Thông báo số 192/TB-VPCP

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo số 192/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 192/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại cuộc họp Ban chỉ đạo kiểm tra theo Kế hoạch số 05-KH/TW ngày 10/9/2003 của Bộ Chính trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 192/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 192/TB-VPCP Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2003 THÔNG BÁO C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 192/TB-VPCP NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2003 V K T LU N C A TH TƯ NG PHAN VĂN KH I T I CU C H P BAN CH O KI M TRA THEO K HO CH S 05-KH/TW NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2003 C A B CHÍNH TRN Ngày 27 tháng 11 năm 2003, Ban Ch o ki m tra theo K ho ch s 05-KH/TW ngày 10 tháng 9 năm 2003 c a B Chính tr ã h p dư i s ch trì c a ng chí Phan Văn Kh i, U viên B Chính tr , Th tư ng Chính ph - Trư ng nan. Trên cơ s ý ki n và ngh c a các ng chí d h p, Th tư ng Phan Văn Kh i - Trư ng ban Ch o k t lu n: 1. T nay n h t quý I năm 2004: T p trung ki m tra trách nhi m c a các b , ngành, a phương lãnh o, ch o th c hi n K t lu n s 108-TB/TW ngày 14 tháng 5 năm 2003 c a B Chính tr , Ngh quy t s 03/2003/NQ-CP ngày 29 tháng 1 năm 2003 c a Chính ph và Quy t nh s 273/Q -TTg ngày 12 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ki m tra u tư xây d ng và qu n lý, s d ng t ai. làm rõ n i dung ki m tra trên, năm oàn ki m tra c a Trung ương, tùy tình hình th c t có th t quy t nh m c và ph m vi ki m tra. Các oàn ki m tra báo cáo k t qu ki m tra v Thư ng tr c Ban Ch o trư c ngày 10 tháng 3 năm 2003 t ng h p báo cáo B Chính tr . 2. Trong năm 2004: T p trung ch o thanh tra, ki m tra tr c ti p v u tư xây d ng và qu n lý s d ng t ai các d án, công trình tr ng i m, các T ng Công ty l n và nh ng nơi có nhi u v n n i c m. Trong tháng 12 năm 2003, giao Văn phòng Chính ph làm vi c v i T ng Thanh tra Nhà nư c, B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng k ho ch, d ki n i m và th i gian thanh tra, ki m tra báo cáo Th tư ng Chính ph và Ban Ch o xem xét, quy t nh. Ban Ch o ho t ng n khi k t thúc vi c th c hi n K ho ch s 05-KH/TW c a B Chính tr . Các thành viên Ban Ch o làm Trư ng oàn ki m tra ch nh Phó Trư ng oàn, ư c yêu c u các cơ quan có thành viên tham gia oàn ki m tra c cán b giúp vi c khi c n thi t. Trư ng oàn ki m tra thu c cơ quan nào thì s d ng d u c a cơ quan ó th c hi n nhi m v N i quy oàn ki m tra do Trư ng oàn quy nh.
  2. Vi c ki m tra c a năm oàn Trung ương và các a phương, b , ngành ph i b o m nghiêm túc, có hi u qu thi t th c, ph i ánh giá ư c tình hình lãnh o, ch o, t ch c th c hi n ch o c a B Chính tr , Ban Bí thư và Chính ph v công tác ki m tra u tư xây d ng và qu n lý, s d ng t ai, nêu c th nh ng vi c làm ư c và chưa ư c, phát hi n nh ng khi m khuy t trong cơ ch qu n lý, ki n ngh s a i, b sung k p th i; trư ng h p c n thi t s ki m tra sâu m t s d án, công trình, a bàn c th báo cáo B Chính tr . 3. Căn c Quy t nh s 86-Q /TW ngày 16 tháng 10 năm 2003 c a B Chính tr , Văn phòng Chính ph làm nhi m v Thư ng tr c c a Ban Ch o có trách nhi m ti p nh n, x lý, báo cáo k p th i các thông tin liên quan lên Trư ng ban Ch o. T Công tác giúp vi c c a Ban Ch o ( ư c thành l p theo Quy t nh s 922/Q - VPCP ngày 19/11/2003 c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ) th c hi n nhi m v do Ban Ch o và Thư ng tr c Ban Ch o giao. Các oàn ki m tra ch ng i v i ph n công vi c c a mình, n u có vư ng m c báo cáo k p th i lên Trư ng ban Ch o (thông qua Văn phòng Chính ph ). 4. Th tư ng Chính ph y nhi m cho U viên Thư ng tr c ư c ký nh ng công văn giao d ch, hư ng d n, tr l i các oàn ki m tra, các a phương, b , ngành và các công vi c khác sau khi ã xin ch th c a Th tư ng Chính ph , s d ng d u Văn phòng Chính ph th c hi n nhi m v này. Tùy tình hình c th , Trư ng Ban s quy t nh tri u t p h p x lý công vi c k p th i. 5. Các b , ngành, a phương căn c K ho ch s 05-KH/TW c a B Chính tr và n i dung k t lu n c a Th tư ng t i Thông báo này, có trách nhi m tri n khai vi c t ki m tra, báo cáo k t qu v Thư ng tr c Ban Ch o. Văn phòng Chính ph xin thông báo các ng chí trong Ban Ch o và các a phương, b , ngành liên quan bi t, th c hi n. Nguy n Văn Lâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản