intTypePromotion=1

Thông báo số 227/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
101
lượt xem
6
download

Thông báo số 227/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 227/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về "chương trình đầu tư các nhà máy xử lý rác áp dụng công nghệ trong nước đã được cấp giấy chứng nhận cho các địa phương trong cả nước" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 227/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 227/TB-VPCP Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I V "CHƯƠNG TRÌNH U TƯ CÁC NHÀ MÁY X LÝ RÁC ÁP D NG CÔNG NGH TRONG NƯ C Ã Ư C C P GI Y CH NG NH N CHO CÁC NA PHƯƠNG TRONG C NƯ C" Ngày 14 tháng 8 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p v "Chương trình u tư các nhà máy x lý rác áp d ng công ngh trong nư c ã ư c c p gi y ch ng nh n cho các a phương trong c nư c". Tham d cu c h p có i di n lãnh o các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Công Thương và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe lãnh o B Xây d ng báo cáo Chương trình u tư các nhà máy x lý rác áp d ng công ngh trong nư c ã ư c c p gi y ch ng nh n cho các a phương trong c nư c, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: 1. Th i gian qua, B Xây d ng ch trì ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan liên quan ã tích c c ch o hoàn thi n các công ngh x lý rác th i SERAPHIN, AN SINH-ASC ang áp d ng và tri n khai xây d ng t i th xã Sơn Tây, t nh Hà Tây và thành ph Hu , t nh Th a Thiên Hu có cơ s ánh giá và c p gi y ch ng nh n công ngh x lý ch t th i r n phù h p v i i u ki n Vi t Nam. 2. B Xây d ng khNn trư ng xây d ng và trình Th tư ng Chính ph Quy ho ch t ng th thu gom và x lý ch t th i r n qu c gia làm cơ s phê duy t và tri n khai các án, d án x lý rác th i b o v môi trư ng. B Xây d ng ch trì ki m tra, rà soát vi c th c hi n n i dung quy ho ch x lý ch t th i r n trong quy ho ch chung xây d ng ô th và các i m dân cư nông thôn t i các a phương ng th i ch o m b o trong 2 năm có bãi chôn l p rác h p v sinh cho các xã, huy n trong c nư c. 3. Giao B Xây d ng d th o quy t nh phê duy t "Chương trình u tư các nhà máy x lý rác áp d ng công ngh trong nư c ã ư c c p gi y ch ng nh n cho các a phương trong c nư c" theo m t s nh hư ng l n, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. Trư c m t, giao B Xây d ng nghiên c u cho áp d ng thí i m ngay m t s d án x lý rác th i áp d ng công ngh trong nư c v i các mô hình khác nhau (có th l a ch n 2 d án phía B c và 2 d án phía Nam). Trên cơ s ánh giá t ng h p các ch tiêu kinh t , k thu t, hi u qu t ng lo i mô hình ti n hành l a ch n công ngh và mô hình phù h p tri n khai th c hi n t i các a phương khác.
  2. 4. Giao B Tài chính ch trì ph i h p v i B Xây d ng và các B ngành liên quan xem xét, tính toán l i ơn giá chôn l p rác và x lý rác, t o i u ki n khuy n khích các a phương, các nhà u tư ng d ng tri n khai xây d ng các nhà máy x lý rác h n ch vi c chôn l p rác th i ô th . Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó TTg CP; - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, CT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, KH&CN; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý; các V : TH, KTTH, MDN, KGVX, TT T: - Lưu: VT, KTN (5) p 26 Văn Tr ng Lý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản