Thông báo số 20/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Thông báo số 20/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 20/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 20/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/BC-BYT Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 46) Ti p theo báo cáo s 45 ngày 06/01/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo T ch c Y t Th gi i (WHO): ngày 07/01/2006, B Y t Th Nhĩ Kỳ ã ghi nh n thêm 02 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1). ó là 2 trư ng h p tr em 5 tu i và 8 tu i, c hai u ang n m vi n. Các nhà ch c trách Y t Th Nhĩ Kỳ thông báo, t i B nh vi n t nh Van hi n có kho ng 30 b nh nhân ang i u tr v i các tri u ch ng nghi nhi m cúm A(H5N1). Cu c i u tra cho r ng có s liên quan ti p xúc gi a b nh nhân v i gia c m m c b nh, và s lây nhi m tăng v i th i ti t l nh trong khi thói quen c a ngư i dân ưa gia c m vào trong nhà c a h . - K t tháng 12/2003 n nay ã có 146 trư ng h p m c, trong ó có 76 trư ng h p t vong t i 6 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 16, ch t 11), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 7, ch t 3), Vi t Nam (m c 93, ch t 42) Th Nhĩ Kỳ (m c 4, ch t 2). 2. Tình hình trong nư c: - Trong ngày 07/01 n 09/01/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - T ngày 14/11/2005, ã hơn 50 ngày không ghi nh n trư ng h p m c m i. -T u năm n nay ghi nh n 66 trư ng h p m c t i 25 t nh/thành ph , trong ó có 22 trư ng h p t vong. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai:
  2. 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. Công văn s 28/DP-DT ngày 09/01/2006 g i Văn phòng B Thương m i và Văn phòng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v c cán b tham gia oàn ki m tra công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m t i các a phương: TP. Hà N i, à N ng, TP. H Chí Minh. 3. Công văn s 29/DP-DT ngày 09/01/2006 ngh Lãnh o S Y t TƠ. Hà N i, Th a Thiên Hu và Tp. H Chí Minh t ch c t ng k t ánh giá di n t p phòng ch ng i d ch cúm ngư i, chuNn b rút kinh nghi m t ch c di n t p t i các a phương trong c nư c. 4. H p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v công tác tri n khai D án và ti p t c ti n hành các th t c xác nh n vi n tr c a D án WHO/FAO/UNDP tài tr v phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m ng l c cao. 5. Hoàn thi n k ho ch trung và dài h n phòng ch ng d ch cúm ngư i t i Vi t Nam trong D án c a WB, UNDP. B Y t xin báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph và xin ý ki n ch o ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản