intTypePromotion=3

Thông báo số 225/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
6
download

Thông báo số 225/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 225/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án đóng mới kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 và dự án đóng mới tàu chở dầu thô Aframax do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 225/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 225/TB-VPCP Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P KI M I M TÌNH HÌNH TRI N KHAI D ÁN ÓNG M I KHO N I CH A XU T D U FSO-5 VÀ D ÁN ÓNG M I TÀU CH D U THÔ AFRAMAX Ngày 27 tháng 7 năm 2009, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p ki m i m tình hình tri n khai D án óng m i kho n i ch a xu t d u FSO-5 và D án óng m i tàu ch d u thô Aframax t i T p oàn Công nghi p Tàu th y Vi t Nam. Tham d h p có lãnh o các B , cơ quan: Công Thương, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, T p oàn D u khí Vi t Nam, T p oàn Công nghi p Tàu thu Vi t Nam và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe T p oàn Công nghi p Tàu thu Vi t Nam và T p oàn D u khí Vi t Nam báo cáo, ý ki n c a lãnh o các cơ quan d h p, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: 1. T p oàn Công nghi p Tàu thu Vi t Nam c n nghiêm túc ánh giá l i nguyên nhân, rút kinh nghi m n i b v vi c ch m ti n th c hi n 02 D án óng m i kho n i ch a xu t d u FSO-5 và óng m i tàu ch d u thô Aframax. 2. Yêu c u T p oàn Công nghi p Tàu thu Vi t Nam cùng v i T p oàn D u khí Vi t Nam xây d ng l i ti n chi ti t c a 02 D án nêu trên; ng th i ra các gi i pháp phù h p th c hi n ti n này. 3. Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan, căn c vào ti n i u ch nh mà T p oàn Công nghi p Tàu thu Vi t Nam và T p oàn D u khí Vi t Nam ã th ng nh t, hàng quý t ch c h p giao ban, ki m i m tình hình th c hi n, k p th i tháo g khó khăn, b o m ti n ã ra, báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng v n vư t thNm quy n. 4. i v i D án FSO-5, yêu c u T p oàn Công nghi p Tàu thu Vi t Nam t p trung ngu n nhân l c, phương ti n, tài chính, b o m ch t lư ng, hoàn thành, bàn giao t i m ch m nh t vào cu i tháng 03 năm 2010. Ngoài vi c T p oàn Công nghi p Tàu thu Vi t Nam có trách nhi m thu x p ph n v n còn thi u cho T ng Công ty Tàu thu Nam Tri u, T p oàn D u khí Vi t Nam xem xét kh năng tăng v n ng trư c tr c ti p cho T ng Công ty Tàu thu Nam Tri u tháo g khó khăn, hoàn thành D án theo ch t lư ng, ti n ã th ng nh t. 5. i v i D án Aframax, yêu c u T p oàn D u khí Vi t Nam và T p oàn Công nghi p Tàu thu Vi t Nam i u ch nh l i H p ng theo hư ng óng m i 02 tàu Aframax. Trong ó, vi c th c hi n óng m i tàu s 2 s ư c xem xét, quy t nh
  2. thông qua giao ban hàng quý và trên cơ s k t qu hoàn thi n tàu s 1 áp ng v ti n và ch t lư ng cam k t. Trư c m t, yêu c u T p oàn D u khí Vi t Nam, T p oàn Công nghi p Tàu th y Vi t Nam t p trung các ngu n l c c n thi t th c hi n vi c óng m i tàu s 1, trong ó có vi c thanh toán cho tàu s 1 phù h p v i ti n , tho thu n trong H p ng. Văn phòng Chính ph thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - TTg CP, PTTg Hoàng Trung H i; - Các B : CT, KH T, GTVT, TC; - T p oàn D u khí Vi t Nam; - T p oàn Công nghi p Tàu thu Vi t Nam; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, V : TH, C ng TT T; Lưu: VT, KTN (4b), GL ( 18 b ). Văn Tr ng Lý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản