Thông báo số 23/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Thông báo số 23/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 23/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 23/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/BC-BYT Hà N i, ngày 10 tháng 01 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 47) Ti p theo báo cáo s 46 ngày 09/01/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch: I. TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1. Tình hình trên Th gi i: Theo T ch c Y t Th gi i (WHO), trong 2 ngày 08 và 09/01/2006, B Y t Th Nhĩ Kỳ ã ghi nh n thêm 10 trư ng h p nhi m cúm A(H5). T i các t nh Ankara, Kastamonu,Corum, Samsumvà h t Dogubeyazit c a t nh Agri. H u h t b nh nhân là tr em và hi n ang i u tr t i b nh vi n. M u b nh phNm c a các b nh nhân ã ư c g i t i phòng xét nghi m c a WHO t i Anh qu c phân tích và kh nh nh. K t tháng 12/2003 n nay ã có 146 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1), trong ó có 76 trư ng h p t vong t i 6 qu gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 16, ch t 11), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 7, ch t 3), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), th Nhĩ Kỳ (m c 4, ch t 2). 2. Tình hình trong nư c: - Trong ngày 10/01 n 09/01/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - T ngày 14/11/2005, ã hơn 50 ngày không ghi nh n trư ng h p m c m i. -T u năm n nay ghi nh n 66 trư ng h p m c t i 25 t nh/thành ph , trong ó có 22 trư ng h p t vong. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn
  2. phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. Ti n hành các th t c xác nh n vi n tr và ti p t c tri n khai các ho t ng c a D án WHO/FAO/UNDP tài tr v “Tăng cư ng qu n lý các tình hu ng khNn c p v y t t i Viêt Nam – T p trung vào vi c phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m ng l c cao (HPAI)”. 3. Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tham d h p bàn K ho ch trung và dài h n phòng ch ng d ch cúm ngư i t i Vi t Nam trong D án WB, UNDP chuNn b cho “H i ngh cam k t qu c t v phòng ch ng d ch cúm trên gia c m và i d ch cúm ngư i”.T i B c Kinh Trung Qu c (ngày 17/01– 18/01/2006). 4. Công văn s 188/BYT- DP ngày 10/01/2006 g i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v c cán b i tham gai oàn d “H i ngh cam k t qu c t v phòng ch ng d c cúm trên gia c m và i d ch cúm ngư i”. 5. ChuNn b báo cáo h p Ban ch o Qu c gia phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p ro vi rút (SARS) và cúm ngư i v tình hình d ch cúm A (H5N1) ơr gai c m và ngư i và các ho t ng ã tri n khai trong tu n (t ngày 05/01 n ngày 11/01/2006). B Y t xin báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph và xin ý ki n ch o ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản