Thông báo số 2128/TB-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
1
download

Thông báo số 2128/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 2128/TB-BYT về tình tình dịch cúm (H5N1) và các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 2128/TB-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2128/TB-BYT Hà N i, ngày 24 tháng 3 năm 2005 THÔNG BÁO C A B Y T NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S 2128/TB-B Y T NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2005 V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG CH NG DNCH KH N C P Tình hình d ch cúm A(H5N1) ti p t c di n bi n ph c t p t i nhi u nư c trên th gi i, b nh lây nhi m t gia c m b b nh sang ngư i và có t l t vong r t cao. Theo c nh báo c a T ch c y t th gi i, nguy cơ có th x y ra m t i d ch cúm A gây t vong t 2 n 7 tri u ngư i và hàng t ngư i m c b nh. T i Vi t Nam, t 26/12/2004 n 23/03/2005 ã ghi nh n 28 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 14 trư ng h p ã t vong t i m t s t nh ng B ng Sông C u Long, ng b ng Sông H ng. D ch cúm A(H5N1) trên ngư i có nguy cơ bùng phát khi d ch cúm gia c m ti p t c x y ra t n phát h u h t các t nh, t i các h gia ình mà chưa ư c x lý tri t . Ngư i b b nh có bi u hi n s t cao, ho, khó th … có th d n n suy hô h p và t vong. tri n khai khNn c p các bi n pháp phòng ch ng d ch cúm A (H5N1), B Y t , thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p SARS - Cúm A thông báo và yêu c u Ban ch o các c p th c hi n nh ng bi n pháp như sau: 1. Ban ch o phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p SARS - Cúm A các c p tăng cư ng ho t ng và ph i h p ch t ch v i B Nông nghi p Phát tri n Nông thôn ch o bao vây d p t t d ch cúm gia c m t i a phương. 2. Ban ch o phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p SARS - Cúm A các t nh/thành ph trên c nư c t ch c m t chi n d ch v sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i chăn nuôi gia c m trên toàn t nh/thành ph c a a bàn ph trách kh ng ch không cho vi rút cúm A(H5N1) phát tán r ng ra môi trư ng. Chi n d ch tri n khai trong tháng 4/2005, b t u t ngày 1 tháng 4 năm 2005. 3. U ban nhân dân các c p c n thông báo n t ng h gia ình vi c phát hi n d ch cúm gia c m, qu n lý ch t ch àn thu c m, x lý k p th i d ch. Tuy t i không ư c gi t m và s d ng gia c m nghi b b nh. 4. Các cơ s y t ph i h p ch t ch v i cơ quan thú y các c p trong vi c x lý tri t các d ch cúm gia c m, tăng cư ng giám sát, phát hi n s m các tru ng h p m c t ch c cách ly, i u tr k p th i h n ch b nh nhân t vong.
  2. 5. T ch c t tuyên truy n r ng kh p trên các phương ti n thông tin i chúng v chi n d ch trên và 4 bi n pháp phòng b nh cúm A r ng rãi n t ng h gia ình./. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản