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Thông báo số 187/2006/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 187/2006/TB-VPCP về Ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về các Dự án điện đã khởi công giai đoạn 2002 - 2006 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 187/2006/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 187/2006/TB-VPCP Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2006 THÔNG BÁO Ý KI N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N SINH HÙNG V CÁC D ÁN ĐI N ĐÃ KH I CÔNG GIAI ĐO N 2002 - 2006 Xét báo cáo c a oàn ki m tra tình hình th c hi n ti n các d án i n ã kh i công giai o n năm 2002 - 2006, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng có ý ki n như sau: 1. Trong th i gian v a qua, ch u tư các d án ngu n và lư i i n ã có nhi u c g ng ph i h p v i các nhà th u và a phương liên quan tri n khai th c hi n các nhi m v ã ư c Th tư ng Chính ph giao và t ư c nh ng k t qu tích c c. Ph n l n các d án ang th c hi n theo ti n quy nh; công tác gi i phóng m t b ng và xây d ng tái nh cư các d án ã có nh ng chuy n bi n t t, t o i u ki n cho các nhà th u thi công và s m n nh s n xu t và i s ng c a nhân dân tái nh cư. Tuy nhiên, do m t s nguyên nhân như: ch m tr v l p và phê duy t thi t k , i u ki n a ch t công trình ph c t p, cung c p thi t b công ngh không úng k ho ch và không ng b , b trí l c lư ng thi công không áp ng yêu c u... nên nhi u d án không t m c tiêu phát i n theo ti n ã ư c Th tư ng Chính ph giao. 2. m b o ti n phát i n c a các d án ngu n i n, các B , ngành, a phương, ch u tư và các nhà th u liên quan t p trung th c hi n t t các nhi m v sau: a) Các B , ngành, a phương, ch u tư, các nhà th u liên quan tăng cư ng trách nhi m th c hi n t t nhi m v c a mình, th c hi n ý ki n ch o c a oàn công tác ã ư c các bên th ng nh t i v i t ng d án; tăng cư ng s ph i h p trong ch o và t ch c th c hi n nh m m b o hoàn thành m c tiêu ti n ã ư c hi u ch nh (xem Ph l c I và Ph l c II). b) Các ch u tư: - K p th i ch n ch nh công tác qu n lý u tư xây d ng; khNn trương kh c ph c tình tr ng ch m tr trong vi c l p, thNm nh, phê duy t thi t k k thu t giai o n 2 và t ng d toán ký h p ng t ng th u; t ch c u th u cung c p thi t b công ngh k p th i; theo dõi ch t ch vi c cung c p thi t b công ngh c a nhà th u, b o m ng b và có xu t x theo úng yêu c u; m b o v n và thanh toán k p th i kh i lư ng th c hi n.
  2. - Ch trì, ph i h p v i t ng th u tăng cư ng công tác i u hành thi công, có bi n pháp h tr ho c cương quy t thay th nhà th u trong t h p n u không m b o l c lư ng thi công áp ng ti n th c hi n d án. - Ch o cung c p y và k p th i b n v thi công, b trí cán b có năng l c và thNm quy n th c hi n giám sát tác gi ; t ch c t t công tác giám sát thi công nh m m b o yêu c u v ch t lư ng công trình. - KhNn trương àm phán ký k t h p ng v i nhà th u th c hi n các d án m r ng (nhân ôi) theo Quy t nh s 1195/Q -TTg ngày 9/11/2005 c a Th tư ng Chính ph . - T ng công ty i n l c Vi t Nam ph i h p v i U ban nhân dân các a phương liên quan ch o ưu tiên cung c p i n n nh ph c v thi công các d án; ti n hành t ng k t các v n v k thu t - kinh t i v i vi c xây d ng p bê tông b n m t t i các công trình thu i n Pleikrông và Tuyên Quang. c) T h p nhà th u: Huy ng công nhân lành ngh và thi t b thi công áp ng yêu c u ti n quy nh; ph i h p ch t ch v i ch u tư t ch c i u hành và qu n lý công trư ng m b o các yêu c u v thi công, t ch c i s ng, an ninh, an toàn trên công trư ng. d) B Giao thông v n t i: ch o các ơn v thi công khNn trương hoàn thành c u Diên Bình (qu c l 14) và nâng c p qu c l 7; th ng nh t v i T ng công ty i n l c Vi t Nam báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép u tư D án ư ng tránh ng p qu c l 28 (D án thu i n ng Nai 3 và 4). ) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ch o các ơn v liên quan khNn trương hoàn thành vi c i u ch nh, b sung t ng m c u tư D án h ch a nư c C a t và l p D án u tư h th ng kênh B c, trình Th tư ng Chính ph quy t nh; ph i h p v i U ban nhân dân t nh Bình Thu n ch o hoàn thành vi c di dân, tái nh cư gi i phóng m t b ng h sông Lu thu c D án thu l i Phan Rí - Phan Thi t phù h p v i ti n phát i n D án thu i n i Ninh. e) B Tài nguyên và Môi trư ng: căn c Quy t nh s 1195/Q -TTg ngày 9/11/2005 v vi c quy nh m t s cơ ch , chính sách c thù u tư xây d ng các công trình i n c p bách giai o n 2006 - 2010 và i u ki n th c t c a D án nhi t i n Ô Môn III xem xét gi i quy t ngh c a ch u tư v vi c không ti n hành l p t thi t b kh khói (FGD) c a d án nêu trên; s m gi i quy t vi c chuy n i m c ích s d ng t theo ngh c a các ch u tư. g) B Lao ng - Thương binh và Xã h i: xem xét gi i quy t ngh c a B Xây d ng v ch c thù cho ngư i lao ng ang làm vi c t i các D án thu i n Buôn Tua Srah và Sê San 4... h) B Công nghi p: ch o T ng công ty i n l c Vi t Nam và các ch u tư ti p t c àm phán, s m tho thu n ký k t h p ng mua bán khí, h p ng mua bán i n, h p ng mua bán than, trư ng h p vư t quá thNm quy n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
  3. i) U ban nhân dân các t nh có các d án: - Ti p t c ph i h p ch t ch v i ch u tư D án trong vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư, m b o s m n nh i s ng c a nhân dân tái nh cư và phát tri n s n xu t. - Trong khi ch Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư các D án thu i n B n Chát, Hu i Qu ng, U ban nhân dân t nh Lai Châu ch ng ph i h p v i ch u tư ch o và t ch c th c hi n công tác gi i phóng m t b ng và lòng h áp ng ti n thi công ã quy nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương, các ơn v liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó Th Tư ng CP; - Các B : Công nghi p, Xây d ng, K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBND các t nh, thành ph : Lai Châu, Qu ng Ninh, H i Phòng, Thanh Hoá, Ngh An, Qu ng Tr , Văn Tr ng Lý Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Bình nh, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, k L k, k Nông, Lâm ng, Bình Thu n, Bình Phư c, Bà R a - Vũng Tàu, C n Thơ; - Các T p oàn: i n l c Vi t Nam, CN Than và Khoáng s n Vi t Nam, D u khí qu c gia Vi t Nam; - Các TCT: Sông à, Lilama, Vinaconex, Licogi, Xây d ng 4, Cơ i n - Xây d ng và TL (B NN), IDICO; - Công ty c ph n T Hương i n, Bình i n; - Công oàn i n l c Vi t Nam; - ng chí Thái Ph ng Nê, phái viên c a TTgCP; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Các V : TH, NN, KTTH, P; - Lưu: VT, CN (3).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản