intTypePromotion=3

Thông báo số 243/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Thông báo số 243/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 243/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự án thủy điện Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 243/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 243/TB-VPCP Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I V D ÁN TH Y I N TUYÊN QUANG Ngày 14 tháng 11 năm 2007, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ki m tra tình hình thi công trên công trư ng và ch trì h p giao ban ti n D án th y i n Tuyên Quang v i các B , ngành, a phương liên quan. Tham d cu c h p có i di n lãnh o các B : Công Thương, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; y ban nhân dân các t nh: Tuyên Quang, Hà Giang, B c K n, T ng giám c T p oàn i n l c Vi t Nam, T ng giám c T ng công ty Sông à. Sau khi nghe T ng giám c T p oàn i n l c Vi t Nam và T ng giám c T ng công ty Sông à báo cáo tình hình xây d ng công trình, gi i pháp v n hành thương m i các t máy c a D án th y i n Tuyên Quang; ý ki n c a lãnh o y ban nhân dân các t nh v công tác gi i phóng m t b ng, lòng h và di dân tái nh cư; ý ki n c a lãnh o các B , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i có ý ki n k t lu n như sau: 1. ánh giá chung: Trong th i gian qua T p oàn i n l c Vi t Nam (Ch u tư), T ng công ty Sông à (T ng th u) ã có nhi u c g ng hoàn thành xây d ng tuy n áp l c, h ch a ã tích nư c, tham gia ch ng lũ, c p nư c tư i, tiêu, i, góp ph n cho nhà máy th y i n Hòa Bình, Thác Bà và h th ng i n v n hành hi u qu ; các t nh Tuyên Quang, Hà Giang, B c K n ã cơ b n hoàn thành công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, di dân tái nh cư; tuy nhiên ti n chung c a c công trư ng ã không hoàn thành m c tiêu v n hành thương m i các t máy theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 600/VPCP-CN ngày 17 tháng 4 năm 2006. D án th y i n Tuyên Quang và m t s ngu n i n khác do ch m ti n phát i n ã và ang nh hư ng n vi c cân i ngu n i n mùa khô năm 2007 - 2008. 2. M c tiêu ti n D án th y i n Tuyên Quang: áp ng ngu n i n cho phát tri n kinh t - xã h i v i t c tăng trư ng t ng s n phNm qu c n i (GDP) năm 2008 là 8,5 - 9%, yêu c u các B , ngành, a phương liên quan, c bi t là Ch u tư và T ng th u c n n l c cao hơn, ra các gi i pháp c th ưa các t máy th y i n Tuyên Quang vào v n hành theo ti n như sau: - V n hành thương m i t máy s 1: tháng 1 năm 2008. - V n hành thương m i t máy s 2: tháng 4 năm 2008
  2. - V n hành thương m i t máy s 3: tháng 8 năm 2008. 3. Nhi m v c a các B , ngành, a phương liên quan: a) T p oàn i n l c Vi t Nam (ch u tư): - Xây d ng ngay các gi i pháp áp ng ngu n i n cho phát tri n kinh t -xã h i khi t máy s 1 nhà máy thu i n Tuyên Quang chưa vào v n hành. - Ch o các ơn v hoàn thành trách nhi m c a ch u tư i v i d án thu i n Tuyên Quang; có gi i pháp thi công lư i i n ng b áp ng vi c thí nghi m, hi u ch nh, xông i n và t i i n lên lư i i n qu c gia theo quy nh hi n hành. b) T ng công ty Sông à (T ng th u): - Ph i h p ch t ch v i ch u tư, tư v n và nhà th u ph Ha Bin - HPE (Trung Qu c) rà soát k và l p danh m c các v t tư, thi t b còn thi u; c cán b sang Trung Qu c làm vi c v i T p oàn Ha Bin nh n v t tư, thi t b còn thi u v công trư ng; khNn trương l p t áp ng m c tiêu ti n nêu trên; b trí nhân l c, thi t b , ra các gi i pháp t ch c thi công ng b , t ch c thi công 3 ca, m b o ch t lư ng và m c tiêu, ti n ra; khNn trương thi công ư ng giao thông tránh ng p 2 b , hoàn thành trư c mùa lũ năm 2008. - T ng th u và Ch u tư th c hi n ch giao ban thư ng xuyên, k p th i gi i quy t các vư ng m c không nh hư ng ti n kh i ng t máy s 1. c) B Công Thương có thư g i y ban Phát tri n và C i cách Trung Qu c có ý ki n v i T p oàn Ha Bin khNn trương g i v t tư, thi t b còn thi u nh m k p th i ph c v công tác l p t các t máy s 1, 2, 3 ưa vào v n hành thương m i theo ti n nêu trên. d) B Xây d ng ch o các ơn v liên quan ánh giá v ch t lư ng thi t b quan tr c p và nhà máy; ng th i ra các gi i pháp Ch u tư, T ng th u và nhà th u cung c p thi t b quan tr c th c hi n. ) H i ng nghi m thu Nhà nư c có trách nhi m nghi m thu công trình th y i n Tuyên Quang theo úng quy nh. e) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o các ơn v ch c năng trong B có k ho ch và gi i pháp giúp các t nh Tuyên Quang, Hà Giang, B c K n phát tri n s n xu t, trong ó c bi t chú ý vi c l ng ghép các chương trình d án do B qu n lý h tr và u tư các i m tái nh cư (khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư) nh m t ng bư c n nh cu c s ng và s n xu t c a nhân dân. g) B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan khNn trương xây d ng Quy trình qu n lý h ch a th y i n nói chung và trư c m t cho h ch a thu i n Tuyên Quang, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
  3. h) B K ho ch và u tư và T p oàn i n l c Vi t Nam b trí v n các t nh Tuyên Quang, Hà Giang, B c K n th c hi n di dân tái nh cư theo Quy t nh s 1524/Q -TTg ngày 13 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . i) y ban nhân dân các t nh Tuyên Quang, Hà giang, B c K n hoàn thành d t i m vi c chuy n dân n i m tái nh cư trong năm 2007; hoàn thành vi c giao t , t s n xu t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h tái nh cư theo Lu t t ai. Th c hi n u tư các công trình h t ng t i các i m tái nh cư ph c v i s ng và s n xu t c a nhân dân; chăm lo n nh i s ng và phát tri n s n xu t c a các h tái nh cư, h tr gi ng cây tr ng, v t nuôi, khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư; nơi còn qu t tr ng r ng s n xu t thì ph i giao t lâu dài cho các h tr ng r ng góp ph n tăng thu nh p và b o v môi trư ng; th c hi n thanh quy t toán các công trình xây d ng t i các i m tái nh cư và bàn giao ưa vào s d ng có hi u qu ; tăng cư ng công tác ki m tra giám sát vi c th c hi n công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư. k) Yêu c u các B , ngành, a phương liên quan, T p oàn i n l c Vi t Nam (Ch u tư), T ng công ty Sông à (T ng th u) và các ơn v liên quan ch p hành t t nhi m v nêu trên, ph n u hoàn thành m c tiêu, ưa t máy s 1 vào v n hành úng ti n . Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương và các ơn v liên quan bi t, th c hi n./. KT.B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTTgCP - Các B : Công Thương, Xây d ng, NN và PTNT, KH và T, Tài chính, Tài nguyên và MT; - Ngân hàng Nhà nư c VN; - UBND các t nh: Tuyên Quang, Hà Giang, B c K n; Nguy n Qu c Huy - T p oàn LVN, TCTY Sông à; - BQL T 1 (Nhà 10 ư ng Khu t Duy Ti n, Qu n Thanh Xuân Hà N i); - IC Thái Ph ng Nê, Phái viên TTgCP; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguy n Qu c Huy, Văn Tr ng Lý, Website CP, các V : TH, NN, KTTH, P; - Lưu: VT, CN (3).32

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản