Thông báo số 19/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Thông báo số 19/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 19/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế về ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 19/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/BC-BYT Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 45) Ti p theo báo cáo s 44 ngày 05/01/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo T ch c Y t Th gi i (WHO): ngày 05/01/2006, B Y t Th Nhĩ Kỳ ã ghi nh n 02 trư ng h p u tiên nhi m cúm A(H5N1): B nh nhân th nh t: Nam 14 tu i, s ng vùng ngo i ô H t Dogubayazit, phía ông t nh Agry, biên gi i gi a nư c C ng hòa Islamic c a Iran và Armenia. B nh nhân vào B nh vi n T nh Van ngày 01/01/2006 và t vong cùng ngày. B nh nhân th hai: là ch gái c a bênh nhân trên, 15 tu i nh p vi n cũng trong ngày 01/01/2006 và t vong ngày 05/01/2006. Các nhà ch c trách Y t Th Nhĩ Kỳ ã thông báo t ngày 01/01/2006, t i B nh vi n t nh Van ã có 11 b nh nhân (tình c 2 trư ng h p trên) vào vi n v i nh ng tri u ch ng nghi nhi m cúm A(H5N). Cu c i u tra ban u do WHO th c hi n cho bi t: Ngư i nhà c a hai b nh nhân trên có s ti p xúc v i gà và nh ng con gà ch t ã ư c tìm th y t i H t Dogubayazit vào cu i năm trư c. M c dù d ch cúm A(H5N1) gia c m không ư c ghi nh n t i H t này ngày 27/011/2005 d ch cúm gia c m ã ư c ghi nh n t i T nh Igdir, là t nh g n ó. Các nhà ch c trách cho r ng nguyên nhân gây d ch có th là vùng này n m trên ư ng di cư c a các lo i chim nư c. - K t tháng 12/2003 n nay ã có 144 trư ng h p m c, trong ó có 76 trư ng h p t vong t i 6 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 16, ch t 11), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 7, ch t 3), Vi t Nam (m c 93, ch t 42) Th Nhĩ Kỳ (m c 2, ch t 2). 2. Tình hình trong nư c: - Trong ngày 06/01/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1).
  2. - T ngày 14/11/2005 n nay không ghi nh n trư ng h p m c m i. -T u năm n nay ghi nh n 66 trư ng h p m c t i 25 t nh/thành ph , trong ó có 22 trư ng h p t vong. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. T ng h p báo cáo ành giá công tác phòng ch ng d ch năm 2005, xây d ngk ho ch ho t ng năm 2006. 3. H p tri n khai D án WHO/FAO/UNDP tài tr v phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao. 4. Hoàn thi n K ho ch trung và dài h n phòng ch ng d ch cúm ngư i t i Vi t Nam trong D án c a WB, UNDP B Y t xin báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph và xin ý ki n ch o ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Trương Xuân Hương
Đồng bộ tài khoản