Thông báo số 202/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
3
download

Thông báo số 202/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 202/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của Cục hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 202/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------------- S : 202/TB-BGTVT Hà N i, ngày 19 tháng 05 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P KI M I M TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH C A C C HÀNG KHÔNG VI T NAM Ngày 13/5/2008, t i Văn phòng B GTVT, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p ki m i m tình hình th c hi n k ho ch c a C c Hàng không Vi t Nam. Tham d cu c h p có các Th trư ng: Tr n Doãn Th , Lê M nh Hùng; i di n lãnh o: V KH T, V Tài chính, C c Giám nh và QLCLCTGT, C c Hàng không Vi t Nam, C m c ng hàng không mi n B c, C m c ng hàng không mi n Trung, T ng công ty C ng hàng không mi n Nam. Sau khi nghe báo cáo tình hình th c hi n công tác quy ho ch và ti n th c hi n các d án ngành hàng không và ý ki n c a các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng k t lu n như sau: 1. B trư ng hoan nghênh ngành hàng không Vi t Nam ã c g ng trong công tác kh i ng và tri n khai m t s d án trong th i gian v a qua. 2. V công tác quy ho ch - i v i quy ho ch phát tri n giao thông v n t i hàng không: Th ng nh t m c th i gian quy ho ch phát tri n GTVT hàng không là năm 2020, nh hư ng năm 2030. Giao Th trư ng Tr n Doãn Th ch o v KH T và C c hàng không Vi t Nam hoàn ch nh báo cáo trình Th tư ng Chính ph phê duy t trong tháng 5/2008. - i v i quy ho ch chi ti t các c ng hàng không: Giao Th trư ng Tr n Doãn Th ch o V KH T, C c Hàng không Vi t Nam tri n khai m b o ti n quy nh. 3. V tình hình th c hi n các d án Năm 2007 ngành Hàng không Vi t Nam ã ti n hành kh i công nhi u d án t i các c ng hàng không và th c hi n công tác chuNn b u tư m t s d án khác. ây là ti n Ny nhanh ti n th c hi n d án trong năm 2008. 3.1 i v i các d án c a C m c ng hàng không mi n B c - Hoàn thành và ưa vào s d ng sân bay ng H i, m b o tuy t i an toàn khi khai thác. - Hoàn thành h th ng èn êm, h th ng ư ng tr c, sân máy bay và ILS thu c C ng hàng không Vinh trong năm 2008.
  2. 3.2. i v i C m c ng hàng không mi n Trung. - D án C ng hàng không qu c t à N ng: hi n ã ch m ti n , giao C m c ng hàng không mi n Trung làm vi c v i các nhà th u i u ch nh l i ti n và kiên quy t ch o các nhà th u th c hi n. C m c ng hàng không mi n Trung l p ti n theo t ng tháng, n u trong 03 tháng ơn v thi công ch m ti n có th ti n hành thay th nhà th u khác. Giao V KH T b trí v n cho d án theo ti n . - D án C ng hàng không Cam Ranh: ã hoàn thành vi c l p t h th ng èn êm. Yêu c u C m c ng hàng không mi n Trung ch o m b o hoàn thành Nhà ga hành khách úng ti n và ưa vào khai thác t quý II/2009. - i v i h th ng èn êm C ng hàng không Pleiku, C ng hàng không Phù Cát: c n th n tr ng khi xem xét, quy t nh u tư. Ghi nh n ý ki n ngh c a các a phương th c hi n trong th i gian phù h p. ng ý v nguyên t c cho Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam ng v n u tư h th ng èn êm t i C ng hàng không Pleiku. Giao C c Giám nh và QLCLCTGT hư ng d n ơn v th c hi n các th t c u tư theo úng quy nh c a pháp lu t. 3.3. i v i T ng công ty C ng hàng không mi n Nam - D án nhà ga C ng hàng không Liên Khương: c n Ny nhanh ti n th c hi n d án. - C ng hàng không C n Thơ: ph n u cu i năm 2008 ưa vào khai thác ư ng bay n i a, cu i năm 2009 ưa vào khai thác các ư ng bay qu c t . - D án C ng hàng không Phú Qu c: V KH T ch trì thNm nh phê duy t quy ho ch, có phân kỳ u tư theo t ng giai o n. Riêng giai o n 1, th ng nh t quy mô u tư là 2,5 tri u hành khách/năm. 4. i v i các d án chuNn b u tư. 4.1 D án C ng hàng không qu c t Long Thành Th trư ng Tr n Doãn Th ch o V KH T ph i h p v i C c Hàng không Vi t Nam l p báo cáo Th tư ng Chính ph xin ch trương v vi c t ch c th c hi n l p quy ho ch. 4.2. D án C ng hàng không qu c t N i Bài - D án nhà ga hành khách T2: ng ý thành l p T tư v n ti n hành àm phán h p ng tư v n d án. Yêu c u T tư v n và C c Hàng không Vi t Nam lưu ý các y u t v ki n trúc, m t b ng, i u ki n khí h u khi v n d ng thi t k nhà ga hành khách C ng hàng không Tân Sơn Nh t cho phù h p v i C ng hàng không qu c t N i Bài. - i v i D án m r ng sân máy bay và D án c i t o, nâng c p h th ng ư ng lăn: V KH T d th o báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép C m c ng hàng không mi n B c ng v n thi công d án c i t o, nâng c p ư ng lăn; ghép d án m
  3. r ng sân máy bay vào d án xây d ng sân máy bay Nhà ga hành khách T2. Khi d án ư c duy t s trình Th tư ng Chính ph b trí v n. 5. V qu n lý u tư xây d ng - Các ch u tư d án ôn c các ơn v thi công th c hi n nghiêm túc các h p ng kinh t ã ký, ng th i tìm m i i u ki n h tr các nhà th u th c hi n úng ti n ; tranh th nghi m thu kh i lư ng hoàn thành, Ny nhanh ti n gi i ngân gi i quy t khó khăn v v n cho nhà th u. - Các ch u tư ch ng làm vi c v i các nhà th u tính toán chênh l ch giá, k p th i i u ch nh d án, t ng d toán áp ng nhu c u gi i ngân. Giao C c Giám nh và QLCLCTGT hư ng d n th t c i u ch nh trư t giá cho các d án theo quy nh t i Thông tư s 09/2008/TT-BXD tri n khai th c hi n. - Ch báo cáo: Giao C c Hàng không Vi t Nam theo dõi ch t ch ti n th c hi n các d án thu c ngành, duy trì ch báo cáo úng th i gian quy nh và mb o ch t lư ng. nh kỳ 06 tháng, B trư ng s có bu i làm vi c v i C c Hàng không Vi t Nam và các ch u tư ki m i m ti n th c hi n các d án. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - Các Th trư ng: Tr n Doãn Th , Lê M nh Hùng (-nt-); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, TH (B). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản