Thông báo số 208/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
3
download

Thông báo số 208/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 208/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị trực tuyến ngành dược toàn quốc năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 208/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 208/TB-VPCP Hà N i, ngày 22 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N CH O C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N THI N NHÂN T I H I NGHN TR C TUY N NGÀNH DƯ C TOÀN QU C NĂM 2009 Ngày 23 tháng 6 năm 2009, t i Hà N i, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ã d và ch o H i ngh tr c tuy n ngành dư c toàn qu c năm 2009. Tham d H i ngh có i di n lãnh o các B : Y t , Công Thương, Khoa h c và Công ngh , K ho ch và u tư, Văn phòng Chính ph ; lãnh o các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, lãnh o các S Y t và i di n các t ch c, doanh nghi p, trư ng i h c, Vi n nghiên c u ho t ng trong lĩnh v c dư c. Sau khi nghe báo cáo c a B Y t , ý ki n tham lu n c a các i bi u d H i ngh , Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân có ý ki n như sau: I. ÁNH GIÁ K T QU HO T NG C A NGÀNH DƯ C 1. K t qu t ư c Năm 2008, Ngành dư c ã có bư c phát tri n m i và t ư c nh ng k t qu kh quan: h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v dư c ư c chú tr ng hoàn thi n, cơ b n áp ng ư c các yêu c u phát tri n c a ngành; công tác giám sát ch t lư ng, phòng ch ng thu c gi , thu c nh p l u, thu c không rõ ngu n g c trên th trư ng ã ư c Ny m nh; t p trung tri n khai các gi i pháp h tr , áp d ng ng b ti n trình tiêu chuNn hoá các ho t ng s n xu t, kinh doanh dư c phNm thông qua các nguyên t c, tiêu chuNn th c hành t t (GPs); th trư ng dư c phNm năm qua khá bình n, không có s tăng giá t bi n. 2. Nh ng t n t i và h n ch Bên c nh nh ng thành t u ã t ư c, ngành dư c v n còn nh ng t n t i và h n ch c n ph i t p trung kh c ph c: Công nghi p dư c ch m phát tri n; nguyên li u cho s n xu t thu c trong nư c ch y u v n ph i nh p khNu, ngu n dư c li u trong nư c chưa ư c khai thác m t cách hi u qu ; M ng lư i cung ng, phân ph i thu c phát tri n chưa h p lý, ch y u v n ch t p trung các thành ph , th xã l n; công tác nghiên c u khoa h c chưa ư c u tư m nh; chính sách khuy n khích và kêu g i u tư nư c ngoài trong lĩnh v c dư c chưa th c s thi t th c, vi c tri n khai chưa hi u qu ;… i ngũ cán b ngành dư c còn r t thi u (bình quân m i t 1,5 dư c s i h c/1 v n dân) ch y u t p trung các thành ph l n, nhi u vùng nông thôn, nh t là vùng xa, vùng sâu không có dư c s .
  2. II. NH NG V N TR NG TÂM C N TRI N KHAI TH C HI N 1. B Y t ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai th c hi n các nhi m v sau: a) Ti p t c tri n khai và Ny nhanh ti n th c hi n các nhi m v tr ng tâm theo ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân t i H i ngh ngành dư c năm 2008 nêu t i thông báo s 127/TB-VPCP ngày 26 tháng 5 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph , trong ó lưu ý t p trung th c hi n m t s n i dung sau: - Ny m nh công tác xây d ng và hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c dư c và c i cách th t c hành chính áp ng yêu c u qu n lý, s phát tri n c a th trư ng dư c phNm trong i u ki n h i nh p qu c t ; tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n, t p hu n, thanh tra; ki m tra vi c tuân th quy nh pháp lu t t i các a phương trong c nư c; t ch c các H i ngh chuyên v qu n lý dư c cho t ng khu v c và trong ph m vi c nư c. - Xây d ng và hoàn thi n các án: Quy ho ch phát tri n công nghi p dư c; Quy ho ch các vùng nuôi tr ng, ch bi n dư c li u trong nư c; Quy ho ch h th ng lưu thông phân ph i n năm 2015, t m nhìn n 2020, trình th tư ng Chính ph trong Quý IV năm 2009 và Quý I năm 2010. - Ny m nh hơn n a công tác th c hành t t nhà thu c (GPP): th c hi n GPP hóa t t c các nhà thu c b nh vi n theo úng l trình; xây d ng cơ ch h tr v tài chính, ph m vi kinh doanh, quy n phân ph i i v i các nhà thu c t GPP; chú tr ng vi c tri n khai GPP theo th t ưu tiên nhà thu c trong b nh vi n, các nhà thu c g n b nh vi n, ti p theo là các nhà thu c các thành ph , th xã l n,… - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, ơn v liên quan xây d ng án phát tri n nhân l c dư c giai o n 2010-2020, trình Th tư ng Chính ph trong Quý IV năm 2009 (kh o sát và d báo nhu c u nhân l c dư c c a a phương; liên doanh, liên k t v i các cơ s ào t o a d ng hoá các lo i hình ào t o và b o m cơ ch chính sách duy trì và phát tri n ngu n nhân l c sau khi ư c ào t o). b) Ch trì, ph i h p v i B N i v xây d ng Thông tư liên t ch v vi c ki n toàn t ch c b máy c a cơ quan qu n lý nhà nư c và cơ quan chuyên môn, k thu t v dư c và m phNm a phương, i u ch nh nh biên và b sung biên ch các c p, ban hành trong Quý IV năm 2009. c) Xây d ng án “Nâng cao năng l c c a h th ng ki m tra ch t lư ng thu c t trung ương n a phương”, trong ó xu t cơ ch ho t ng, ngu n v n th c hi n, quy mô h th ng, hoàn thi n và trình Th tư ng Chính ph trong Quý IV năm 2009. Hoàn thi n cơ ch ki m tra ch t lư ng thu c; có k ho ch và gi i pháp nâng cao hi u qu c a công tác ti n ki m và h u ki m. d) ChuNn b t ch c H i ngh toàn qu c v nh hư ng u tư trong lĩnh v c dư c giai o n t nay n 2020 (d báo nhu c u th trư ng dư c phNm, xây d ng các ch tiêu kinh t dư c,..).
  3. Ti n hành kh o sát, ánh giá năng l c s n xu t c a các doanh nghi p trong nư c xây d ng k ho ch, l trình cho vi c u tư s n xu t thu c generic. ) Ch n ch nh t ch c b máy và cơ ch ho t ng c a T ng Công ty Dư c Vi t Nam tăng cư ng hi u qu trong các lĩnh v c ho t ng. B Y t làm u m i ph i h p cùng các B : Công Thương, Tài chính, K ho ch và u tư và các B ngành liên quan t ch c h i ngh ánh giá ho t ng c a T ng Công ty Dư c Vi t Nam vào cu i năm 2009; th ng nh t trình Chính ph v mô hình t ch c, cơ c u v n, cơ ch i u hành và l trình tri n khai vi c thành l p T p oàn u tư kinh doanh dư c phNm, làm nòng c t trong vi c phân ph i, cung ng và bình n th trư ng thu c trong nư c. e) KhNn trương xây d ng và tri n khai K ho ch t ng th nh m ki n toàn và phát tri n công tác dư c b nh vi n t tuy n Trung ương n a phương. i u ch nh, hoàn thi n cơ ch u th u thu c cung ng cho h th ng y t công l p. T ch c ánh giá, xây d ng cơ ch các m i quan h : b nh vi n - nhà thu c, bác sĩ - dư c sĩ - ngư i b nh có gi i pháp bào m l i ích hài hoà c a các i tư ng: b nh nhân, b nh vi n và cán b y t , phù h p v i quy nh hi n hành. g) Th ch hoá các n i dung, gi i pháp ch n ch nh ho t ng qu n lý thông tin, qu ng cáo thu c, nghiên c u và ban hành ho c trình c p có thNm quy n s a i, b sung và ban hành các ch tài nghiêm kh c x lý các trư ng h p vi ph m. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, cân i, b trí kinh phí cho vi c xây d ng, tri n khai th c hi n úng ti n các án, d án phát tri n ngành dư c ã ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph ch o, phê duy t; t ch c sơ k t, ánh giá vi c th c hi n Quy t nh 179/2007/Q -TTg ngày 26 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành quy ch t ch c mua s m tài s n, hàng hóa t ngân sách nhà nư c theo phương th c t p trung. Trên cơ s ó ph i h p ch t ch v i B Y t và các B ngành liên quan xây d ng và tri n khai án thí i m u th u thu c qu c gia. 3. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Y t ban hành Thông tư liên t ch hư ng d n trình t , th t c ăng ký kinh doanh i v i các nhà thu c b nh vi n; ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Y t và các cơ quan liên quan xây d ng và trình c p có thNm quy n ban hành các quy nh hư ng d n u tư nư c ngoài trong lĩnh v c kinh doanh dư c phNm. 4. B Công thương ch trì, ph i h p ch t ch v i B Y t tri n khai th c hi n các gi i pháp nh m Ny m nh phát tri n công nghi p hóa dư c; ph i h p tri n khai các gi i pháp bình n th trư ng dư c phNm Vi t Nam; ch trì, ph i h p v i B Y t và các cơ quan liên quan rà soát, trình Chính ph s a i Ngh nh s 37/2006/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t Lu t Thương m i v ho t ng xúc ti n thương m i. 5 . B Khoa h c và Công ngh ban hành văn b n hư ng d n v tiêu chí, quy trình, th t c xét ch n s n phNm qu c gia áp d ng ng b cho các B ngành, a phương; xu t các cơ ch , chính sách ưu ãi t o i u ki n thúc Ny quá trình nghiên c u và phát tri n s n xu t các s n phNm qu c gia ho c các nhi m v khoa h c và công ngh
  4. ph c v s n phNm qu c gia. Trình Th tư ng Chính ph phê duy t s n phNm qu c gia (trong ó có các s n phNm c a ngành dư c) trong Quý III năm 2009. 6. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương a) Tri n khai th c hi n hi u qu các ch trương, chính sách, quy nh và quy ch chuyên môn trong lĩnh v c dư c; tăng cư ng công tác qu n lý dư c, b o m cung c p thu c, nh t là thu c thi t y u cho nhân dân v i ch t lư ng t t, giá c phù h p; thúc Ny quá trình GPP hóa các nhà thu c trên a bàn qu n lý, b o m hoàn thành úng ti n theo l trình ã ra; cao trách nhi m c a Giám c S Y t , Giám c b nh vi n trong vi c b o m s d ng thu c an toàn, hi u qu , h p lý. Ki m tra và có bi n pháp phòng tránh, ngăn ch n vi c l m d ng thu c, l m d ng xét nghi m trong khám ch a b nh. b) Ch o S Y t ph i h p v i các S ngành liên quan xây d ng án phát tri n ngành dư c t i a phương, bao g m: ki n toàn t ch c b máy, phát tri n công nghi p dư c, s p x p h th ng lưu thông phân ph i, qu n lý th trư ng dư c phNm, ki m tra ch t lư ng thu c, công tác dư c b nh vi n và phát tri n nhân l c dư c T p trung ngu n l c tri n khai th c hi n. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Y t , Khoa h c và Công ngh , Tài chính, Công thương, K ho ch và u tư; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TH, TKBT, KTTH. KTN, C ng TT T; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). Nguy n H u Vũ
Đồng bộ tài khoản