Thông báo số 189/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
3
download

Thông báo số 189/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 189/TB-VPCP về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về một số biện pháp giải quyết vướng mắc trong đầu tư xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 189/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 189/TB-VPCP Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N SINH HÙNG V M T S BI N PHÁP GI I QUY T VƯ NG M C TRONG Đ U TƯ XÂY D NG Ngày 19 tháng 9 năm 2007, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng và Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p làm vi c v i các B liên quan ánh giá vi c th c hi n Ch th s 836/CT-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph và m t s bi n pháp gi i quy t vư ng m c trong u tư xây d ng. Tham d cu c h p có i di n lãnh o các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính, Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a các B , ý ki n c a Phó Th tư ng Hoàng Trung H i, Phó Th tư ng thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: 1. Nh ng vi c liên quan đ n qu n lý đ t đai, tài nguyên và môi trư ng a) V vi c c p gi y phép trong ho t đ ng khoáng s n: Hi n nay còn quá nhi u lo i gi y phép trong ho t đ ng khoáng s n (Gi y phép kh o sát khoáng s n, Gi y phép thăm dò khoáng s n, Gi y phép khai thác khoáng s n, Gi y phép ch bi n khoáng s n, Gi y phép t n thu khoáng s n quy đ nh t i các Đi u 21, 25, 31, 44 và 50 c a Lu t Khoáng s n). Giao B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u trình s a đ i theo hư ng đơn gi n hoá các th t c hành chính, xoá b b t các lo i gi y phép không c n thi t, trư c m t ch gi l i Gi y phép thăm dò khoáng s n, th c hi n phân c p m nh hơn n a vi c giao cho các b chuyên ngành và y ban nhân dân c p t nh c p gi y phép ho t đ ng khoáng s n. b) V đi u ki n giao đ t, cho thuê đ t quy đ nh tai Đi u 30 c a Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t Đ t đai: Nh m tháo g vư ng m c trong th t c l p d án đ u tư xây d ng, đ ng ý t m giao đ t đ ph c v công tác kh o sát, l p d án. Sau khi d án đ u tư xây d ng đư c c p có th m quy n phê duy t thì th c hi n vi c giao đ t chính th c theo quy đ nh c a Lu t Đ t đai. Giao B Tài nguyên và Môi trư ng rà soát l i các th t c giao đ t b o đ m phù h p, đ ng b v i các văn b n pháp lu t khác theo hư ng c i cánh hành chính, xoá b các th t c rư m rà, t o thu n l i cho ch đ u tư trong quá trình l p d án. c) V quy đ nh các d án ph i l p Báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng: Yêu c u th c hi n đúng quy đ nh t i Ngh đ nh s 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t B o v môi trư ng. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì cùng B Xây d ng rà soát l i danh m c các lo i d án công trình c n l p Báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng, đ ng th i c i cách th t c, n i dung Báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng nh m t o thu n l i cho Ch đ u tư, nh t là đ i v i các d án nhà , khu đô th nh . 2. Nh ng v n đ liên quan đ n qu n lý đ u tư, qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình: a) V vi c c p gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i các d án trong nư c: Hi n nay quy đ nh v đăng ký và c p Gi y ch ng nh n đ u tư đang làm phát sinh nhi u th t c cho c ch đ u tư và gây áp l c công vi c cho cơ quan qu n lý nhà nư c. B K ho ch và Đ u tư nghiên c u c i ti n gi m thi u th t c hành chính; s a đ i, b sung quy trình, th t c, n i dung và xem xét l i giá tr pháp lý c a Gi y ch ng nh n đ u tư. Trư ng h p không c n thi t ph i duy trì lo i gi y này thì ki n ngh bãi b .
  2. b) V n i dung, th t c th m đ nh thi t k cơ s : Giao B Xây d ng rà soát các n i dung, th t c th m đ nh thi t k cơ s trong các văn b n quy đ nh hi n hành (Ngh đ nh s 16/2005/NĐ- CP và Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP) đ tháo g khó khăn, vư ng m c khi xây d ng các d án, b o đ m đơn gi n hoá, kh c ph c s thi u đ ng b gi a các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan, phù h p v i đi u ki n th c t trong nư c và yêu c u h i nh p qu c t . B Xây d ng có văn b n hư ng d n v u quy n th m đ nh thi t k cơ s các d án đ u tư xây d ng công trình. c) V vi c chuy n đ i các ban qu n lý d án thành t ch c tư v n qu n lý d án chuyên nghi p ho t đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t v doanh nghi p: Giao B Xây d ng rà soát các quy đ nh t i Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 đ xác đ nh l trình chuy n đ i phù h p, không làm nh hư ng t i vi c tri n khai, th c hi n các d án. B Giao thông v n t i hư ng d n các th t c thanh quy t toán chi phí cho các Ban qu n lý d án sau khi tho thu n v i B Tài chính. d) V đ ngh s a đ i các quy đ nh v th t c th m duy t v phòng cháy, ch a cháy t i Đi u 16 và Ph l c s 3 c a Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP c a Chính ph hư ng d n Lu t Phòng cháy: Giao B Công an ch trì ph i h p v i B Xây d ng và các B , ngành liên quan rà soát các quy đ nh v th t c th m duy t v phòng cháy, ch a cháy. Vi c th m duy t b o đ m ch t ch đ t yêu c u phòng cháy, ch a cháy nhưng th t c ph i đơn gi n hoá không làm c n tr trong quá trình tri n khai th c hi n các d án. Nh ng công trình có nguy cơ gây th m h a khi x y ra cháy như: nhà cao t ng, công trình văn hoá, trung tâm thương m i t p trung đông ngư i, bãi đ xe ng m, kho hàng d cháy, n ... thì nh t thi t ph i có phương án phòng, ch ng cháy, n khi th m đ nh thi t k cơ s . Các công trình còn l i thì th m duy t v phòng cháy, ch a cháy khi th m đ nh, phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công. e) B Xây d ng ch trì ph i h p v i B Qu c phòng rà soát, th ng nh t các quy đ nh v qu n lý chi u cao các công trình b o đ m gi m b t th t c hành chính và thu n l i trong vi c c p phép xây d ng, tránh tình tr ng ph i xin tho thu n chi u cao cho t ng công trình. 3. M t s v n đ liên quan đ n công tác đ u th u. a) V v n đ b o đ m c nh tranh, ch ng khép kín trong đ u th u: thi t k xây d ng là m t quá trình th ng nh t, liên t c nh m th c hi n ý tư ng c a tác gi cho t i khi hoàn thành toàn b thi t k , b o đ m b n quy n tác gi , ti n đ và ch t lư ng công trình xây d ng. N i dung v ch ng khép kín trong đ u th u quy đ nh t i Đi u 11 Lu t Đ u th u là chưa phù h p v i yêu c u th c t c a công tác thi t k xây d ng và các quy đ nh c a Lu t Xây d ng. B K ho ch và Đ u tư nghiên c u trình s a đ i, đi u ch nh n i dung Đi u 11 c a Lu t Đ u th u. b) V quy đ nh giá tr gói th u đư c ch đ nh th u: Theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP c a Chính ph v qu n lý đ u tư d án đ u tư xây d ng công trình, vi c phân lo i d án theo m c v n đã đư c đi u ch nh tăng kho ng 2,5 l n so v i trư c đây, trong khi m c giá gói th u đư c áp d ng ch đ nh th u v n l y theo quy đ nh cũ (Ngh đ nh s 88/1999/NĐ-CP và Ngh đ nh s 14/2000/NĐ-CP). Nh m đáp ng yêu c u đ y nhanh th c hi n các d án, tháo g khó khăn kéo dài th i gian do đ u th u, giao B K ho ch và Đ u tư nghiên c u trình s a đ i, đi u ch nh m c giá gói th u đư c áp d ng ch đ nh th u. c) V xây d ng chi n lư c, quy ho ch: Đ ng ý ch đ nh các nhà th u tư v n có đ năng l c đ xây d ng chi n lư c, quy ho ch ngành, quy ho ch s n ph m. Vi c ch đ nh th u ph i đư c th c hi n ch t ch , đúng quy đ nh. Kinh phí xây d ng chi n lư c, quy ho ch đư c b t t ngu n v n s nghi p kinh t . d) B K ho ch và Đ u tư: Trong tháng 10 hư ng d n c th v công tác đ u th u l a ch n nhà cung c p d ch v b o hi m công trình, ki m toán v n đ u tư, l a ch n tư v n qu n lý d án và đ u th u l a ch n ch đ u tư. 4. Nh ng v n đ liên quan đ n qu n lý chi phí xây d ng công trình: a) B xây d ng ch trì rà soát l i và ban hành đ y đ các văn b n hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí xây d ng công trình; trình s a đ i quy đ nh thanh toán đ i v i công trình chuy n ti p theo quy đ nh t i Đi u 36, Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP cho phù h p. b) Giao B Tài chính ch trì ph i h p v i B Xây d ng và cơ quan liên quan rà soát và ban hành trong tháng 10 năm 2007 các văn b n hư ng d n v thanh quy t toán công trình theo
  3. quy đình t i Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP theo tinh th n đơn gi n th t c thanh toán t i Kho b c; quan h gi a ch đ u tư (bên A) và nhà th u (bên B) tuân th theo H p đ ng xây d ng. Ch đ u tư ch u trách nhi m v tính chính xác, h p lý c a kh i lư ng th c hi n, đ nh m c, đơn giá, d toán các lo i công vi c. Kho b c thanh toán theo h p đ ng. 5. M t s công vi c c n tri n khai g p: a) Giao B K ho ch và Đ u tư căn c các k t lu n nêu trên, trong tháng 10 trình Th tư ng Chính ph d th o Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v th c hi n m t s bi n pháp t m th i x lý nh ng vư ng m c nh m đ y nhanh nhanh ti n đ th c hi n các d án đ u tư, xây d ng. b) Yêu c u các B , ngành và các cơ quan liên quan ti p t c rà soát nh ng vư ng m c trong đ u tư và có bi n pháp c th , quy t li t nhanh chóng s a đ i các văn b n pháp lu t không còn phù h p, th c hi n nghiêm túc nhi m v Th tư ng Chính ph giao t i Ch th s 836/CT-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2007. c) Giao B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i B , ngành, đ a phương rà soát toàn b cơ ch , chính sách v gi i phóng m t b ng cho các d án đ u tư, đ xu t bi n pháp x lý, tháo g vư ng m c báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 10 năm 2007. d) Giao các B K ho ch và Đ u tư, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính rà soát toàn b các Lu t Đ u tư, Lu t Đ u th u, Lu t Xây d ng, Lu t Đ t đai, Lu t B o v môi trư ng,.. báo cáo Chính ph trình Qu c h i s a đ i nh ng n i dung chưa phù h p nh m b o đ m h th ng các văn b n pháp lu t v đ u tư, xây d ng đ ng b , minh b ch, h n ch t i đa s ch ng chéo, đơn gi n hoá th t c hành chính, phù h p v i đi u ki n th c t trong nư c và yêu c u h i nh p qu c t nh m đáp ng yêu c u tăng nhanh t c đ đ u tư, th c hi n kh i lư ng xây d ng ngày càng l n. Văn phòng Chính ph xin thông báo đ các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó TTG CP; - Các B : KH&ĐT, Tài chính, Xây d ng, GTVT, Công an, Qu c phòng, TN&MT, NN&PTNT; - VPCP: BTCN, các PCN, Ban XDPL, các V : TH, KTTH, NN, KG, NC; Websìte CP; Văn Tr ng Lý - Lưu: VT, CN (5).
Đồng bộ tài khoản