intTypePromotion=3

Thông báo số 212/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
2
download

Thông báo số 212/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 212/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia dự án Vinasat tại phiên họp lần thứ 15 của Ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 212/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 212/TB-VPCP Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N THI N NHÂN, TRƯ NG BAN CH O QU C GIA D ÁN VINASAT T I PHIÊN H P L N TH 15 C A BAN CH O. Ngày 08 tháng 8 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân, Trư ng ban Ch o qu c gia D án VINASAT (g i t t là Ban Ch o) ã ch trì phiên h p l n th 15 c a Ban Ch o t ng k t ho t ng c a Ban Ch o. Tham d phiên h p có các thành viên Ban Ch o (lãnh o các B , cơ quan: Thông tin và Truy n thông, K ho ch và u tư, Tài chính, Khoa h c và Công ngh , Công an, Qu c phòng, ài Truy n hình Vi t Nam, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam),lãnh o Văn phòng Chính ph và các thành viên Ti u ban giúp vi c Ban Ch o. Sau khi nghe báo cáo c a Ti u ban giúp vi c Ban Ch o và T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam, ý ki n c a các thành viên Ban Ch o và i di n các cơ quan, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân, Trư ng ban Ch o ã k t lu n như sau: 1. Ghi nh n và ánh giá cao tinh th n làm vi c có trách nhi m c a Ti u ban giúp vi c Ban Ch o, s n l c c a T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam và s ph i h p ch t ch c a các B , ngành trong vi c th c hi n các n i dung k t lu n t i phiên h p l n th 14 nói riêng và toàn b nhi m v c a Ban Ch o nói chung ã t ch c phóng và ưa vào khai thác có hi u qu v tinh VINASAT-1, tri n khai ng b các D án thành ph n c a các B , ngành. Vi c phóng v tinh ã thành công t t p, úng ti n , vư t m c yêu c u v các ch tiêu k thu t và tu i th c a qu v tinh. 2. Giao B Thông tin và Truy n thông: a) Ch trì, cùng B Công an, B Qu c phòng và T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam trư c ngày 30 tháng 8 năm 2008 hoàn thành n i dung th a thu n vi c T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam h tr k thu t và ào t o cán b k thu t cho B Công an và B Qu c phòng nh m khai thác có hi u qu v tinh VINASAT-1; b) Ch ng xem xét, ph i h p v i các cơ quan liên quan xu t, trình Th tư ng Chính ph trư c ngày 30 tháng 9 năm 2008 phương án khai thác 3 v trí qu ov tinh ã ăng ký v i Liên minh Vi n thông qu c t (ITU);
  2. c) xu t vi c khen thư ng các t p th , cá nhân ã có thành tích óng góp vào vi c phóng thành công v tinh vi n thông VINASAT-1 trư c ngày 30 tháng 8 năm 2008. 3. Giao T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam: a) Ny m nh công tác ti p th và t ch c khai thác hi u qu dung lư ng v tinh VINASAT-1; b) Duy trì ph i h p t n s , qu o v i các nhà khai thác v tinh c a các nư c có liên quan m b o ch t lư ng ph c v c a v tinh VINASAT-1. 4. Giao B Công an, B Qu c phòng trư c ngày 30 tháng 8 năm 2008 làm vi c v i B Tài chính và B K ho ch và u tư th ng nh t phương án b trí v n cho các D án thành ph n hoàn v n t m ng c a năm 2008 và ti n hành các công vi c c a giai o n ti p theo. 5. ng ý ch m d t ho t ng c a Ban ch o qu c gia D án VINASAT k t sau phiên h p l n th 15 c a Ban Ch o. Nh ng công vi c liên quan còn l i ư c các cơ quan, ơn v gi i quy t theo ch c năng, nhi m v và theo thNm quy n. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Thông tin và Truy n thông, K ho ch và u tư, Tài chính, Khoa h c và Công ngh , Công an, Qu c phòng; - T p oàn Bưu chính Vi n thông VN; - ài Truy n hình Vi t Nam; - /c Trung Tá, Phái viên c a Th tư ng CP v CNTT; - Ban D án VINASAT (23 Phan Chu Trinh, Hà N i); - C c T n s vô tuy n i n (115 Tr n Duy Hưng, Hà N i); Văn Tr ng Lý - VPCP: BTCN, các PCN Các V : KTTH, QHQT, KGVX, NC, TH, TCCB, TCCV, TT T; - Lưu: Văn thư, KTN (3b). Tr 36

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản