intTypePromotion=3

Thông báo số 245/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Thông báo số 245/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 245/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp thẩm duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Hương An – QL1a, tỉnh Quảng Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 245/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 245/TB-BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG LÊ M NH HÙNG T I CU C H P TH M DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG C U HƯƠNG AN – QL1A, T NH QU NG NAM Ngày 30/5/2008, Th trư ng B GTVT Lê M nh Hùng ã ch trì cu c h p thNm duy t DA T c u Hương An (Km 964+781) - QL1A, t nh Qu ng Nam. Tham d cu c h p có lãnh o S GTVT Qu ng Nam ( i di n UBND t nh Qu ng Nam), lãnh o và chuyên viên: V KH T, V KHCN, C c QLCL&XD CTGT, C c ư ng b VN, Ban QLDA B V, Công ty CP TV XDCTGT 5. Sau khi nghe Ch u tư, Tư v n trình bày n i dung c a D án, ý ki n tham gia c a các i bi u, Th trư ng Lê M nh Hùng k t lu n như sau: 1. V hư ng tuy n và v trí c u: Nh m phù h p v i quy ho ch c a a phương và theo ngh c a UBND t nh Qu ng Nam, th ng nh t l a ch n v trí trí c u m i theo phương án 1: hư ng tuy n i th ng và cách c u cũ kho ng 200m v phía h lưu. 2. Quy mô và tiêu chu n k thu t ch y u: - B r ng c a c u phù h p qui ho ch c a a phương Bc u = 19m (15m m t c u xe ch y + 2 x 2m l b hành khác m c). - B r ng ư ng hai u c u: phù h p v i kh c u. - K t c u nh p: dùng d m gi n ơn b ng BTCT DƯL d ng Super T. 3. T ch c th c hi n: - Yêu c u C c BVN ch o Ban QLDA ư ng b V, Tư v n s m hoàn ch nh h sơ d án trình B phê duy t và ng th i khNn trương tri n khai các công vi c ti p theo s m có th kh i công xây d ng công trình, trong ó ch o Tư v n tri n khai công tác c m c c GPMB bàn giao cho a phương. - ngh UBND T nh thành l p Ban n bù GPMB, ng th i ch o th c hi n công tác GPMB và cam k t m b o ti n trong th i gian s m nh t. - Th i gian th c hi n: Trình B GTVT duy t d án trư c ngày 15/6/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - B trư ng ( b/c); - TTr. Lê M nh Hùng ( (b/c);
  2. - UBND t nh Qu ng Nam; - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, KH T. Bùi Nguyên Long

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản